Blog

Spätné väzby vo Freedu

Vo Freedu si zakladáme na poskytovaní a prijímaní spätných väzieb. Rodičia veľmi oceňujú, keď sa dozvedia o tom ako sa ich dieťa zlepšuje v konkrétnom predmete, alebo v čom má ešte medzery. Lektorky a lektori píšu SV na žiakov do moje.freedu.sk priebežné hodnotenie a odporúčanie (podľa dĺžky kurzu, viď nižšie) a záverečné zhodnotenie a povzbudenie.

Priebežné spätné väzby

V priebehu kurzu si nájdeš v konkrétnych lekciách (podľa toho koľko hodinový kurz vedieš) odkaz, aby si napísal/a ako sa žiakovi/žiačke na hodinách darí. V SV zhrnieš: v čom žiak/žiačka vyniká, čo nové sa naučil/a, v čom sa zlepšil/a na doučovaní u nás, v čom sa môže u nás ešte zlepšiť, čomu by sa mal/a doma venovať.

Okrem priebežných SV si rodičia vo svojom klientskom konte prečítajú, čo ste preberali na hodine a či bol žiak prítomný/neprítomný, udržuj tieto informácie presné a aktuálne. Tiež sa tu zobrazujú materiály po každej odučenej hodine.

TIP: Ak máš pre rodičov konkrétny odkaz alebo odporúčanie na konkrétneho žiaka, môžeš ho napísať kedykoľvek v priebehu kurzu.

Kedy píšeš priebežnú SV v SKUPINOVÝCH KURZOCH:

 • pri veľkom kurze píšeš SV do 8., 16., 24. a 32. lekcii,
 • pri strednom kurze píšeš SV do 5., 10., a 15. lekcii,
 • pri malom kurze píšeš SV do 4. a 8. lekcii.

Kedy píšeš SV v INDIVIDUÁLNYCH KURZOCH:

 • pri 16 hodinovom kurze píšeš SV do 5., 10. lekcie,
 • pri 8 hodinovom kurze píšeš SV do 4. lekcie

Pozri sa, ako sa tvoje spätné väzby zobrazujú rodičom.

Každý rodič má svoj jedinečné prístup do moje.freedu.sk. Čo v ňom rodič vidí?

 1. zoznam hodín, obsah hodín, začiatok a koniec kurzu, kto kurz učí, účasť/neúčasť dieťaťa na kurze
 2. MATERIÁLY z hodín, testy a domáce úlohy (materiály sa zobrazia pri lekcii ihneď po odučení, spravidla to je v ten istý deň ako hodina prebehne)
 3. SLOVNÉ HODNOTENIE na dieťa (minimálne 3 spätné väzby za kurz)

Pozri si príklady priebežných SV a INŠPIRUJ SA!

Záverečné slovné hodnotenie

Kedy píšeš záverečné slovné hodnotenie?

V každom kurze píšeš záverečné slovné hodnotenie do PREDPOSLEDNEJ LEKCIE. Zhrnieš tu kam sa žiak/žiačka posunul/a, ako je pripravená na prijímačky, na čo si má dávať pozor, pripíš osobný odkaz žiakovi a povzbudenie k prijímačkám. Po prijímačkách píšeme maily všetkým rodičom a pýtame sa či sa ich dieťa dostalo na školu. O tom ako deti dopadli ti dáme vedieť, keď zozbierame info od rodičov.

V individuálnych kurzoch pridávaš návrh na to, čomu sa budete venovať, keď bude žiak/žiačka v kurze pokračovať.

 

Deti vo Freedu na hodine.                                         Lektorky na školení o spätných väzbách.

