Spätné väzby vo Freedu

Spätné väzby vo Freedu

Vo Freedu si zakladáme na poskytovaní a prijímaní spätných väzieb. Rodičia veľmi oceňujú, keď sa dozvedia o tom ako sa ich dieťa zlepšuje v konkrétnom predmete, alebo v čom má ešte medzery. Lektorky a lektori píšu SV na žiakov do moje.freedu.sk priebežné hodnotenie a odporúčanie (podľa dĺžky kurzu, viď nižšie) a záverečné zhodnotenie a povzbudenie.

Priebežné spätné väzby

V priebehu kurzu si nájdeš v konkrétnych lekciách (podľa toho koľko hodinový kurz vedieš) odkaz, aby si napísal/a ako sa žiakovi/žiačke na hodinách darí. V SV zhrnieš: v čom žiak/žiačka vyniká, čo nové sa naučil/a, v čom sa zlepšil/a na doučovaní u nás, v čom sa môže u nás ešte zlepšiť, čomu by sa mal/a doma venovať.

Okrem priebežných SV si rodičia vo svojom klientskom konte prečítajú, čo ste preberali na hodine a či bol žiak prítomný/neprítomný, udržuj tieto informácie presné a aktuálne. Tiež sa tu zobrazujú materiály po každej odučenej hodine.

TIP: Ak máš pre rodičov konkrétny odkaz alebo odporúčanie na konkrétneho žiaka, môžeš ho napísať kedykoľvek v priebehu kurzu.

Kedy píšeš priebežnú SV v SKUPINOVÝCH KURZOCH:

 • pri veľkom kurze píšeš SV do 8., 16., 24. a 32. lekcii,
 • pri strednom kurze píšeš SV do 5., 10., a 15. lekcii,
 • pri malom kurze píšeš SV do 4. a 8. lekcii.

Kedy píšeš SV v INDIVIDUÁLNYCH KURZOCH:

 • pri 16 hodinovom kurze píšeš SV do 8. a 15. lekcie
 • pri 8 hodinovom kurze píšeš SV do 4.  a 7. lekcie

Pozri sa, ako sa tvoje spätné väzby zobrazujú rodičom.

Každý rodič má svoj jedinečné prístup do moje.freedu.sk. Čo v ňom rodič vidí?

 1. zoznam hodín, obsah hodín, začiatok a koniec kurzu, kto kurz učí, účasť/neúčasť dieťaťa na kurze
 2. MATERIÁLY z hodín, testy a domáce úlohy (materiály sa zobrazia pri lekcii ihneď po odučení, spravidla to je v ten istý deň ako hodina prebehne)
 3. SLOVNÉ HODNOTENIE na dieťa (minimálne 3 spätné väzby za kurz)

Pozri si príklady priebežných SV INŠPIRUJ SA!

Záverečné slovné hodnotenie

Kedy píšeš záverečné slovné hodnotenie?

V každom kurze píšeš záverečné slovné hodnotenie do PREDPOSLEDNEJ LEKCIE. Zhrnieš tu kam sa žiak/žiačka posunul/a, ako je pripravená na prijímačky, na čo si má dávať pozor, pripíš osobný odkaz žiakovi a povzbudenie k prijímačkám. Po prijímačkách píšeme maily všetkým rodičom a pýtame sa či sa ich dieťa dostalo na školu. O tom ako deti dopadli ti dáme vedieť, keď zozbierame info od rodičov.

V individuálnych kurzoch pridávaš návrh na to, čomu sa budete venovať, keď bude žiak/žiačka v kurze pokračovať.

 

Deti vo Freedu na hodine.                                         Lektorky na školení o spätných väzbách.

Ako napíšeš dobrú spätnú väzbu:

 1. v prvom rade sa skús vžiť do rolí rodičov a žiakov, ktorí si budú slovné hodnotenie čítať. Zamysli sa nad nasledujúcou otázkou ‒ ako by si sa cítil/a ty, po prečítaní slovného hodnotenia na teba?
 2. buď konkrétny/a- ohodnoť, odporúčaj a chváľ konkrétne veci (konkrétne vedomosti, schopnosti a zručnosti, vypíš ich). Nestačí napísať žiak je šikovný – napíš v čom konkrétne vyniká (alebo má medzery)
 3. píš spätnú väzbu na každého osobne, nezovšeobecňuj
 4. ak máš slabšieho žiaka, snaž sa napísať slovné hodnotenie pozitívne, napr. „Aj keď má Andrej  problémy s …, verím, že spoločne dokážeme tieto problémy odstrániť..“
 5. vyzdvihuj pozitívne vlastnosti a schopnosti žiaka
 6. uvádzaj praktické rady a odporúčania (knihy, aktivity, materiály, …)
 7. pri popise žiaka využívaj slovesá, nie adjektíva
 8. kritiku a negatívne hodnotenie podávaj s citom, konštruktívne
 9. zameriavaj sa na budúcnosť, hľadaj možnosti na nápravu a príležitosti na zlepšenie
 10. myšlienky jednoducho a jasne formuluj, aby boli čitateľné aj pre deti

