Blog

Ako napísať dobré slovné hodnotenie?

Podľa najnovších usmernení ministerstva školstva zo dňa 6.4.2020, bude hodnotenie žiakov známkami nahradené slovným hodnotením.

Podľa agentúry Focus pre Komenského inštitútu až 84 % rodičov víta možnosť hodnotenia žiakov na konci školského roka aj slovne. 

Vo Freedu sa už dlhoročne venujeme písaniu slovných hodnotení na žiakov. Je to dôležitá súčasť všetkých našich kurzov. V tejto novej situácii sa s vami radi podelíme o naše skúsenosti a v prípade záujmu aj osobne (online) poradíme, ako napísať dobré, výstižné slovné hodnotenie.

Uvedomujeme si, že napísať konštruktívne slovné hodnotenie osobitne na každé dieťa z triedy, nie je jednoduché. Učiteľky a učitelia majú však oproti našim lektorkám a lektorom výhodu, že sú so žiakmi v každodennom kontakte, čo je najlepší predpoklad pre napísanie dobrého slovného hodnotenia. Vo Freedu síce organizujeme kurzy s maximálne ôsmimi žiakmi, ale priemerná dĺžka našich kurzov je 30 hodín. A aj napriek kratšiemu času strávenému so žiakmi píšu naše lektorky a lektori efektívne, konštruktívne slovné hodnotenie, ktoré oceňujú všetci rodičia.

Vo Freedu učíme žiakov vo veku 9 až 19 rokov matematiku, slovenčinu, angličtinu a ďalšie predmety. Na každého žiaka posielame rodičom podrobné slovné hodnotenie, ktoré obsahuje informácie o tom:

 • V čom žiak/žiačka vyniká
 • Čo nové sa naučil/a
 • V čom sa zlepšil/a na doučovaní u nás
 • V čom sa môže u nás ešte zlepšiť
 • Čomu by sa mal/a doma venovať

Súčasťou slovného hodnotenia je súhrn preberaného a plánovaného učiva, zhodnotenie vedomostí a predpokladov žiakov, ale aj odporúčania, na čom treba zapracovať a na čo sa sústrediť. V slovných hodnoteniach  píšu lektorky a lektori aj o záujmoch žiaka – rodič v spätnej väzbe uvidí, že sa lektor/ka o žiaka úprimne zaujíma.

V tomto článku nájdete:

 1. INŠPIRÁCIE – prečítajte si konkrétne slovné hodnotenia od našich lektoriek a lektorov z predmetov matematika, slovenčina a angličtina.
 1. TIPY a TRIKY ako napísať dobré slovné hodnotenie.
  Pre lektorky a lektorov pravidelne organizujeme workshopy, na ktorých sa venujeme spätným väzbám. Pre inšpiráciu vám chceme ponúknuť pár tipov a rád, ktoré z týchto workshopov vzišli a o ktoré sa pri písaní slovných hodnotení môžete oprieť.
 1. PRIESTOR NA KONZULTÁCIU.
  Radi Vám pomôžeme s konkrétnym slovným hodnotením, ktoré chcete napísať, alebo skonzultovať. Skúsené lektorky a šikovní lektori vám s ním pomôžu.

Inšpirujte sa:

V prvom rade našim lektorkám a lektorom radíme, aby sa vžili do rol rodičov a žiakov, ktorí si budú slovné hodnotenie čítať. Potrebné je zamyslieť sa nad nasledujúcou otázkou ‒ ako by ste sa cítili vy, po prečítaní slovného hodnotenia na vás?

Ak máte slabšieho žiaka, snažte sa napísať slovné hodnotenie pozitívne, napr. „Aj keď má Andrej  problémy s …, verím, že spoločne dokážeme tieto problémy odstrániť..“

