Učenie a inšpirácie na hodinu

Inšpirácie na učenie detí

Cieľ doučovania nie je absolvovať doučovanie.

Cieľ je pomôcť žiakom uspieť, aby vedeli, čo majú vedieť (aplikovať naučené do praxe).

10 najdôležitejších princípov pri doučovaní detí

Pre deti a lektorky/ov vytvárame spoločne bezpečné a podnetné prostredie, v ktorom sa všetci budú cítiť dobre. V takomto prostredí má učenie najväčší efekt.

Ako môžeš k takémuto prostrediu prispiesť aj ty?

Pravidlá na hodine

“Dobre nastavené pravidlá minimalizujú konflikty.”

Na začiatku kurzu na 1. hodine si s deťmi spoločne nastavte pravidlá: https://freedu.sk/lektorsky-kodex/. S niektorými príď ty a nechaj aj ich nech prispejú. Kľudne si ich môžete spoločne spísať na papier / tabuľu a v prípade potreby sa k nim vždy vrátiť.
Najmä pri online hodinách sú dôležité zapnuté kamery, vypnuté mikrofóny a dobrý signál.
Následne na každej hodine už počas pripájania budú deti vedieť, že musia mať kameru a nebudú protestovať.

Štruktúra hodiny

 

Úvod 

1. Privítanie a lámanie ľadov –  môžeš sa detí opýtať ako sa majú / čo nové v škole a pod. Na uvoľnenie alebo aktivizáciu využi icebreakery, ktoré sme spomínali vyššie.

2. Obsah – povedz deťom čo budete spoločne robiť. Zadávaš cieľ hodiny. Okrem toho, že deti vedia čo ich čaká, prispieva to aj k vytvoreniu bezpečia –  to je dôležité aby sa deti uvoľnili a nebáli sa robiť chyby.

3. Rekapitulácia – časť kde si spoločne zopakujete predchádzajúce učivo. Otázky by mali byť stručné, jasné a výstižné. Pre udržanie pozornosti detí môžeš položiť otázku a potom vyvolať konkrétne dieťa.


Jadro

1. Pri vysvetľovaní teórie / nového učiva je potrebné na začiatok predať význam – na čo v živote to budú potrebovať, prečo im to pomôže. Deti pri vysvetľovaní ľahko stratia pozornosť, preto počas výkladu:

 • pracuj s hlasom (verbálne aj neverbálne),
 • vyhni sa neodborným termínom a výrazom,
 • snaž sa o interaktivitu  (učivo vysvetlí niektoré z detí),
 • zdôrazňovanie (To je dôležité si zapamätať. Tento vzorec si zapíšte, budeme s ním pracovať.),
 • vyzvať študentov, nech zopakujú (Skús mi vlastnými slovami povedať, čo je priemer).

2. Opakovanie (overenie porozumenia) – môže byť teoretické a praktické. Podstatné je naučiť deti premýšľať, pristupovať k úlohám, nauč ich tieto princípy:

 • pozorne čítaj,
 • vždy si zapíš, čo vieš,
 • povedz slovne/pouvažuj, ako na to pôjdeš,
 • vzorce sa musíte naučiť –zapíšte si ich, vyveste na nástenku, WC, chladničku. Urobte si pomôcky na opakovanie,
 • vizualizuj,
  + používaj otázky na kritické myslenie.

Nezabudni celú hodinu opakovať deťom čo ste sa naučili a pripomínať jednotlivé kroky.

Pomôž deťom zapamätať si učivo, používaj:

 • prirovnania,
 • mnemotechnické pomôcky, akronymy,
 • obrázky, vizualizácia,
 • efekt odstupu – ked odučíš lekciu a deti ju považujú za ukončenú ľahko zabudnú, preto sa k danej téme v budúcnosti v pravidelných intervaloch vracaj,
 • momenty opakovania – čím viac, tým lepšie.