Príklady priebežných SV z MATEMATIKY

 1. S Alexovou prácou na hodinách matematiky som zatiaľ spokojná – na hodiny chodí pripravený, zapája sa, nevyrušuje a celkovo sa mi s ním dobre spolupracuje. Veľmi oceňujem jeho snahu pochopiť preberané učivo a prístup, ktorý k vzdelávaniu má. Čo sa týka úrovne vedomostí, tak z priebežného testu z prvej časti učiva dosiahol Alex úspešnosť riešenia 67,86 % (9,5 b / 14 b). Za problémové oblasti naďalej považujem nasledujúce témy: počtové operácie, percentá a mierku mapy + veľkú rolu zohrala opäť nepozornosť. Odporúčam sa vyššie spomínaným témam ešte povenovať doma či už prostredníctvom pracovných listov, ktoré sú k dispozícii pri jednotlivých lekciách alebo formou testu na platforme EXAMINO.
 2. Nelka je veľmi šikovná a na hodinách je aktívna. Vie poradiť ostatným. Výborne jej ide delenie a skúšky správnosti. Keď sa dostane pod tlak, tak robí menšie chyby. Verím však, že to spoločne zvládneme.
 3. Lukáš je veľmi snaživý chlapec. Nebojí sa opýtať, keď mu niečo nie je jasné. Keď dostane priestor, tak sa aktívne zapojí do priebehu hodiny. Menší problém mu robilo počítanie pod seba a delenie so zvyškom. Odporúčam mu prerátanie nejakých príkladov, aby sa uistil, že tomu správne rozumie. Verím však, že to spoločne zvládneme.
 4. Saška je na matematike veľmi bystrá, aktívna. Zadania úloh si občas nepozorne prečíta, no po upozornení príde takmer vždy na správne riešenie. Náš posledný test bol zameraný na slovné úlohy, úlohy z kombinatoriky a na finančnú matematiku. Saška v ňom však dosiahla len 40 %. Tieto testy zatiaľ nie sú smerodajné, pretože neobsahujú úlohy z prierezu celkového učiva, slúžia skôr na preopakovanie doposiaľ prebraného učiva. Preto nie je dôvod na paniku. Mnohé chybičky spravila Saška práve kvôli nepozornosti, a preto odporúčam intenzívne trénovať počítanie príkladov, napríklad z našich domácich úloh na portáli Freedu. Napriek tomu si myslím, že naše doterajšie hodiny pomohli Saške s rozšírením školského učiva, no opäť naďalej odporúčam pokračovať aj v samostatnom riešení príkladov.
 5. Počet bodov z testu: 25 Oliver je veľmi snaživý, vidím však niekoľko problematických tematických celkov, u ktorých počítanie nejde veľmi dobre. Ide najmä o témy ako rovnice, slovné úlohy apod. Žiaľ ani test nedopadol veľmi dobre a preto prosím, aby Oliver prepočítal všetky úlohy ešte raz, porovnal ich so so správnymi odpoveďami (v Skype) a napísal, ktoré úlohy nevie vyriešiť.
 6. Zinko je snaživý študent avšak odporúčam si doma prechádzať príklady aj nad rámec cvičení precvičených na hodine. Odporúčam tiež v prípade nejasností viac sa pýtať. Všímam sí, že Zinko sa nepýta ani v prípade, že učivu nerozumie. To je problém, pretože neviem včas zareagovať na nepochopené učivo a následne sa to už len nabaľuje. A to je zbytočné, pretože tomu vieme predchádzať. Na základe testu hodnotím za problémové tematické celky: výrazy, priama a nepriama úmera, trojčlenka, rovnice, rovnice v slovných úlohách a sústava rovníc. Ku všetkým týmto témam sú nahraté videá s vysvetľovaním v skype. Takisto je k dispozícii teória a cvičenia tu vo freedu účte. Odporúčam zmienené témy podrobne precvičiť. U Zinka naozaj vnímam veľké medzery v učive a obávam sa, že s pribúdajúcim učivom sa to môže zhoršovať, čo bude aj pre Zinka demotivujúce. V prípade otázok som vždy k dospozícii, ale naozaj musím vidieť snahu aj od Zinka.
 7. Karolína je šikovná, nevnímam žiadne veľké medzery v učive. Počítanie ide u Kajky trošku pomalšie, z času na čas sa objavia chyby, a to najmä v novom učive, ale to je úplne normálne. Takéto chyby vieme eliminovať tým, že bude Kajka pravidelne príklady prepočítavať, minimálne tie, ktoré sú tu vo Freedu účte z každého tematického celku. Chválim Kajkinu aktivitu na hodine, odovzdávanie domácich úloh včas a celkovú pripravenosť na hodiny.
 8. Na lekciách sme si prešli všetku teóriu, teraz sa budeme venovať hlavne prijímačkovým testom. Počas teoretických hodín Nicole dávala pozor. Pokiaľ som riešila nejaký príklad priamo s ňou, vždy prišla na správnu odpoveď. Na testoch robila najmä chyby z nepozornosti – zlé odčítanie a pod. Dôležité je, že poznala postup a vedela ho aplikovať. Veľmi dobre jej idú mocniny a odmocniny a rovnako aj Pytagorova veta. Myslím, že najväčší problém jej robia telesá, ale to len pre to, že sa musí naučiť vzorce. Dievčatá si na minulej hodine skúsili simuláciu prijímacích skúšok. Na vypracovanie 30 otázok z VŠP a VJS mali 30 minút. Nicole získala 63 bodov z 90. Na prvý pokus je to fajn výsledok. Aspoň si vyskúšala, ako to funguje, ako má pracovať s časom. Verím, že pokiaľ sa bude naozaj snažiť, ďalšiu simuláciu zvládne o veľa lepšie (na pláne máme ešte tri).
 9. Dianka má veľmi dobré logické myslenie. Má veľa vedomostí, len má niekedy problém nájsť ich a aplikovať ich. Častokrát ju treba do riešenia “postrčiť” a potom jej to už ide. Práve toto vidím ako jej jediný problém. Dobré však je, že tento problém nie je až taký závažný a dá sa ľahko odstrániť. Dianka si musí začať veriť a to sa dá dosiahnuť častým precvičovaním. Všetci žiaci z kurzu majú prístup do examina, kde je veľký počet cvičení na precvičovanie, takže odporúčam, aby cez prázdniny veľa počítala.
 10. Daniel je veľmi snaživý. Test nenapísal dobre, ale postup mal pri každej odpovedi správny. Dôležité je to len dotiahnuť k správnemu výsledku. Na hodinách je tichý, ale ak sa ho na niečo spýtam, vie odpovedať a pozná správny postup. Všimla som si však, že v poslednej dobe začal na hodinách používať slúchatká.