Príklady slovných hodnotení z MATEMATIKY

 1. U Olivera v rámci matematiky pozorujem veľké zlepšenie. Rýchlo vie odhadnúť, na čo je daný príklad zameraný a aký má uplatniť postup riešenia. Taktiež sa výrazne zvýšilo jeho tempo počítania príkladov. Treba si však dávať veľký pozor na chyby z nepozornosti, poriadne si čítať zadania a počítať to, na čo sa v danej úlohe pýtajú. Vo všeobecnosti má dobrý prehľad, no na niektoré oblasti sa treba zamerať viac. Ide hlavne o rovnice, mocniny, obsah a objem telies. Čo sa týka práce na hodinách, tak z Oliverovej strany je vidieť veľkú snahu a záujem, ale postupne sa začína prejavovať na ňom aj únava, miestami dokonca až nechuť počítať ďalšie a ďalšie príklady. Chápem, že teraz je to náročné obdobie a s blížiacimi sa prijímačkami to bude len horšie, ale treba to vydržať a hlavne sa nevzdávať. Oliver má určite na to, aby študoval na gymnáziu.
 2. Alexandra bola v rámci doučovaní pomenej aktívna. Samozrejme, je to jej rozhodnutie, ktoré nemusí mať negatívny dopad, pokiaľ rozumie preberaným témam a vie ich riešiť samostatne. Počas hodín sme spolu opakovali témy ako zlomky, mocniny, percentá, priamu a nepriamu úmeru, algebrické výrazy, rovnice a iné. Tak ako aj pri ostatných, aj pri Alexandre si myslím, že sa aktuálne potrebuje venovať skôr testovým úlohám. Preto sa budeme až do konca kurzu
  predovšetkým zameriavať už iba na riešenia testových úloh, kde si vie overiť, či dokáže správne vypracovať jednotlivé tematické celky. Testové úlohy, aj prípadnú teóriu, budem naďalej zdieľať na stránke Edmodo. 
  Alexandra je šikovná, odporúčam jej však viac prezentovať svoje nápady, postrehy, či otázky a nebáť sa vyjadriť svoj pohľad na vec.
 3. Dobrý deň prajem, som lektorom Vášho syna Adama vo Freedu.
  Doučovania prebiehajú u nás v Dúbravke od 13. januára a aktuálne máme za sebou 12 hodín. Prípravný kurz má celkovo 20 lekcií. Spoločne sme prebrali a zopakovali si medzi inými najmä témy ako počítanie so zlomkami, mocniny, percentá a pomery, prešli sme základy finančnej matematiky, priamu, nepriamu úmeru či algebrické výrazy a lineárne rovnice. 
  V triede je celkovo 6 študentov, a ako lektor som si všimol, že Adam je oproti ostatným spolužiakom vedomostne ďalej. Vie robiť aj veci naviac, spraviť si prehľadný zápis, či trpezlivo postupovať až k výsledku. Čo sa týka aktivity, nemá problém dobre sa vyjadriť či sformulovať odpoveď. Ako som už povedal, vedomostne je ďalej oproti klasickému formátu hodiny, preto som sa rozhodol, že v druhej polovici doučovania sa budeme už primárnejšie sústreďovať na vypracovávanie jednotlivých prijímačkových testov. Prijímacie skúšky sú pred dverami, preto odporúčam Adamovi venovať sa primárne domácim úlohám v nasledujúcej polovici kurzu, vrámci prijímačkových testov, ktoré si následne na hodine prejdeme.
 4. Kristián je pozorný chlapec, ktorý by mohol mať lepšie výsledky, keby mu nechýbala motivácia. Musím bohužiaľ konštatovať, že jeho výsledky nedosiahli moje očakávania. Domnievam sa, že Kristián dokáže byť lepší v logickom riešení matematických úloh, keby sa ešte doma viacej pripravil, pretože si nemyslím, že by sa intenzívne pripravoval na naše hodiny. V stredajšom teste som nebola s výsledkom úplne spokojná, pretože Kiko, dosiahol iba 34 percent. Problém mu robili rovnice, tie predovšetkým odporúčam doma docvičiť a taktiež si preopakovať slovné úlohy. V piatkovom teste ma milšie prekvapil, kedy dosiahol 55 percent a musím ho pochváliť, že premena jednotiek mu ide dobre. Budem držať palce, aby sa na svoju vybranú školu dostal, ale verím, že ak sa doma do matematiky ešte trošku pozrie, tak dosiahne svoj cieľ.
 5. Lenka je veľmi bystrá, snaživá a zodpovedná. Má prirodzené nadanie a záujem o matematiku a logiku. Má dostatočné nadanie na to aby, ak bude poctivo rozvíjať svoj talent, uspela v štúdiu na univerzite v Top 100 v šanghajskom rebríčku VŠ. Lenka si robí domáce úlohy a dobre sa mi s ňou spolupracuje. Počas našich troch stretnutí sme sa zlepšili v náhľade na lineárne rovnice, absolútnu hodnotu reálnych a komplexných čísel, číselnú os a Gausovu rovinu, metódy riešenia rovníc a nerovníc s absolútnou hodnotou, mechaniku násobenia a sčitovania reálnych a komplexných čísel, dĺžku orientovanej úsečky a súvislosť s absolútnou hodnotou reálneho čísla, rozloženie reálnych čísel na veľkosť a “smer”, rozloženie komplexných čísel na veľkosť a “smer”, grafickú reprezentáciu nerovníc s absolútnou hodnotou, absolútnu hodnotu súčtu a absolútnu hodnotu súčinu reálnych čísel. Samozrejme, ponúka sa aj veľa priestoru na zlepšenie a to, by podľa môjho názoru malo spočívať najmä vo využívaní potenciálu, ktorý má. Napríklad zapájaním sa do matematických súťaží ( https://kms.sk/ ) a olympiád . Zapájaním sa do predmetových seminárov a olympiád z iných predmetov a networking s ostatnými šikovnými deťmi. Talent je totiž len jedna zložka úspechu. Ďalej v kurze by sme sa venovali školskému učivu z matematiky a možnostiam, ako rozvíjať Lenkin talent na prírodné vedy, logiku a kritické myslenie.