Záver

1. Zhrnutie – zopakovanie kľúčových bodov/ uvedomení. Môžeš využiť rôzne krátke aktivity pred ukončením hodiny:

 • stolovú hru,
 • pravda / nepravda,
 • Súťaž / mini kvíz,
 • zopakovať si dôležité pojmy, kroky,
 • vyslať deti  na prechádzku po triede, aby sa pýtali – čo koho oslovilo, či si zapamätali kľúčové body a pod.

2. Domácu úlohu si deti vždy nájdu v moje.freedu.sk v materiáloch a tiež si môžu precvičovať učivo cez portál examino.

3. Povzbudenie

Príklady hodín od lektoriek

Ukážky štruktúry hodín od lektoriek:

Lektorka Lea:

– prvá úvodná hodina kurzupravidlá : žiadne mobily na prezenčných hodinách, kamery na online hodinách + vytvoriť ich spolu s deťmi

– predať význam kurzu

– online hodiny povinné kamery – treba na to upozorniť už pri prihlasovaní na kurz – aby rodičia počítali  tým, že žiaci potrebujú funkčnú kameru

– na začiatku hodiny dať rýchle opakovanie – brainstorming, otázky, kahoot, poprípade cvičenie

– materiály prispôsobiť, tak aby sme na hodine prechádzali od najľahšieho k postupne ťažšiemu

– pri každej téme predať význam – lektorka poukáže na aplikáciu v reálnom živote – na čo nám to je

– prepájať teóriu praxou – napr. vysvetliť teóriu na jednoduchom cvičení

– pridať do materiálov viac interaktívnych úloh, vizualizovať

– na matematike zostrojiť úlohy tak, aby žiaci nepotrebovali kalkulačku a cvičili i logické myslenie a prácu číslami v hlave

– tempo na hodine prispôsobiť skupine , zapájať všetky deti

– záver hodiny – brainstorming – čo sme sa naučili, čo si každý odniesol, pýtať sa žiakov individuálne

Lektorka Ivana:

– na úvod nového kurzu prelomenie ľadov; nastavenie si pravidiel (napríklad telefóny, jedlo na hodine, žiadne nevhodné poznámky); v zabehnutom kurze „predať význam“ vysvetľovanej témy a nastaviť si cieľ hodiny (v závere zistiť, či je cieľ hodiny splnený)

– žiakov privítame, smalltalk, pri online výzva na zapnutie kamier

– začíname vysvetľovaním novej témy (prípadne zopakovaním témy z minulej hodiny), môžeme využiť brainstorming, zapájame žiakov – vysvetľovanie spolu so žiakmi; dôležité veci zdôrazňujeme čo najviac; neustále opakujeme dôležité veci

– potom teóriu a aplikujeme na úlohách; žiakov zapájame rovnomerne; na záver sa môžeme opýtať čo si odnášajú z hodiny, prípadne či sme splnili cieľ stanovený na úvod (nepýtame sa „ČI“ majú otázky, ale „AKÉ“ majú otázky); pokojne dávame domáce úlohy

– na udržanie pozornosti žiakov používame rôzne energizery, snažíme sa nebyť monotónni, žiakov potrebujeme „prebrať“ (napríklad rôznymi videami, kahootmi, otázkami mimo témy, striedanie sa pri tabuli, – žiak vstane, riešenie úloh na čas – súťaž, samostatná práca)

– spýtať sa žiakov na svoju vlastnú spätnú väzbu (slovne, alebo na škále 1 – 10; zamerať sa na konkrétne témy, prípadne prácu na hodine; v čom sa žiak chce posunúť a v čom sa už posunul), môžeme ju potom použiť aj v spätných väzbách pre rodičov

Zadávanie úlohy na hodine

Keď zadávaš deťom úlohu na hodine maj na mysli schému ako postupovať:

 1. Význam – predanie prečo je to dôležité
 2. Zadanie úlohy
 3. Overenie porozumenia – vie dieťa čo má robiť, zadal/a som úlohu zrozumiteľne
 4. Čas – vždy upozorni deti koľko času na úlohu majú alebo ju riešite spoločne
 5. Priestor na prácu detí
  Ak dieťa rieši úlohu pred všetkými:
  – Prečítaj zadanie.
  – Čo vieš?
  – Povedz mi najskôr slovne, ako by si postupoval/a.
  – Vedenie cez otázky.
 6. Oznamovanie končiaceho času – deťom 1-2 minúty dopredu vedieť, že čas sa kráti
 7. Vyhodnotenie: Povedzte, ako ste postupovali.
 8. Keď vidím, že nie každému to vyšlo, povedz to a daj priestor na otázky.
 9. Ak nikto nereaguje alebo vieš o slabších žiakoch spýtaj sa ich konkrétne – Už vieš Janko? Odpoveď: Áno …(Potiahni do uvedomenia: Čo si si uvedomil? Kdesi robil chybu? Čo si si uvedomil, ako je to potrebné riešiť?
 10. Prehlbovanie uvedomenia je veľmi dôležité.

Riešenie problémových situácií a konfliktov

V prípade nevhodného správania detí sa na koordinátorku obráť v nasledujúcich prípadoch:

1.Opakované vyrušovanie zo strany žiaka. Ak žiak alebo žiačka nadmerne vyrušuje a tým narúša priebeh doučovania a aj napriek tvojim opakovaným upozorneniam (ak si niekoho napomínala už 3x) a správanie sa nezlepšilo.

2. Fyzická a slovná agresivita, znevažovanie lektorov alebo spolužiakov, ničenie majetku Freedu alebo majetku ostatných v skupine a podobne. V týchto prípadoch sa ihneď obráť na koordinátorku.

3. Ak správanie žiaka ohrozuje bezpečnosť seba alebo iných žiakov a lektoriek či lektorov vzdelávacieho centra ihneď kontaktuj koordinátorku.

4. Ak nedokážeš samostatne vyriešiť akýkoľvek problém a potrebuješ podporu a odbornú radu od nás, sme tu pre teba. Je dôležité, aby sa takéto prípady riešili spolu so zreteľom na individuálne potreby a okolnosti dieťaťa.

Ak ťa zaujíma riešenie konfliktov, pripravili sme výcuc z knihy Škola nie je výchovný tábor.

Tip od nás

Pri kontrolovaní úloh nezabudni deťom vždy vysvetliť:

 • prečo nie je výsledok správny,
 • kde urobili chybu,
 • ukážte si viaceré postupy, ako sa dostať k správnemu výsledku.

Zároveň si povedzte, ktorý postup je najrýchlejší alebo najmenej rizikový na spravenie chyby.

Ak žiak / žiačka mešká na hodinu – snaž sa zachovať si neutralitu, privítať ho / ju a uviesť, do toho čo aktuálne robíte.

Ako učiť online? Tipy a triky

Učíme cez SKYPE

Freedu online kurzy prebiehajú cez aplikáciu Skype, ktorá je vhodná pre naše menšie skupinky.

Hlavné výhody SKYPE

+ je dostupný pre všetkých a bez poplatkov
+
 dá sa jednoducho nainštalovať do mobilu, tabletu alebo počítač
+
 pre deti má jednoduché a zrozumiteľné ovládanie v slovenčine
+ spojenie cez Skype je spoľahlivé, nepadá

Ako vieš používať Skype na online doučovaní?

+ všetci (lektor/ka aj deti) viete jednoducho zdieľať svoju obrazovku na ukážku obrázkov, textov, videí.

+ viete používať virtuálnu tabuľu (white board, jamboard a pod.), ktorá názorne a pútavo zobrazuje učivo

+ žiaci môžu interaktívne vypĺňať testy, hrať kvízy, súťaže, hry

+ popri živom videohovore funguje aj chat, kde deti v skupine môžu písať poznámky, odkazy, otázky

+ deti sa vedia hlásiť pomocou ikonky „hlásiť sa“ a rovno sa lektora/ky a pýtať

+ online hodiny sa nahrávajú a tak sú k dispozícií pre deti zo skupiny po dobu 30 dní, dajú sa aj stiahnuť

+
ak bude nejaký žiak veľmi rušiť ostatných, vieš ho jednoducho „ stlmiť“ 

Ako povzbudíš deti, aby mali zapnutú kameru?