Príklady priebežných SV zo SLOVENČINY

 1. Adam sa na hodinách snaží aktívne sa zapájať, vypracovávať cvičenia a zamýšľať sa na vhodnými riešeniami. Myslím si, že Adam disponuje množstvom potrebných vedomostí, avšak časť tohto potenciálu sa stráca tým, že na hodinách je Adam neraz nesústredený (príp. unavený a nesústredený) a niekedy napríklad ani nevedel, v ktorej časti cvičenia sa práve nachádzame. (Musím však dodať, že sa mi zdá, že v poslednom čase je to o niečo lepšie.) Pritom pri samostatnej práci venuje vypracovaniu zadaní pozornosť (aj keď niekedy ich rieši s takou rýchlosťou, že si nie som celkom istá precíznosťou ich vypracovania) – avšak ak pri ich kontrolovaní nevenuje svojim riešeniam pozornosť, len ťažko si overí ich správnosť alebo nesprávnosť. Pravdaže, nedeje sa to vždy a v prípadoch, že je sústredený, cítim, že pri mnohých veciach uvažuje vhodne (aj pri cvičeniach, aj pri testoch VŠP/VJS). Zároveň má aj všeobecný prehľad a má potenciál posúvať sa vpred. Niekedy sa mi zdá, že Adamovi by možno viac vyhovovala individuálna forma kurzu – jednak na udržanie pozornosti, jednak na poskytnutie väčšieho priestoru prezentovať svoje riešenia (čo by pomohlo udržať jeho pozornosť, ktorá zrejme neustále potrebuje nové stimuly).
 2. Lukáško je bystrý a pozorný žiak. Myslím si, že na kurze sa mu darí dobre, je chápavý. Veľa vecí už ovláda, takže pri istých učivách už len dopĺňame ďalšie informácie. Veľmi mu išli vybrané slová a tiež určovanie vzorov podstatných mien. Mali sme trošku problém s prídavnými menami (delenie + vzory). Všimla som si, že Lukáško veľakrát vie, na čo sa pýtam, ale nenapadne mu to správne slovo, poprípade ho neovláda úplne presne (napr. vzťahovačné prídavné mená namiesto vzťahové prídavné mená). Je slušný a vie sa pekne sústrediť, takže jeho správanie je super. Odporúčam, aby si ešte preopakoval teóriu a upresnil pojmy, ktoré sa s ňou spájajú a tiež pokračoval v robení testových úloh na prijímačky.
 3. Nikol  je veľmi šikovná a na hodinách pracuje poctivo. Pracuje poctivo a správa sa vzorne. Vidno, že má dobré základy zo základnej školy a slovenčina jej nerobí veľký problém. Patrí k tým aktívnejším v skupine a vždy vie reagovať na moje otázky. Myslím, že jej nerobí veľký problém nič, čo sme zatiaľ preberali. Vedela reagovať a vidno, že učivu chápe. Ak si učivo bude ešte opakovať, aby nič, čo už vie, nezabudla, myslím si, že bude mať vysoké šance uspieť na monitore a dostať sa na školu, na ktorú chce.
 4. Simonka je šikovná žiačka. Spočiatku mi prišla na hodinách trošku nesústredená a unavená, čo sa dá chápať pre neskoršiu hodinu kurzu, no posledné hodiny akoby ožila. Na hodinách pekne spolupracuje a snaží sa. Ak sa aj pomýli, snaží sa ihneď opraviť. Je usilovná a svedomitá pri vypracovávaní cvičení i domácich úloh. Doteraz sme sa venovali systému slovenských hlások, spodobovaniu, slabičnému deleniu slov, vybraným a odvodeným slovám, písaniu malých a veľkých písmen, rytmickému zákonu, priamej reči, synonymám, homonymám, antonymám. Na takmer každej hodine píšeme krátke pravopisné cvičenie. Simonka doteraz dosiahla výborné výsledky. Jediná vec, ktorú by som Simi odporučila, je, aby si doštudovala schémy písania priamej reči. Som presvedčená, že ak si bude opakovať a precvičovať predchádzajúce učivá, privedie ju to k vytúženému výsledku – prijatiu na vybrané gymnázium.:)
 5. Marek je šikovný žiak, no ľahko stratí pozornosť a niekedy ho musím upozorniť, aby sa venoval učivu a nie spolužiakom. Výsledky má výborné a napriek (ním spomínanej) poruche čítania, som nepostrehla, že by mal s niečím problém. Na hodine je aktívny a na otázky odpovedá väčšinou správne. Odporúčam však, aby si precvičil písanie i/y.
 6. Ivanka je aktívna aj na hodinách slovenčiny. Test však nenapísala veľmi dobre, robila veľa chýb. Najmä takých, pri ktorých bolo vidno, že si zle prečítala zadanie. Syntax je pre ňu nová a určite sa tejto téme ešte budeme venovať, aby si to dievčatá precvičili. Viem, že športuje a asi nemá veľa voľného času, ale bolo by fajn, kebyže sa precvičovaniu venuje aj doma (napr. examino).
 7. Mariannka je veľmi šikovná, ambiciózna. Som rada, že sa nebojí niečo opýtať, aj keď nechápe. Takže za aktivitu jej dávam určite jednotku s hviezdičkou. Avšak nesmierne ma sklamal jej výsledok z písomky. Neviem, čo sa stalo. Neviem, či nemala svoj deň alebo sa len neučila. Z písomky získala len 1,5 bodu zo 6. Odporúčam si všetko prejsť znovu, čo sme doposiaľ prešli na kurze. A samozrejme si robiť domáce úlohy v examino aplikácii. Veľmi rada Vám test ukážem osobne vo Freedu v Dúbravke alebo odfotím a zašlem na mail.