Ako napíšeš dobrú spätnú väzbu:

 1. v prvom rade sa skús vžiť do rolí rodičov a žiakov, ktorí si budú slovné hodnotenie čítať. Zamysli sa nad nasledujúcou otázkou ‒ ako by si sa cítil/a ty, po prečítaní slovného hodnotenia na teba?
 2. buď konkrétny/a- ohodnoť, odporúčaj a chváľ konkrétne veci (konkrétne vedomosti, schopnosti a zručnosti, vypíš ich). Nestačí napísať žiak je šikovný – napíš v čom konkrétne vyniká (alebo má medzery)
 3. píš spätnú väzbu na každého osobne, nezovšeobecňuj
 4. ak máš slabšieho žiaka, snaž sa napísať slovné hodnotenie pozitívne, napr. „Aj keď má Andrej  problémy s …, verím, že spoločne dokážeme tieto problémy odstrániť..“
 5. vyzdvihuj pozitívne vlastnosti a schopnosti žiaka
 6. uvádzaj praktické rady a odporúčania (knihy, aktivity, materiály, …)
 7. pri popise žiaka využívaj slovesá, nie adjektíva
 8. kritiku a negatívne hodnotenie podávaj s citom, konštruktívne
 9. zameriavaj sa na budúcnosť, hľadaj možnosti na nápravu a príležitosti na zlepšenie
 10. myšlienky jednoducho a jasne formuluj, aby boli čitateľné aj pre deti

Príklady priebežných SV z MATEMATIKY

 1. Nelka je veľmi šikovná a na hodinách je aktívna. Vie poradiť ostatným. Výborne jej ide delenie a skúšky správnosti. Keď sa dostane pod tlak, tak robí menšie chyby. Verím však, že to spoločne zvládneme.
 2. Walter je šikovný a pozorný chlapec. Chce sa učiť, keď ho vyvolám, tak sa vždy zapojí. Vie navrhnúť aj vlastné riešenia príkladov. Aj z domácich úloh usudzujem, že zatiaľ nemal veľké problémy s učivom. Občas si nie je istý so správnym uchopením zadania. Musím ho špeciálne pochváliť za dnešný výkon na hodine. Prišiel na riešenie ťažkej slovnej úlohy 🙂 Verím, že spoločne zvládneme celý kurz.
 3. Lukáš je veľmi snaživý chlapec. Nebojí sa opýtať, keď mu niečo nie je jasné. Keď dostane priestor, tak sa aktívne zapojí do priebehu hodiny. Menší problém mu robilo počítanie pod seba a delenie so zvyškom. Odporúčam mu prerátanie nejakých príkladov, aby sa uistil, že tomu správne rozumie. Verím však, že to spoločne zvládneme.
 4. Klárka je veľmi šikovné dievča. Na hodinách je vždy aktívna a nové učivo vie veľmi rýchlo pochopiť a následne ho aplikovať pri riešení úloh. Náš prvý test zvládla výborne, na 90 %. Jediným problémom bola pre ňu úloha typu „zaokrúhlením akého najmenšieho čísla dostanem …“. Klárku chválim aj za poctivé riešenie domácich úloh. Odporúčam priebežné opakovanie príkladov, ktoré preberáme na hodinách (resp. tých, ktoré sú obsahom prijímacích konaní).
 5. Saška je na matematike veľmi bystrá, aktívna. Zadania úloh si občas nepozorne prečíta, no po upozornení príde takmer vždy na správne riešenie. Náš posledný test bol zameraný na slovné úlohy, úlohy z kombinatoriky a na finančnú matematiku. Saška v ňom však dosiahla len 40 %. Tieto testy zatiaľ nie sú smerodajné, pretože neobsahujú úlohy z prierezu celkového učiva, slúžia skôr na preopakovanie doposiaľ prebraného učiva. Preto nie je dôvod na paniku. Mnohé chybičky spravila Saška práve kvôli nepozornosti, a preto odporúčam intenzívne trénovať počítanie príkladov, napríklad z našich domácich úloh na portáli Freedu. Napriek tomu si myslím, že naše doterajšie hodiny pomohli Saške s rozšírením školského učiva, no opäť naďalej odporúčam pokračovať aj v samostatnom riešení príkladov.