Príklady slovných hodnotení zo SLOVENČINY

 1. Lukáško je bystrý a pozorný žiak. Myslím si, že na kurze sa mu darí dobre, je chápavý. Veľa vecí už ovláda, takže pri istých učivách už len dopĺňame ďalšie informácie. Veľmi mu išli vybrané slová a tiež určovanie vzorov podstatných mien. Mali sme trošku problém s prídavnými menami (delenie + vzory). Všimla som si, že Lukáško veľakrát vie, na čo sa pýtam, ale nenapadne mu to správne slovo, poprípade ho neovláda úplne presne (napr. vzťahovačné prídavné mená namiesto vzťahové prídavné mená). Je slušný a vie sa pekne sústrediť, takže jeho správanie je super.
  Odporúčam, aby si ešte preopakoval teóriu a upresnil pojmy, ktoré sa s ňou spájajú a tiež pokračoval v robení testových úloh na prijímačky.
 2. Alica je šikovná žiačka, myslím si, že pomerne dobre chápe nové veci a dokáže si ich aj zapamätať. Na hodinách náležite spolupracovala, na otázky väčšinou odpovedala správne a bola sústredená. Testy zvládala pomerne dobre, vyskytlo sa len niekoľko chýb. Výborne jej išlo napríklad delenie slov na slabiky, zápis priamej reči či lexikológia, predovšetkým slovotvorné postupy. Svoju pozornosť by mala ešte obrátiť na osvojenie si rozdelenia hlások (najmä samohlások/dvojhlások, spoluhlásky jej išli takmer bezchybne), zamerať by sa mala aj na rytmický zákon či spodobovanie. Precvičovať treba aj pravopis. Oceňujem, že Alica sa venovala aj domácej príprave na kurz a vypracovala si dobrovoľnú domácu úlohu, čo dokazuje, že Alica je ochotná učiť sa a nové poznatky aj precvičovať. Zastávam názor, že Alica, ešte s dodatočnou prípravou, by mohla byť úspešná na skúškach.
 3. Maroš je milý a slušný chlapec. Čo však u neho absentuje, je vnútorná motivácia chcieť. Je to naozaj škoda, pretože naozaj nemám pocit, že by mu slovenčina vyslovene „nešla“. Myslím, že Marošovi nechýba prirodzená inteligencia a chytrosť, len tá chuť kamarátiť sa so slovenčinou sa kamsi vytratila. Maroš už na úplnom začiatku nášho kurzu zaujal negatívny postoj voči preberaným učivám. Sám od seba aktívny nebol. Ak som ho vyvolala a neodpovedal správne, vyzvala som ho, aby sa opravil. On si však zvolil ten ľahší smer a vyjadril sa, že nevie. Pritom si nemyslím, že by nevedel, len sa mu nechcelo dopracovať sa k správnej odpovedi…Ako viete, Maroš vynechal viacero hodín. Preto jeho výkon nemôžem hodnotiť komplexne. Viem sa vyjadriť k  písaniu diktátov, keďže na niektorých z nich sa zúčastnil. Marošovi robia problémy základné veci: písanie dvojhlások ia, ie, iu, ô (njekoľko, vynechávanie vokáňa moj), vybrané slová (viznel) či pravopis vlastných mien (ak sme si to predtým vysvetlili, mal menej chýb, no v diktáte zameranom primárne na niečo iné sa pomýlil: Južnej kórei). Taktiež sa Maroš musí sústrediť na isté princípy platiace v slovenčine. Napr., že v nominatíve množného čísla prídavných mien píšeme mäkké i, pričom on to písal naopak (staroveký Číňania, slovenský hokejisti, poslední zápas). K zvládnutiu jednotlivých učív nedokážem zaujať stanovisko, pretože už hore vyššie bolo povedané, že Maroš niekoľko hodín vynechal. Nezúčastnil sa celého tematického celku z lexikológie, materiály však dostal, musí sa do nich len pozrieť. Takisto výklad má aj z ostatných učív.Pevne