Príklady priebežných SV z ANGLIČTINY

 1. Theo je veľmi šikovný a vidím na ňom, že učivu rozumie. Občas sa mi však zdá, že úplne nesleduje dianie na hodine, keďže býva stratený vo vetách alebo cvičeniach, keď ho vyvolám, a potom je ťažšie sledovať, či naozaj všetko chápe. Cvičenia ale robí len s drobnými chybami, preto verím, že mu je všetko jasné. Odporúčam mu len precvičiť si typy úloh na testoch, prípadne si občas zopakovať učivo, ktoré sme spolu prebrali na cvičeniach zo súborov DÚ, ktoré posiela Freedu po každej hodine.
 2. Lukáš sa na hodinách snaží, dáva pozor a úlohy rieši zúčastnene. Zameriavali sme sa najmä na čítanie s porozumením, ústnu komunikáciu a gramatiku, ktorá Lukášovi nešla (išlo najmä o minulý čas, ktorý odporúčam opakovať aj doma), alebo ju práve preberali v škole a chcel si ju zopakovať.Medzi Lukášove slabšie stránky patrí slovná zásoba, ktorú sme si na hodine obohatili článkami napr. o športe alebo o cestovaní. Mal by sa jej rozširovaniu venovať aj doma, napr. čítaním článkov či pozeraním obľúbených filmov v angličtine. Pri rozprávaní si slovíčka často pletie s tými nemeckými alebo si nevie spomenúť – preto sa budeme ďalšie hodiny o niečo viac sústreďovať na aktivity spojené s konverzáciou, pretože si najmä potrebuje na ňu zvyknúť a trochu sa rozrozprávať.
 3. Sofia sa veľmi rýchlo učí nové veci, jej jedinou slabinou je, že nemá dostatočný styk s angličtinou vo voľnom čase. Je neistá pri rozprávaní, no pozorujem u nej výrazné zlepšenie v počúvaní. Omnoho lepšie rozumie inštrukciám a otázkam. Odporúčam sa preto zamerať na túto oblasť a podporovať ju v počúvaní a pozeraní anglických filmov a rozprávok, aby mala lepší základ, na ktorom potom môže stavať čítanie, rozprávanie a písanie. Na kurze budeme postupovať ako doteraz, u nej sa budem hlavne snažiť, aby sa angličtiny prestala báť a získala vyššie sebavedomie, taktiež aby sa s ňou lepšie zoznámila mimo kontextu učebnice.
 4. Barborku má aj naďalej veľmi krásny prejav v angličtine. Avšak všimla som si u nej, že niekedy má problém pochopiť určitým lingvistickým aspektom. Angličtina je jazyk rozmanitý a nie všetko v nej je priamočiare. Zdá sa mi, že má Barborka občas problém pochopiť neobvyklosti, akými môžu byť anglické metafory, hovorové frázy, atď. Na tom ešte s ňou popracujem.

 5. So Sandrou sme si na doučovaní prechádzali učivo zo školy, najmä gramatiku: časy, kondicionály, reported speech a pasív. Snaží sa osvojiť si tieto javy a napriek tomu, že ju niekedy stále mätú, mám pocit, že sú jej čoraz viac jasné a s pomocou si vie opraviť chyby. Odporúčam však venovať sa gramatike aj doma, napr. krátkymi online cvičeniami, ktorých ponúka internet neúrekom (https://www.perfect-english-grammar.com/grammar-exercises.html alebo https://www.englishgrammar.org/exercises/), prípadne aplikáciou na mobile.

 6. Od minulej spätnej väzby sme sa venovali základným anglickým časom a slovesným väzbám. Skúšali sme si tiež prijímacie testy zo všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností. Marianka je šikovná, no v niektorých veciach má menšie medzery (napr. slovesné väzby s “to” a -ing alebo pridanie “s” za slovesom v tretej osobe). Odporučila by som jej preto pozrieť si poriadne po každej hodine prebraté učivo. Logické uvažovanie jej nechýba, preto si myslím, že po lepšej domácej príprave všetko zvládne.