V každej skupinke sa nájde žiak alebo viacero žiakov, ktorí nechcú mať zapnutú kameru. Je dôležité nájsť spôsob ako aj ôsmaci a deviatačky budú spolupracovať a kameru si zapnú.

1. Buduj dobré vzťahy

Už od prvej hodiny treba žiadať zapnuté kamery, tak si nastavíte pravidlá na doučovaní hneď od začiatku a deti to akceptujú ľahšie ako v priebehu kurzu. V skupine sa stretnú žiaci z rôznych škôl a niekedy aj z rôznych kútov Slovenska, nepoznajú sa a tak sa prirodzene hanbia. Zamerajte sa na dôveru, od učiteľa k žiakovi aj od žiaka k žiakovi. Deti, ktoré vedia, že sú v bezpečí a nikto nič nezneužije, si ľahšie nechajú kamery zapnuté.

2. Buď empatický/á a úprimný/á

Snaž sa vžiť do ich kože. Povedz žiakom, že chápeš, že môžu byť dôvody prečo nechcú mať zapnuté kamery, a že vieš ako sa cítia. Občas to máš rovnako. Keď si neupravený/á alebo máš v izbe neporiadok a pod. Porozprávaj im o tom, ako sa pripravuješ na zapnutie kamery, aj keď nemáš náladu. Zdieľanie odhalí  ľudskosť a aj oni príjmu, že nie je najdôležitejšie ako vyzerajú.😊
Daj im vedieť, že aj oni môžu vyťažiť zo zapnutých kamier. Vďaka zapnutej kamere dokážu vnímať dynamiku skupiny, necítiť sa osamelo a lepšie komunikovať so svojimi spolužiakmi a s tebou.

Alex Shevrin Venet, vysokoškolská učiteľka tvrdí, že je dobré ukázať svoju autentickosť a nestrachovať sa o to, že naša izba alebo vzhľad nebudú na kamere dokonalé. Zdôrazňuje, že práve používanie kamery môže triedu zblížiť a zároveň priniesť rôzne úsmevné zážitky. 

V prípade toho, že deti nereagujú na tvoje oslovenie, aby si zapli kameru a stále ju odmietajú používať, máme pár tipov ako na nich:

 • Chcem ťa lepšie spoznať.

 • Potrebujem vidieť, či mi rozumieš.

 • Chcem si zapamätať tvoju tvár a spojiť si ju s menom, ktoré máš na Skype.

 • Potrebujem zapísať tvoju účasť na hodine.

 • Chcem vedieť ako pracuješ a aby som napísal/a spätnú väzbu pre teba a tvojich rodičov.

Aby si zabezpečiť čo najlepší videohovor na Skype?