Potrebuješ ešte viac konkrétnych príkladov? Pripravili sme ich pre teba v dokumente: Slovné-hodnotenia-z-matematiky_lektori

Príklady priebežných SV zo SLOVENČINY

 1. Lukáško je bystrý a pozorný žiak. Myslím si, že na kurze sa mu darí dobre, je chápavý. Veľa vecí už ovláda, takže pri istých učivách už len dopĺňame ďalšie informácie. Veľmi mu išli vybrané slová a tiež určovanie vzorov podstatných mien. Mali sme trošku problém s prídavnými menami (delenie + vzory). Všimla som si, že Lukáško veľakrát vie, na čo sa pýtam, ale nenapadne mu to správne slovo, poprípade ho neovláda úplne presne (napr. vzťahovačné prídavné mená namiesto vzťahové prídavné mená). Je slušný a vie sa pekne sústrediť, takže jeho správanie je super.
  Odporúčam, aby si ešte preopakoval teóriu a upresnil pojmy, ktoré sa s ňou spájajú a tiež pokračoval v robení testových úloh na prijímačky.
 2. Alica je šikovná žiačka, myslím si, že pomerne dobre chápe nové veci a dokáže si ich aj zapamätať. Na hodinách náležite spolupracovala, na otázky väčšinou odpovedala správne a bola sústredená. Testy zvládala pomerne dobre, vyskytlo sa len niekoľko chýb. Výborne jej išlo napríklad delenie slov na slabiky, zápis priamej reči či lexikológia, predovšetkým slovotvorné postupy. Svoju pozornosť by mala ešte obrátiť na osvojenie si rozdelenia hlások (najmä samohlások/dvojhlások, spoluhlásky jej išli takmer bezchybne), zamerať by sa mala aj na rytmický zákon či spodobovanie. Precvičovať treba aj pravopis. Oceňujem, že Alica sa venovala aj domácej príprave na kurz a vypracovala si dobrovoľnú domácu úlohu, čo dokazuje, že Alica je ochotná učiť sa a nové poznatky aj precvičovať. Zastávam názor, že Alica, ešte s dodatočnou prípravou, by mohla byť úspešná na skúškach.
 3. Matej je veľmi snaživý, zodpovedný a úctivý žiak. Oceňujem, že aj napriek chorobe sa zúčastnil prvej hodiny a počas nej reagoval na moje otázky . Ako jediný zo skupiny dokázal v teste z morfológie vypracovať všetky úlohy a dosiahnuť dobré výsledky. Bezchybne zvládol delenie podstatných mien, prídavných mien, skloňovanie zvieracích podstatných mien, písanie čísloviek… Popracovať by mal ešte na podstatných menách zakončených na r, l. V rámci prípravy na prijímacie skúšky odporúčam, aby si pravidelne študoval Freedu materiály z teórie jednotlivých jazykových rovín. Na praktické precvičenie gramatických javov sú veľmi dobrou pomôckou stránky: viemeposlovensky.sk, eduworld.sk alebo vzdelávací portál e-testy.sk.
 4. Nikol  je veľmi šikovná a na hodinách pracuje poctivo. Pracuje poctivo a správa sa vzorne. Vidno, že má dobré základy zo základnej školy a slovenčina jej nerobí veľký problém. Patrí k tým aktívnejším v skupine a vždy vie reagovať na moje otázky. Myslím, že jej nerobí veľký problém nič, čo sme zatiaľ preberali. Vedela reagovať a vidno, že učivu chápe. Ak si učivo bude ešte opakovať, aby nič, čo už vie, nezabudla, myslím si, že bude mať vysoké šance uspieť na monitore a dostať sa na školu, na ktorú chce.
 5. Simonka je šikovná žiačka. Spočiatku mi prišla na hodinách trošku nesústredená a unavená, čo sa dá chápať pre neskoršiu hodinu kurzu, no posledné hodiny akoby ožila. Na hodinách pekne spolupracuje a snaží sa. Ak sa aj pomýli, snaží sa ihneď opraviť. Je usilovná a svedomitá pri vypracovávaní cvičení i domácich úloh. Doteraz sme sa venovali systému slovenských hlások, spodobovaniu, slabičnému deleniu slov, vybraným a odvodeným slovám, písaniu malých a veľkých písmen, rytmickému zákonu, priamej reči, synonymám, homonymám, antonymám. Na takmer každej hodine píšeme krátke pravopisné cvičenie. Simonka doteraz dosiahla výborné výsledky. Jediná vec, ktorú by som Simi odporučila, je, aby si doštudovala schémy písania priamej reči. Som presvedčená, že ak si bude opakovať a precvičovať predchádzajúce učivá, privedie ju to k vytúženému výsledku – prijatiu na vybrané gymnázium.:)