 7. Sára je niekedy tichá, niekedy aktívna, no málokedy sama od seba. Je potrebné ju vyvolávať, no oceňujem, že po vyvolaní sa aspoň snaží vymyslieť nejakú odpoveď. Myslím si, že má dobré vedomosti, akurát potrebuje natrénovať ich použitie v konkrétnych úlohách. Neviem či je to nejaký stres, alebo sa nad tým nevie tak zamyslieť, ale určite na tom budeme ešte pracovať. Všeobecne s ňou na hodinách ale problém nie je, je pracovitá a výkladu zvykne porozumieť.

 8. Nelka patrí v skupine medzi šikovnejších žiakov. Jej aktivita na hodinách je veľmi dobrá, zapája sa do diskusií, nehanbí a nebojí sa sama od seba odpovedať na otázky. Nelkine vedomosti by som zhodnotila ako štandardné, základy každej témy ovláda, celkovo sa v celkoch vie orientovať sama. Niekedy sa však Nelka viac sústredí na spolužiakov a na elementy, ktoré nesúvisia s vyučovanou látkou, a ťažšie sa potom myšlienkami a pozornosťou vracia k pracovnému listu alebo k môjmu výkladu. Veľmi oceňujem jej pozitívne naladenie, pomáha budovať príjemnú atmosféru na hodinách.
 9. V sobotu sme písali test z učiva, ktoré sme doposiaľ vo Freedu prebrali. Tomáško ho napísal na 61%, čo bol bohužiaľ najslabší výsledok. Ale čo sa týka aktivity, tak Tomáško sa hlási a reaguje na otázky správne. Neviem, čo sa stalo. Často sa stáva, že sa pozabudne a zabáva spolusediaceho. Ak máte záujem vidieť test, tak mi napíšte na mail alebo sa príďte pozrieť osobne do Freedu. 🙂 Odporúčam robiť si examino cvičenia a testy, kde si veľmi ľahko preveríte vedomosti Vášho dieťaťa.

Príklady SV zo začiatku kurzu, keď ešte deti dobre nepoznáš

 1. Oliver sa javí ako snaživý študent, žiaľ dnes ako jediný študent zo skupiny neodovzdal prvú povinnú domácu úlohu. Je mi to ľúto, pretože Oliver chýbal na predposlednej hodine a sám na poslednej hodine uznal, že sa stráca v učive, ktoré si nedobral. Takto neviem zhodnotiť ani celkové Oliverove výsledky. Počas hodiny sa Oliver snaží, myslím si, že učivo ľahko pochopí, avšak je potrebné si doma prechádzať príklady aj nad rámec cvičení precvičených na hodine. Odporúčam tiež v prípade nejasností viac sa pýtať. Bez samostatnej práce doma sa nemusia dostaviť požadované výsledky na prijímacích skúškach. Verím, že sa to však do budúcna zlepší, a že si Oliver dúl dorobí.
 2. Obdivujem Katkinu predstavivosť, a zároveň sa teším z toho, že je jedna z mála detí, ktoré radi čítajú. Prejavuje sa to aj na jej práci a písaní. Vedela pekne spracovať príbeh, ktorý som im dala napísať na hodine a spravila minimum chýb pri písaní priamej reči. Stále však odporúčam pozrieť sa na to, nakoľko interpunkčne robila nejaké chybičky. Veľmi pekne však ovláda vety podľa obsahu aj s melódiami a nejavila žiadny problém pri učive zameranom na hlásky a slabiky.
 3. Yuelong sa na hodinách veľmi snaží a pekne pracuje. Nepozorujem uňho väčšie chyby. Je však veľmi ľahko ovplyvniteľný prostredím a potom vyrušuje a nevie sa naplno sústrediť. Odporúčam si doma robiť ešte nejaké opakovacie cvičenia na utvrdenie si vedomostí.
 4. Jurko je inteligentný a veľmi aktívny žiak. Na svoj vek pôsobí nadmieru zrelo. Rád sa hlási, zdieľa poznatky a srší nadšením pri možnosti vysloviť správnu odpoveď. Snažím sa mu dať v priebehu hodiny dosť priestoru na sebarealizáciu. Jeho správanie nenarúša priebeh vyučovania a spolupráca je z pohľadu učiteľky bezproblémová. Poctivo si plní povinnosti a domáce úlohy. Vie efektívne aplikovať vedomosti a tvoriť súvislosti. Odporúčam sa na zlepšenie aktuálnej úrovne ovládania slovenčiny venovať výnimkám a chytákom, najpopulárnejším strašiakom je gramatika. Čítanie kníh je vhodné na precvičenie gramatiky, no rovnako aj písaní priamej reči a chápania výrazových prostriedkov.