verím, že Marošovi sa podarí vybudovať si pozitívny vzťah k tomuto predmetu. Možno príčina jeho nechuti pramení z hodín zo školy, ťažko povedať. Dozvedela som sa, že na rozdiel od slovenského jazyka, má Maroš rád matematiku. Bolo by dobré, keby si uvedomil, že aj slovenčina má logiku. A tá logika pramení v rôznych zákonitostiach, ktoré pekne fungujú, a  teória sa dobre dá pretaviť do praxe. Ak tento nadaný žiak nájde v sebe vnútornú motiváciu, postupnými krôčikmi sa dopracuje ku kvalitným výsledkom. Ja mu v tom budem držať palce.
 4. Veronika je šikovná žiačka. Na hodinách je sústredená a pracuje na zadaniach, je však veľmi tichá, a tak som si niekedy nebola celkom istá, či rozumela úplne všetkému – keď sa však popýtam niečo priamo jej, väčšinou pozná správnu odpoveď, dokonca ju často pozná aj v takých prípadoch, keď ostatní žiaci v skupinke nie, takže si myslím, že vysvetľovaným učivám rozumie. V poslednom čase sa mi ale zdá, že vystupuje už o čosi odvážnejšie – rada by som ju teda povzbudila, aby sa nebála ozvať aj sama, nemá sa čoho báť, ani sa nemá za čo hanbiť, našu hodinu môže len obohatiť a sebe tým tiež len pomôže. Vstupný test síce nepísala, ale veľmi dobre vypracovala test z doteraz prebraného učiva. Pri riešení starších testov z Testovania 9 má tiež takmer všetky odpovede správne, len občas sa vyskytne nejaká chyba – som si však istá, že Veronika sa snaží pochopiť, v čom pochybila, aby nabudúce už jej riešenie bolo správne. Veronika má určite potenciál úspešne zvládnuť Testovanie 9, samozrejme, nikdy nie je na škodu aj individuálne priebežné opakovanie a precvičovanie jednotlivých učív, ktoré sú obsahom testovania.“
 5.  Na doučovaní sa v približne rovnakej miere zameriavame na vysvetľovanie učiva a na jeho precvičovanie. Úlohy, ktoré žiakom dávam, pochádzajú z veľkej časti z minulých prijímacích testov –zo škôl, na ktoré sa žiaci hlásia, prípadne vyberám úlohy z príručiek na prípravu do prímy. Často preberáme aj veci, ktoré sa v škole ešte neučili, na tieto sa snažím klásť špeciálny dôraz pri vysvetľovaní. Lucka je veľmi živá a šikovná. Často sa hlási a chce prezradiť správnu odpoveď. Takisto môžem povedať, že jej nechýba kreativita a vtip, čo hodnotím veľmi pozitívne, aj keď to možno nesúvisí s prijímacími skúškami. Jediné negatívum vidím ale práve v jej živosti – niekedy sa upne na zabávanie spolužiakov a prepočuje chytáky, ktoré bývajú na testoch alebo časť učiva, ktoré je komplikovanejšie.Rovnako ako všetkým jej preto odporúčam pozrieť sa raz za čas do papierov odo mňa, aby nezabudla na výnimky a chytáky, ktoré sa často vyskytujú na testoch.  Pozornosť by som venovala pravopisu veľkých a malých písmen vo viacslovných pomenovaniach, potom písaniu y/i – hlavne pri vzore pekný. Netreba zabudnúť ani na teóriu – delenia prídavných mien, druhy zámen… Takisto by bolo dobré, ak by robila cvičenia aj nad rámec toho, čo žiakom dávam – najlepšie nejakou zážitkovou formou, pri ktorej by vydržala. Na portáli edmodo sú uvedené niektoré zdroje, takisto tam začínam pridávať skúšobné prijímacie testy.Pri Lucke nepochybujem o tom, že sa dostane na gymnázium, ktoré si vybrala. Má veľmi dobré logické myslenie, vie si prepojiť jednotlivé učivá a čítanie s porozumením jej tiež nerobí problém, len sa musí sústrediť.
