Najčastejšie otázky

Ako sa mám prihlásiť na kurz?

Na podstránke  každého kurzu nájdete online prihlášku, ktorú vyplníte. Na váš email príde automatické potvrdenie o prihlásení sa do kurzu a od tohto momentu pracujeme na vybavení vašej prihlášky.

Neviem sa rozhodnúť medzi individuálnym a skupinovým kurzom, čo mi poradíte?

Každá forma kurzu má svoje výhody. Skupinový kurz je cenovo dostupnejší a organizuje sa v najžiadanejších časoch. V skupinách, ktoré sú tvorené max. 8 študentmi, zapojíme do výučby každého. Máte možnosť komunikovať s ostatnými v skupine a spoznať nových ľudí. Najmä pre mladších žiakov sú motivujúce kolektívne hry či súťaže.
Najväčšou výhodou individuálneho kurzu je osobitný prístup lektora/lektorky. Kurz je tak maximálne prispôsobený tempu a špecifickým potrebám jedného žiaka. Individuálny kurz odporúčame žiakom s poruchami učenia a správania; žiakom, ktorým hrozí opakovanie ročníka či introvertom, ktorým sa lepšie pracuje samostatne. Termín kurzu prispôsobíme vašim požiadavkám.

Dokedy je zápis do kurzov? Dokedy sa môžem prihlásiť na kurz?

Na individuálny kurz sa môžete prihlásiť kedykoľvek, jeho začiatok si určíte vy. Na skupinový kurz sa prihláste hneď ako sa pre náš kurz rozhodnete, aby ste si rezervovali miesto. Môžete sa zapísať v niekoľkomesačnom časovom predstihu, ale i deň pred začatím kurzu. Dokonca máte možnosť naskočiť do rozbehnutého kurzu (ak ešte máme voľné miesto) a zaplatiť  alikvotnú časť.

Viete ma prísť doučovať aj ku mne domov?

Lektorky a lektori  uprednostňujú kurzy na našich pobočkách v Dúbravke a Petržalke, kde učia v jeden deň viacero kurzov za sebou, čo je organizačne efektívnejšie. V prípade, že chcete, aby kurz prebiehal u vás doma, je to možné po potvrdení časovej dostupnosti lektorky/lektora v týchto častiach Bratislavy: Karlova Ves, Dlhé Diely, Dúbravka, Petržalka, Centrum, Staré Mesto.

Čo keď nemôžem prísť niektorý deň na kurz?

V prípade individuálneho kurzu, ak ospravedlníte svoju neúčasť v termíne najneskôr do 4 hodín pred začatím hodiny, hodina sa vám nepočíta ako odučená a kurz pokračuje kontinuálne ďalej v dohodnutých termínoch.
V prípade skupinového kurzu žiak nemá nárok na náhradný termín ani na vrátenie alikvotnej časti ceny kurzu. Učebné materiály z hodiny, na ktorej chýbal, mu lektor/lektorka poskytne počas nasledujúceho stretnutia. Ak sa vyučovacia hodina nemôže uskutočniť z dôvodov našej strany, budeme vás informovať v dostatočnom časovom predstihu o možnostiach náhrady.

Aké vekové kategórie učíte? Nie som príliš starý/stará na jazykový kurz?

Učíme žiakov od 4. ročníka ZŠ, avšak hornú vekovú hranicu nemáme určenú, takže naše kurzy môžete navštevovať v akomkoľvek veku. 🙂

Doučujete aj deti s poruchami učenia?

Áno, doučujeme aj deti s nasledovnými poruchami:

  • dyslexia – porucha čítania,
  • dysgrafia – porucha písania,
  • dysortografia – porucha prejavujúca sa neschopnosťou naučiť sa správne pravopis,
  • dyskalkúlia – porucha matematických schopností.

Celá vyučovacia hodina prebieha „face to face“, pričom náš školený lektorský tím zohľadňuje špecifické potreby žiaka/žiačky. Tieto poruchy však nediagnostikujeme ani neliečime.

Učebné materiály sú zahrnuté v cene kurzu?

Áno, učebné materiály, s ktorými sa bude na hodinách pracovať, sú zahrnuté v cene kurzu. Nemusíte si u nás kupovať žiadne učebnice či knihy.

Kto u vás vyučuje? Učia vo vašich jazykových kurzoch aj „native speakers“?

Vyučujú u nás študenti a študentky vysokých škôl s adekvátnym študijným zameraním, prevažne v učiteľskom odbore, a s platnými certifikátmi. Vo výučbe sú skúsení/é a sú pravidelne školení/é.
Viac informácií o nich si môžete prezrieť na webe: naše lektorky a lektori.

Čo sa robí v prípade, keď mi lektor/lektorka nesadne?

Každý lektor/lektorka má svoje osobnostné črty a svoj spôsob vedenia vyučovacích hodín. Z toho dôvodu sa môže stať, že vám niekto jednoducho „nesadne“. Ak vám štýl výučby nebude vyhovovať, nebojte sa oznámiť to lektorovi/lektorke, prípadne na recepcii, aby sme situáciu mohli riešiť ihneď. Buď lektorovi/lektorke sprostredkujeme vaše požiadavky, alebo výučbu prevezme lektor/lektorka podľa vášho výberu a preferencií. Aby sme predišli týmto komplikáciám, v prihláške na kurz môžete napísať vašu predstavu o vyučujúcom/vyučujúcej.