Príklady SV ak je dieťa neaktívne/ nespolupracuje/ nemá záujem

 1. Matúš je v kurze skôr neaktívny, a častokrát nevie odpovedať na moje otázky, čo ma trochu trápi, pretože neviem správne vyhodnotiť, či je to spôsobené neporozumením učiva alebo nepozornosťou, k čomu sa teda žiaľ prikláňam viac. Myslím si, že je šikovný, a že má na to, aby úlohy správne vyriešil. Potešila by ma trochu väčšia aktivita z jeho strany. Ja sa budem usilovať o to, aby som mu na to ponúkla čo najviac priestoru.  V kurze už mal možnosť sa naučiť, respektíve zopakovať si témy ako zlomky, percentá či rovnice. Venovali sme sa aj testu všeobecných študijných predpokladov. Verím, že mu práca v kurze pôjde naďalej už len lepšie. 🙂
 2. Tomáš v poslednom čase dosť chýbal. Jeho prístup k doučovaniu je však stále rovnaký. Príde si to len odsedieť, počíta len vtedy, keď ho vyvolám, inak je na mobile. Testy nepíše dobre, ale ja si myslím, že hlúpy nie je, pretože keď sa ho na niečo spýtam, tak vie odpovedať správne. Mám skôr pocit, že mu chýby motivácia/sústredenosť.
 3. Posledných 8 hodín sme sa na našich hodinách venovali bližšie témam, ktoré boli pre žiakov problematickejšie ako napríklad rovnice, opakovanie počítania so zlomkami a podobne. Zamerali sme sa už aj konkrétnejšie na prijímačkové testy a tak tiež sme absolvovali prvú Simuláciu prijímačiek. Avšak od hodiny, kde sme písali Simuláciu prijímacích skúšok 1, kde Matej dosiahol 39 bodov z celkových 90 bodov, sa na hodinu nepripojil. Je to veľká škoda, nakoľko určite ešte je na čom zapracovať. Matej tento testík napísal horšie a preto by bolo potrebné, aby si ho prešiel a mal vysvetlené kde urobil chyby. Neviem preto posunúť adekvátnu spätnú väzbu za posledné hodiny, nakoľko sa k nám nepripojil. 🙁
 4. U Miška vidím potenciál, avšak pozorujem uňho veľký nezáujem na hodinách. Taktiež svojím správaním a nevhodnými poznámkami dosť často vyrušuje. Vzhľadom k tomu neviem na Miška napísať adekvátnu spätnú väzbu.

Príklady SV ak je dieťa nepozorné a vyrušuje

 1. Na lekciách sme si prešli všetku teóriu, teraz sa budeme venovať hlavne prijímačkovým testom. Rovnako ako na slovenčine, počas teoretických hodín Matúš len zriedka dával pozor. Pokiaľ som sa na príklad spýtala priamo jeho a pri procese som mu pomáhala, vedel prísť na správnu odpoveď. Práve preto si myslím, že kebyže sa viac snaží, príklady by vedel počítať aj sám a správne. Viem, že ani matematika ho nebaví, ale ak by sa snažil, išlo by mi to. Žiaci si na minulej hodine skúsili simuláciu prijímacích skúšok. Na vypracovanie 20 otázok z matematiky mali 60 minút. Matúš na teste získal 23 bodov zo 100 (úplne rovnako ako na slovenčine). Opäť je to veľmi slabý výsledok, ale opäť je to najmä preto, že všetky odpovede iba natipoval. Na test sa ani nepozrel. Verím, že pokiaľ sa bude naozaj snažiť, ďalšiu simuláciu zvládne o veľa lepšie (na pláne máme ešte tri).
 2. Barborka vie veľa vecí, ale v matematike si ako keby vôbec neverí. Pokiaľ počíta na tabuľu a venujem sa jej pri tom, vždy príde k správnemu výsledku. Ak však počíta niekto iný, väčšinu času nedáva pozor a baví sa. Keďže ich je v skupine viac, neviem sa venovať len jej. Pomohlo by jej, kebyže dáva väčší pozor.
 3. Martin je rozumný, ale ľahko stratí pozornosť. Keď pracujem priamo s ním (keď ho vyvolám), tak vie správne odpovedať a vie pokračovať v postupe. Dnes ma milo prekvapil, že na tabuľu správne vypočítal príklad na rovnicu. Akonáhle však na tabuľu počíta niekto iný, mám pocit, že sám na papier nepočíta. Pri teste som si všimla, že ho na správny postup treba naviesť a potom už vie, čo má robiť. Mám pocit, že by mu najviac vyhovovali individuálne hodiny, kde by sa lektor venoval iba jemu a tak by pracoval celú hodinu.
 4. Lukáš je šikovný žiak, výsledky má výborné a na hodinách je aktívny. Niekedy ho síce musím upozorniť, aby venoval pozornosť učivu a nie debatám so spolužiakmi, avšak po upozornení sa začne plnohodnotne venovať učivu, hlásiť sa a správne odpovedať na otázky. Mal by popracovať na písaní i/y v množnom čísle a v prídavných menách, inak všetko zvláda a zatiaľ som si nevšimla, že by mal problém s nejakým konkrétnym učivom.
 5. Johi ma miestami problém s pozornosťou, mám pocit, že sa jej nechce dávať pozor na témach, ktoré sa už v škole učili. Napríklad pri neohybných slovných druhoch. Potom mala aj v cvičení pár zbytočných chýb. Dnes sme mali syntax na tej sedela úplne potichu a dávala pozor. Je podľa mňa veľmi šikovná a bystrá, ale chcela by som vidieť viac snahy. Ona má na to aby sa dostala na gymnázium, no musí zabrať.
 6. Kubko je veľmi veselý, komunikatívny chlapec a aktívny žiak. Spolupracuje sa s ním bez problémov, veľmi rád sa zapája do priebehu vyučovania a je vždy slušný. Občas má pocit, že hodina nie je dostatočne dynamická a pokúša sa ju oživiť rôznymi aktivitami alebo zvukmi, no po usmernení sa opäť sústredí. Jedná sa však o skutočnosť, na ktorej je potrebné pracovať. Kubkovou silnou stránkou sú úlohy, pri ktorých sa vyžaduje premýšľanie a kreativita. Postrehla som, že sa zaujíma o vesmír, technológie a celkovo skôr logicky zamerané témy. Je nepochybne veľmi inteligentný. Často sa pri takýchto žiakoch stretávam s tým, že najväčším strašiakom je práve gramatika. Tej sa odporúčam individuálne venovať v najväčšej miere. Ideálne je pestovať záľubu v knihách, čo je veľmi nápomocný nástroj pri osvojovaní si gramatiky. Čítala som, že Kubko má ku knihám blízko. Maximum z toho môže vyťažiť tým, že sa bude pri čítaní aktívne zamýšľať nad gramatikou, pravopisom cudzích slov a štruktúrou písania priamej reči.
 7. Dávid je šikovný žiak, no všimla som si, že má problémy s pozornosťou. Výsledky má výborné, testy zvláda úspešne, na hodinách sa zapája a na otázky odpovedá správne. Menší problém však je, že niekedy nedáva pozor, baví sa so spolužiakmi a párkrát som ich už musela upozorniť, aby nevyrušovali a dávali pozor. Inak som si nevšimla, že by mal s nejakým konkrétnym učivom problém.
 8. Maťko je veľmi inteligentný a dobrý žiak, aj keď mu občas padne pozornosť. Všimla som si, že niektoré veci, čo už vedia jeho spolužiaci Maťko v “normálnej” škole ešte nemal. Na doučovaní to všetko dobiehame 🙂 Učíme sa teraz vzory. Všetko zvláda na 1ku.
 9. V Lily vidím potenciál, ale občas mám pocit, že sa málo snaží. Viac sa zabáva (na mobile, s Barborkou, …) ako dáva pozor. Pokiaľ ju vyvolám a počíta sama na tabuľu, tak sa spoločnými silami dostaneme k výsledku. Inak však veľmi nepočíta.
 10. Jakubko je milý chlapček, ale bohužiaľ ho musím veľmi často upozorňovať. Na vytlačené materiály začne kresliť obrázky, zapozerá sa a prestane písať poznámky alebo cvičenia. Čo je veľká škoda, lebo je veľmi šikovný. Stačí mu málo, aby pochopil danej téme. V piatok sme písali test. Obsahoval všeličo z doposiaľ prebraného učiva. Kubko napísal na 61%. Nie je to až tak veľa ako som očakávala. Preto odporúčam, aby ste si s ním robili testy z examino. Veľmi mu pomôžu.