 1. Stabilné pripojenie na internet: Uisti sa, že máš spoľahlivé a stabilné pripojenie na internet. Ideálne je použiť pripojenie cez kábel, ale ak používaš Wi-Fi, uistite sa, že ste v dosahu silného signálu, otvor všetky dvere medzi tebou a routerom.
 2. Kvalitná webkamera: Použi kvalitnú webkameru, ktorá poskytuje dostatočne vysoké rozlíšenie a jasný obraz. Ak používaš integrovanú webkameru vo zariadení, uisti sa, že je čistá a dobre osvetlená.
 3. Dobré osvetlenie: Zabezpeč dostatočné osvetlenie v miestnosti, kde sa nachádzaš. Snaž sa umiestniť sa tak, aby svetlo neprišlo priamo odzadu, čo by mohlo spôsobiť, že budeš len tieň.
 4. Tiché prostredie: Zabezpečte, aby miestnosť, v ktorej sa nachádzate, mala čo najmenší hluk. Vypnite televíziu, zariadenia na reprodukciu hudby alebo iné zvukové rušenie, ktoré by mohlo rušiť komunikáciu. Daj si slúchadlá, aj jednoduchšie slúchadlá poskytujú výrazné zlepšenie hovoru. Deti nepočujú ruchy v tvojej izbe.
 5. Upozornenia a notifikácie: Pred začatím hovoru vypni upozornenia a notifikácie na svojom zariadení, aby sa minimalizovalo rušenie počas videohovoru.
 6. Správne nastavenia aplikácie Skype: Skontroluj si nastavenia aplikácie Skype a uisti sa, že sú správne nakonfigurované pre tvoj mikrofón, reproduktory a webkameru. Skús si tiež prehrať testovací hovor alebo video, aby si zistil/a, či je všetko v poriadku.
 7. Pripojenie cez kábel: Ak máš možnosť, pripoj svoje zariadenie priamo káblom do siete namiesto používania bezdrôtového pripojenia Wi-Fi. Kábel poskytuje stabilnejšiu a rýchlejšiu internetovú konektivitu, čo prispieva k lepšej kvalite videohovoru.
 8. Aktualizuj si aplikáciu Skype: Uisti sa, že máš nainštalovanú najnovšiu verziu aplikácie Skype. Aktualizácie často obsahujú vylepšenia v oblasti výkonu, stability a kvality hovoru.
 9. Minimalizuj používanie iných zariadení: Ak máš viacero zariadení pripojených na rovnakú sieť, minimalizuj používanie ostatných zariadení počas videohovoru. Iné aktívne zariadenia môžu zaťažiť sieť a spomaliť pripojenie.
 10. Ostatné programy a procesy: Pred spustením videohovoru zatvor všetky zbytočné programy a procesy na tvojom zariadení. To pomôže uvoľniť systémové prostriedky a zlepšiť výkon pre Skype.

Aké appky a stránky používajú lektorky a lektori?

Využi online svet naplno a hodiny budú dynamické

VIRTUÁLNA TABUĽA

https://whiteboard.fi/

https://jamboard.google.com/

https://miro.com/

MATEMATIKA

MaTYkár (youtube chanel pre matematiku)

https://www.matika.in/ (cvičenia z matematiky, hejneho metóda)

https://www.viemematiku.sk/  (cvičenia matematika, denný limit cvičení pri verzií zdarma)

https://supermatematika.wbl.sk/ (cvičenia)

SLOVENČINA

https://www.viemeposlovensky.sk/ (cvičenia so slovenčiny, denný limit cvičení pre verzií zdarma)

https://www.gymmoldava.sk/ICV/SJL/indexICV.php?show=SJL5/suhrn  (interaktívne cvičenia)

https://www.gramar.in/sk/ (cvičenia po 6.ročník)

ANGLIČTINA

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ (je to stránka zameraná na interaktívne aktivity vo všetkých oblastiach anglického jazyka)

https://www.viemepoanglicky.sk/ (cvičenia z angličtiny, denný limit cvičení pri verzií zdarma)

https://skribbl.io/ (hry v angličtine)

https://www.english-grammar.at/ (gramatika)

Pre efektívnu prácu okrem zapnutej kamery, je dôležité a naviguj tak deti, aby mali na Skype uvedené celé svoje meno. Nie meno rodiča, ani guest. Deti musíš poznať pod ich menom,  kvôli interakcii a zapisovaniu ich výsledkov a dochádzky do informačného systému.

OSTATNÉ APPKY a STRÁNKY (tipy lektoriek a lektorov z workshopov)

ONLINE ENERGIZERY od Ivany Miklovič (energizéry na posilnenie vzťahov a vytvorenie príjemnej atmosféry)

https://www.eductify.com/sk (testy a cvičenia zo slovenčiny ,matematiky, angličtiny, fyziky a chémie)

https://www.skolasnadhladom.sk (zábavné online precvičovanie z matematiky, fyziky, chémie, biológie a geografie)