 6.  Na doučovaní sa v približne rovnakej miere zameriavame na vysvetľovanie učiva a na jeho precvičovanie. Úlohy, ktoré žiakom dávam, pochádzajú z veľkej časti z minulých prijímacích testov –zo škôl, na ktoré sa žiaci hlásia, prípadne vyberám úlohy z príručiek na prípravu do prímy.Naty je na hodinách živá, veľmi rada dokazuje, keď niečomu rozumie lepšie než je spolužiaci. Niekedy ju nechávam vysvetliť im učivo, pretože vysvetľovaním sa človek naučí najviac, ale samozrejme, opravujem ju. Je potrebné jej dávať veľa priestoru, keďže sa pomerne rýchlo začne nudiť, rada však spolupracuje a píše na tabuľu, tak sme si našli super kompromisný systém. Čo sa vedomostí týka, pýta sa, keď jej niečo nie je jasné a veľa vecí si pamätá aj zo školy. Nad učivom premýšľa, čo chválim.Rovnako ako všetkým jej odporúčam pozrieť sa raz za čas do papierov odo mňa, aby nezabudla na výnimky a chytáky, ktoré sa často vyskytujú na testoch.  Pozornosť by som venovala pravopisu veľkých a malých písmen vo viacslovných pomenovaniach, potom písaniu y/i – hlavne pri vzore pekný. Netreba zabudnúť ani na teóriu – delenia prídavných mien, druhy zámen… Takisto by bolo dobré, ak by robila cvičenia aj nad rámec toho, čo žiakom dávam – najlepšie nejakou zážitkovou formou, pri ktorej by vydržala. Na portáli edmodo sú uvedené niektoré zdroje.Myslím si, že má slušnú šancu spraviť prijímacie skúšky, len si musí sadnúť za úlohy a cvičenia.
 7. Alex je veľmi šikovný chlapec. Bola som veľmi milo prekvapená ako mu slovenčina ide a ako sa o ňu zaujíma, pretože nie všetci chlapci sú takí.S jeho správaním a aj  prácou na hodinách som spokojná. Pracuje vzorne, snažím sa s ním prechádzať hlavne tie problematickejšie javy a opakovať ich. Myslím si, že zatiaľ pochopil všetko, čo sme preberali alebo skôr opakovali, pretože už zo školy má veľmi dobrý základ a na spoločných hodinách si prejdeme len to, čo mu nie je jasné.Snažím sa s ním hlavne prechádzať učivo, ktoré aktuálne preberajú v škole a ktoré si ešte potrebuje precvičiť. Väčšinou sa vždy dohodneme, čo si potrebuje zopakovať a venujeme tomu nasledujúcu hodinu. Začali sme vypracovávať aj monitorové testy alebo typy úloh, ktoré sa na Testovaní 9 môžu vyskytnúť. Čo sa týka úloh s gramatikou, prípadne úloh s  dopĺňaním malých/veľkých písmen alebo i,í/y,ý nie je tam žiadny problém.
  Väčšiu pozornosť sa snažím venovať čítaniu s porozumením. Niekedy sa stane, že je nepozorný alebo sa to snaží vyriešiť rýchlo a nevšimne si to, na čo sa v otázke pýtajú. Avšak z hodiny na hodinu mu to ide lepšie a lepšie. Prechádzame si hlavne básne, pretože ako sám povedal,  nemá veľmi rád čítanie poézie. Preto sa budem snažiť, aby mu ani čítanie básní nerobilo problém. Do monitoru si to ešte precvičíme a verím, že sa  pri čítaní básni a vypracovávaní úloh, ktoré s nimi súvisia bude cítiť sebavedomejšie a nebude s tým mať problém.Myslím si, že keď bude Alex ďalej takto svedomito pracovať, má veľmi veľkú šancu napísať monitor výborne. Dobrý výsledok mu môže pomôcť aj pri prijímacích pohovoroch na strednú školu. Ako som povedala na začiatku, je veľmi svedomitý takže verím, že všetko dopadne dobre, tak ako sám chce.