Príklady SV ak má dieťa ťažkosti v testoch alebo tematických celkoch

 1. Tému rovnice Aďa úplne neovláda. Vidím, že Aďa rozumie základu, teda rozumie o čo v rovniciach ide, problém však je pri zložitejších príkladoch, kde sa vyskytujú zlomky. Odporúčam prebehnúť si nahratú hodinu z minulej hodiny, teóriu tu vo freedu účte a vrátiť sa opäť k nesprávne vyriešeným príkladom.
 2. Musím Martina naozaj pochváliť. Je aktívny, rád sa zapája. Má matematické a logické myslenie. Prvých 10 lekcií sme spolu prebrali prirodzené čísla, percentá, pomer, mierku mapy, priamu a nepriamu úmeru a algebrické výrazy. Odporúčila by som možno trošku preopakovanie príkladov na zloženú úmeru, aby si bol v tejto oblasti ešte o čosi viac istejší. Príklady na túto tému pošlem ešte do skupiny, keďže táto téma robila mierny problém všetkým, nakoľko na takejto úrovni v škole úmeru nerozoberali.
 3. Dianka napísala test najhoršie zo skupiny. Niektoré otázky sa ani nesnažila spraviť. Keď počítame na hodine a venujem sa len jej, vždy sa dostane k správnej odpovedi. Vedomosti má, len potrebuje pomôcť nájsť ich a následne aplikovať. Pomohlo by, kebyže počas hodín dáva väčší pozor, pretože niekedy si len odpíše odpoveď (možno aj postup, ale to len aby ho mala na papieri).
 4. Lucia je veľmi aktívna a šikovná. Na hodinách sa aktívne zapája, pracuje vo veľmi dobrom tempe, keď niečo nechápe, nebojí sa opýtať. Verím, že keď si bude pravidelne opakovať a uvtrdzovať teoretické a praktické vedomosti, nebudú robiť testy problém. Odporúčam si ešte pozrieť synonymá, homonymá, antonymá (to bolo náročné učivo pre celú skupinu). Vcelku jej to ale ide veľmi dobre a verí, že keď bude takto pracovať aj naďalej, tak testy nebudú robiť problém 🙂
 5. Matej je veľmi snaživý, zodpovedný a úctivý žiak. Oceňujem, že aj napriek chorobe sa zúčastnil prvej hodiny a počas nej reagoval na moje otázky . Ako jediný zo skupiny dokázal v teste z morfológie vypracovať všetky úlohy a dosiahnuť dobré výsledky. Bezchybne zvládol delenie podstatných mien, prídavných mien, skloňovanie zvieracích podstatných mien, písanie čísloviek… Popracovať by mal ešte na podstatných menách zakončených na r, l. V rámci prípravy na prijímacie skúšky odporúčam, aby si pravidelne študoval Freedu materiály z teórie jednotlivých jazykových rovín. Na praktické precvičenie gramatických javov sú veľmi dobrou pomôckou stránky: viemeposlovensky.sk, eduworld.sk alebo vzdelávací portál e-testy.sk.
 6. Klárka je veľmi šikovné dievča. Na hodinách je vždy aktívna a nové učivo vie veľmi rýchlo pochopiť a následne ho aplikovať pri riešení úloh. Náš prvý test zvládla výborne, na 90 %. Jediným problémom bola pre ňu úloha typu „zaokrúhlením akého najmenšieho čísla dostanem …“. Klárku chválim aj za poctivé riešenie domácich úloh. Odporúčam priebežné opakovanie príkladov, ktoré preberáme na hodinách (resp. tých, ktoré sú obsahom prijímacích konaní).
 7. Alica je šikovná žiačka, myslím si, že pomerne dobre chápe nové veci a dokáže si ich aj zapamätať. Na hodinách náležite spolupracovala, na otázky väčšinou odpovedala správne a bola sústredená. Testy zvládala pomerne dobre, vyskytlo sa len niekoľko chýb. Výborne jej išlo napríklad delenie slov na slabiky, zápis priamej reči či lexikológia, predovšetkým slovotvorné postupy. Svoju pozornosť by mala ešte obrátiť na osvojenie si rozdelenia hlások (najmä samohlások/dvojhlások, spoluhlásky jej išli takmer bezchybne), zamerať by sa mala aj na rytmický zákon či spodobovanie. Precvičovať treba aj pravopis. Oceňujem, že Alica sa venovala aj domácej príprave na kurz a vypracovala si dobrovoľnú domácu úlohu, čo dokazuje, že Alica je ochotná učiť sa a nové poznatky aj precvičovať. Zastávam názor, že Alica, ešte s dodatočnou prípravou, by mohla byť úspešná na skúškach.
 8. U Zinka vnímam väčšie medzery v učive. Vcelku Zinkovi chýbajú vedomosti z viacerých tematických celkov a preto by som odporúčala zmeniť skupinový kurz na individuálny. Myslím si, že by Zinkovi pomohlo mať osobnejší prístup od lektora, ktorý by sa mu vedel venovať plne celú hodinu. Vnímam, že je Zinko veľmi snaživý a po detailnom vysvetlení učivo pochopí. Potrebuje však viac času na precvičovanie, ktorého na skupinovom kurze nemáme dostatok. Chválim za odovzdávanie domácich úloh včas.