Potrebuješ ešte viac konkrétnych príkladov? Pripravili sme ich pre teba v dokumente: Slovné hodnotenia zo slovenčiny_lektori

Príklady priebežných SV z ANGLIČTINY

 1. Lukáš sa na hodinách snaží, dáva pozor a úlohy rieši zúčastnene. Zameriavali sme sa najmä na čítanie s porozumením, ústnu komunikáciu a gramatiku, ktorá Lukášovi nešla (išlo najmä o minulý čas, ktorý odporúčam opakovať aj doma), alebo ju práve preberali v škole a chcel si ju zopakovať.Medzi Lukášove slabšie stránky patrí slovná zásoba, ktorú sme si na hodine obohatili článkami napr. o športe alebo o cestovaní. Mal by sa jej rozširovaniu venovať aj doma, napr. čítaním článkov či pozeraním obľúbených filmov v angličtine. Pri rozprávaní si slovíčka často pletie s tými nemeckými alebo si nevie spomenúť – preto sa budeme ďalšie hodiny o niečo viac sústreďovať na aktivity spojené s konverzáciou, pretože si najmä potrebuje na ňu zvyknúť a trochu sa rozrozprávať.
 2. Sofia sa veľmi rýchlo učí nové veci, jej jedinou slabinou je, že nemá dostatočný styk s angličtinou vo voľnom čase. Je neistá pri rozprávaní, no pozorujem u nej výrazné zlepšenie v počúvaní. Omnoho lepšie rozumie inštrukciám a otázkam. Odporúčam sa preto zamerať na túto oblasť a podporovať ju v počúvaní a pozeraní anglických filmov a rozprávok, aby mala lepší základ, na ktorom potom môže stavať čítanie, rozprávanie a písanie. Na kurze budeme postupovať ako doteraz, u nej sa budem hlavne snažiť, aby sa angličtiny prestala báť a získala vyššie sebavedomie, taktiež aby sa s ňou lepšie zoznámila mimo kontextu učebnice.
 3. Barborku má aj naďalej veľmi krásny prejav v angličtine. Avšak všimla som si u nej, že niekedy má problém pochopiť určitým lingvistickým aspektom. Angličtina je jazyk rozmanitý a nie všetko v nej je priamočiare. Zdá sa mi, že má Barborka občas problém pochopiť neobvyklosti, akými môžu byť anglické metafory, hovorové frázy, atď. Na tom ešte s ňou popracujem.

 4. So Sandrou sme si na doučovaní prechádzali učivo zo školy, najmä gramatiku: časy, kondicionály, reported speech a pasív. Snaží sa osvojiť si tieto javy a napriek tomu, že ju niekedy stále mätú, mám pocit, že sú jej čoraz viac jasné a s pomocou si vie opraviť chyby. Odporúčam však venovať sa gramatike aj doma, napr. krátkymi online cvičeniami, ktorých ponúka internet neúrekom (https://www.perfect-english-grammar.com/grammar-exercises.html alebo https://www.englishgrammar.org/exercises/), prípadne aplikáciou na mobile.