Príklady slovných hodnotení z ANGLIČTINY

 1. Lukáš sa na hodinách snaží, dáva pozor a úlohy rieši zúčastnene. Zameriavali sme sa najmä na čítanie s porozumením, ústnu komunikáciu a gramatiku, ktorá Lukášovi nešla (išlo najmä o minulý čas, ktorý odporúčam opakovať aj doma), alebo ju práve preberali v škole a chcel si ju zopakovať.Medzi Lukášove slabšie stránky patrí slovná zásoba, ktorú sme si na hodine obohatili článkami napr. o športe alebo o cestovaní. Mal by sa jej rozširovaniu venovať aj doma, napr. čítaním článkov či pozeraním obľúbených filmov v angličtine. Pri rozprávaní si slovíčka často pletie s tými nemeckými alebo si nevie spomenúť – preto sa budeme ďalšie hodiny o niečo viac sústreďovať na aktivity spojené s konverzáciou, pretože si najmä potrebuje na ňu zvyknúť a trochu sa rozrozprávať.
 2. Sofia sa veľmi rýchlo učí nové veci, jej jedinou slabinou je, že nemá dostatočný styk s angličtinou vo voľnom čase. Je neistá pri rozprávaní, no pozorujem u nej výrazné zlepšenie v počúvaní. Omnoho lepšie rozumie inštrukciám a otázkam. Odporúčam sa preto zamerať na túto oblasť a podporovať ju v počúvaní a pozeraní anglických filmov a rozprávok, aby mala lepší základ, na ktorom potom môže stavať čítanie, rozprávanie a písanie. Na kurze budeme postupovať ako doteraz, u nej sa budem hlavne snažiť, aby sa angličtiny prestala báť a získala vyššie sebavedomie, taktiež aby sa s ňou lepšie zoznámila mimo kontextu učebnice.
 3. Laura je šikovné dievča, dáva vždy pozor, keď vysvetľujem, pýta sa, keď niečomu nerozumie. Na hodinách sa zameriavame na učivo, ktoré akurát preberajú v škole a ak jej práve nerobí problém, hodiny trávime upevňovaním základov a rozširovaním slovnej zásoby. Práve slovná zásoba je kameňom úrazu, pretože Laura často chce vyjadriť svoju myšlienku, ale chýbajú jej na to prostriedky. Z toho vyplýva aj jej ostýchavosť pri komunikácii v angličtine. Na hodiny jej preto nosím cvičenia na bežnú slovnú zásobu, ak vidím, že ju niečo zaujme (snowboarding, kreslenie), prispôsobujeme tomu témy.

  Laura má veľmi dobrú pamäť na veci, ktoré ju zaujímajú. Pri opakovaní týchto slovíčok si pamätá takmer všetky a vie ich počas hodiny bez problémov použiť v konverzácii. Avšak ako som spomínala, neskôr, keď slovíčka nepreopakujeme zabúda ich. Taktiež nemá problém pochopiť gramatiku, treba ju však viac precvičovať.

  Určite by som jej odporúčala venovať sa angličtine aj doma – seriály, rozprávky, hry či články na obľúbené témy sú najlepším spôsobom, ako si Laura môže natrvalo obohatiť slovnú zásobu a nadobudnúť sebavedomie pri rozhovore. Počas budúcich hodín preto budeme využívať aj videá a rozprávky, aby ju tento spôsob výučby zaujal a pokračovala v ňom aj doma.