Teória k slovným hodnoteniam

Čo obsahuje ZLÉ slovné hodnotenie

 gramatické chyby

 ironické a sarkastické poznámky

– nekonštruktívnu kritiku bez odporúčaní na zlepšenie

 je príliš krátke, neosobné

  je všeobecné (bez konkrétnych odporúčaní)

– obsahuje súdy, na ktorých tvrdenie nemáme oprávnenie (žiak je hyperaktívny, žiak nemá šancu sa dostať na školu, …)

–  výkričníky

–  zveličujúce slová ako napr. nikdy, stále, vždy…

– necháva sa ovládnuť emóciami – dopraj si na formuláciu SV dostatok času (vyhýbaj sa pasívnej agresivite, neurážaj a nepodceňuj žiaka)

Príklad zapísania výsledkov vstupného testu na 1. hodine

WEBINÁR

Miška Vavrinčíková, spolumajiteľka Freedu, vytvorila a realizovala úspešný webinár o slovnom hodnotení. Stretla sa online s učiteľmi a učiteľkami z viacerých slovenských škôl. Rozprávali sa napríklad o tom, ako vytvoriť stručné slovné hodnotenie pre 100 žiakov. 👫👭👬 Ako pripraviť štruktúru, ktorá bude nápomocná pri písaní slovného hodnotenia. 💬✍👨‍🏫 Tento WEBINÁR si môžeš teraz celý pozrieť aj ty!

Oceňujeme tvoju prácu a úsilie

Nielen my posielame slovné hodnotenia žiakom a rodičom, ale takisto rodičia oceňujú prácu lektoriek a lektorov. Tieto motivačné pochvaly od rodičov pridávame každej lektorke/ovi do vlastného profilu na webe – Freedu tím lektorov.

Zuzku doučovali Bea a Miška: rada by som sa touto cestou podakovala za hodiny individualne venovane dcere Zuzke. S manzelom sme doslova s uzasom pozorovali ako sa Zuzka posuva a dobieha jednotlive ucivo. Nielen ze sa jej zlepsili vysledky v skole, ale aj monitor T9 napisala vyborne. Zlepsenie z 56% (test Comparo) na 85% je skvely vysledok 🙂 Dakujem lektorkam Bei a Miske za trpezlivost, priatelsky pristup a odovzdane vedomosti. Zuzka si ich velmi oblubila a na hodiny sa vzdy tesila. Celkovo jej to dodalo sebaistotu a zobralo stres.
Este by som sa rada pochvalila 🙂 Zuzku prijali na obe skoly, takze este raz dakujem 🙂 velmi sa tomu tesime. Vzdelavacie centrum Freedu vsetkym odporucam.

Potrebuješ pomôcť s písaním spätnej väzby?
1. Ak máš prideleného svojho buddyho, obráť sa na ňu/naňho alebo
2. kontaktuj našu guru spätných väzieb Lucku Sedláčkovú (WhatsApp 0915 524 786).

Prajeme ti veľa trpezlivosti a otvorenú, kreatívnu myseľ pri písaní slovných hodnotení!

Freedu tím