 5. Od minulej spätnej väzby sme sa venovali základným anglickým časom a slovesným väzbám. Skúšali sme si tiež prijímacie testy zo všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností. Marianka je šikovná, no v niektorých veciach má menšie medzery (napr. slovesné väzby s “to” a -ing alebo pridanie “s” za slovesom v tretej osobe). Odporučila by som jej preto pozrieť si poriadne po každej hodine prebraté učivo. Logické uvažovanie jej nechýba, preto si myslím, že po lepšej domácej príprave všetko zvládne.

Potrebuješ ešte viac konkrétnych príkladov? Pripravili sme ich pre teba v dokumente: Slovné hodnotenia z angličtiny_lektori

Teória k slovným hodnoteniam

Čo obsahuje ZLÉ slovné hodnotenie

 gramatické chyby

 ironické a sarkastické poznámky

– nekonštruktívnu kritiku bez odporúčaní na zlepšenie

 je príliš krátke, neosobné

  je všeobecné (bez konkrétnych odporúčaní)

– obsahuje súdy, na ktorých tvrdenie nemáme oprávnenie (žiak je hyperaktívny, žiak nemá šancu sa dostať na školu, …)

–  výkričníky

–  zveličujúce slová ako napr. nikdy, stále, vždy…

– necháva sa ovládnuť emóciami – dopraj si na formuláciu SV dostatok času (vyhýbaj sa pasívnej agresivite, neurážaj a nepodceňuj žiaka)

Príklad zapísania výsledkov vstupného testu na 1. hodine

WEBINÁR

Miška Vavrinčíková, spolumajiteľka Freedu, vytvorila a realizovala úspešný webinár o slovnom hodnotení. Stretla sa online s učiteľmi a učiteľkami z viacerých slovenských škôl. Rozprávali sa napríklad o tom, ako vytvoriť stručné slovné hodnotenie pre 100 žiakov. 👫👭👬 Ako pripraviť štruktúru, ktorá bude nápomocná pri písaní slovného hodnotenia. 💬✍👨‍🏫 Tento WEBINÁR si môžeš teraz celý pozrieť aj ty!

Oceňujeme tvoju prácu a úsilie

Nielen my posielame slovné hodnotenia žiakom a rodičom, ale takisto rodičia oceňujú prácu lektoriek a lektorov. Tieto motivačné pochvaly od rodičov pridávame každej lektorke/ovi do vlastného profilu na webe – Freedu tím lektorov.

Zuzku doučovali Bea a Miška: rada by som sa touto cestou podakovala za hodiny individualne venovane dcere Zuzke. S manzelom sme doslova s uzasom pozorovali ako sa Zuzka posuva a dobieha jednotlive ucivo. Nielen ze sa jej zlepsili vysledky v skole, ale aj monitor T9 napisala vyborne. Zlepsenie z 56% (test Comparo) na 85% je skvely vysledok 🙂 Dakujem lektorkam Bei a Miske za trpezlivost, priatelsky pristup a odovzdane vedomosti. Zuzka si ich velmi oblubila a na hodiny sa vzdy tesila. Celkovo jej to dodalo sebaistotu a zobralo stres.
Este by som sa rada pochvalila 🙂 Zuzku prijali na obe skoly, takze este raz dakujem 🙂 velmi sa tomu tesime. Vzdelavacie centrum Freedu vsetkym odporucam.

Potrebuješ pomôcť s písaním spätnej väzby?
1. Ak máš prideleného svojho buddyho, obráť sa na ňu/naňho alebo
2. kontaktuj našu guru spätných väzieb Lucku Sedláčkovú (WhatsApp 0915 524 786).

Prajeme ti veľa trpezlivosti a otvorenú, kreatívnu myseľ pri písaní slovných hodnotení!

Freedu tím