 4. So Sandrou sme si na doučovaní prechádzali učivo zo školy, najmä gramatiku: časy, kondicionály, reported speech a pasív. Snaží sa osvojiť si tieto javy a napriek tomu, že ju niekedy stále mätú, mám pocit, že sú jej čoraz viac jasné a s pomocou si vie opraviť chyby. Odporúčam však venovať sa gramatike aj doma, napr. krátkymi online cvičeniami, ktorých ponúka internet neúrekom (https://www.perfect-english-grammar.com/grammar-exercises.html alebo https://www.englishgrammar.org/exercises/), prípadne aplikáciou na mobile.

  Okrem gramatiky sme sa doposiaľ venovali najmä čítaniu s porozumením, s ktorým Sandra nemá problém, ale príliš nerozumie hovorenému textu, preto sa chcem na ďalších hodinách zamerať aj na počúvanie. To je tiež vhodné precvičovať si aj mimo doučovania – najlepšou metódou sú obľúbené seriály alebo podcasty s obľúbenou tematikou.

  Najväčší problém vidím asi v rozprávaní, do ktorého sa Sandra veľmi nehrnie, takže sa budem snažiť do každej hodiny priniesť aspoň 15 minút konverzácie. Ide totiž o nezanedbateľnú súčasť jazyka a dôležité je rozrozprávať sa, hoci aj s chybami, ktorými sa človek učí.

 5. Laura je snaživá a veľmi často sa zapája aktívne na hodine, za čo ju chválim. Podľa môjho názoru je Laura momentálne na medzinárodne uznávanej úrovni A2 podľa môjho názoru, čo je na jej vek úplne v poriadku. Je jedna z najmladších detí v kurze, takže niektoré veci nemôže vedieť, ale rýchlo porozumie novým veciam. Laura je veľmi aktívna a poslušná, skutočne s ňou nie sú žiadne problémy ohľadom správania. Laura doteraz v škole používala len pasívnu angličtinu, takže aktívne používať jazyk jej robí problémy, ale postupne sa zlepšuje. Zlepšila sa vo formulácii viet a názorov, v slovnej zásobe a v používaní nepravidelných slovies. Nebola na dvoch hodinách, počas ktorých sme sa skúšali ústne. Tiež sme vtedy napísali pozvánku na narodeninovú oslavu. Problémom bolo, že nevedela o písomke z nepravidelných slovies takže ju napísala na 25%, ale oceňujem jej snaživosť, keď poprosila o opravnú písomku.

Ako napísať DOBRÉ slovné hodnotenie

+ vyzdvihujte pozitívne vlastnosti a schopnosti žiaka

+ buďte konkrétny/a- odporúčajte a chváľte konkrétne veci

+ píšte SH na každého osobne, nezovšeobecňujte

+ uvádzajte praktické rady a odporúčania (knihy, aktivity, materiály, …)

pri popise žiaka využívajte slovesá, nie adjektíva

+ kritiku a negatívne hodnotenie podávajte s citom, konštruktívne

zameriavajte sa na budúcnosť, hľadajte možnosti na nápravu a príležitosti na zlepšenie

+ myšlienky jednoducho a jasne formulujte, aby boli čitateľné aj pre deti  

+ píšte prehľadne, hlavné body boldujte, prípadne podčiarknite

Čo obsahuje ZLÉ slovné hodnotenie

gramatické chyby

ironické a sarkastické poznámky

– nekonštruktívnu kritiku bez odporúčaní na zlepšenie

je príliš krátke, neosobné

  je všeobecné (bez konkrétnych odporúčaní)

– obsahuje súdy, na ktorých tvrdenie nemáme oprávnenie (žiak je hyperaktívny, žiak nemá šancu sa dostať na školu, …)

–  výkričníky

–  zveličujúce slová ako napr. nikdy, stále, vždy…

– necháva sa ovládnuť emóciami- doprajte si na formuláciu SH dostatok času (vyhýbajte sa pasívnej agresivite, neurážajte a nepodceňujte žiaka)

Vaše otázky k slovnému hodnoteniu

Radi vám pomôžeme a poradíme.


Prajeme vám veľa trpezlivosti a inšpirácie pri písaní slovných hodnotení!

Freedu tím