Konzultácie so školským psychológom

Konzultácie a poradenstvo so školským psychológom

Škola a školské prostredie patria medzi najdôležitejšie oblasti, ktoré ovplyvňujú deti a mládež. V dnešnej náročnej dobe, kedy deti (aj rodičia) musia čeliť mnohým výzvam, záťažovým situáciám a tlakom, je nevyhnutné vedieť, že na to nie sú sami. Je dôležité mať k dispozícii podporu, ktorá im pomôže osobnostne rásť a rozvíjať sa v zdravé, šťastné a sebavedomé osobnosti.

Vo Freedu veríme, že úspech v škole, v práci či v živote ide ruka v ruke so psychickým zdravím a pohodlím. Psychologická pomoc je však často pre ľudí nedostupná z viacerých kapacitných, finančných či iných možných dôvodov.

Preto sme sa v našom centre spoločne rozhodli a radi by sme vám predstavili našu novú službu: školského psychológa.

S čím vám viem poradiť a pomôcť:

Identifikovať a riešiť emocionálne a učebné problémy, či problémy s motiváciou alebo správaním u Vašich detí.

Poskytnúť Vašim deťom, ale aj Vám, podporu a porozumenie, ktoré sú kľúčové pre prácu na duševnom zdraví a sebavedomí.

Objaviť a rozvinúť ich záujmy, schopnosti a potenciál, a pomôcť im vybrať si vhodnú školu a ďalšiu vzdelávaciu cestu na základe ich individuálnych potrieb a cieľov.

Vitajte, nech sa páči, urobte si pohodlie…

Naša služba školského psychologického poradenstva je tu pre Vás a Vaše deti, aby sme spoločne preklenuli prekážky, ktoré môžu v škole a v živote vznikať. Ponúkame široké spektrum služieb, vrátane:

Diagnostika úrovne rozumových schopností: Pomáhame bližšie odhaliť a porozumieť rozumovým schopnostiam Vašich detí, aby sme mohli prispôsobiť vzdelávanie ich potrebám a pracovať na konkrétnych oblastiach: posilňovať silné stránky a podporovať snahu pracovať na tých menej silných.

Diagnostika štýlu učenia: Pomáhame ozrejmiť štýly a prístupy, akým spôsobom sa Vaše deti najlepšie a najefektívnejšie učia, čo prispieva k zlepšeniu ich študijných výsledkov.

Osobnostný profil: Pomáhame spoznať individuálnu osobnosť Vašich detí, popísať ich vlastnosti a využívané vzorce, na základe ktorých môžeme porozumieť ich správaniu a pomôcť im orientovať ho žiadúcejším smerom k optimálnemu rozvoju ich osobnosti a budúceho života.

Podpora motivácie k výkonu: Podporujeme rozvoj motivácie a záujmu o vzdelávanie, čím pomáhame vašim deťom rýchlejšie a ľahšie dosiahnuť ich ciele.

Práca so strachom, úzkosťou a trémou: Pomáhame deťom zvládať stresové situácie a vyrovnať sa s úzkosťou a trémou spojenou so školským výkonom či prijímacími skúškami.

Výber školy a profesijného zamerania: Pomáhame pri rozhodnutiach o budúcom vzdelávaní, vhodnej strednej škole a profesijnom smerovaní Vašich detí.

Poradenstvo v oblasti duševného zdravia a sociálnych vzťahov: Snažíme sa vytvoriť podnetné prostredie, atmosféru úcty, priateľského prístupu, dôstojnosti a prijatia, ktoré vedú k pozitívnemu obrazu klienta o sebe a smerom k ostatným. Poskytujeme pomoc a podporu pri zvládaní rôznych problémov a ťažkostí, s ktorými sa dieťa a rodič môžu dostávať do kontaktu.

Sociálna začlenenosť a rodinné prostredie: Poskytujeme podporu pri sociálnej integrácii vašich detí a pomáhame vytvoriť podporujúce rodinné prostredie.

Poradenstvo pre rodičov: Pomáhame rodičom a iným osobám zainteresovaným vo výchove dieťaťa lepšie pochopiť ich emocionálne prežívanie, myšlienky a správanie. Pomáhame rodičom v podporovaní zdravého psychického a emocionálneho vývoja ich detí.

Spolupracujeme s pedagógmi, rodičmi a študentmi, aby sme vytvorili inkluzívne a podporujúce školské prostredie, v ktorom sa vaše deti môžu cítiť bezpečne a podporované.

V školskom roku 2023/2024 spoločnými silami spúšťame veľmi žiadanú službu “Freedu školský psychológ“. Veríme, že spoločnou snahou a komunikáciou môžeme dosiahnuť to najlepšie pre vaše deti. Tešíme sa na spoluprácu s vami a vašimi deťmi, pri ktorej môžeme spoločne dosiahnuť ich plný potenciál.

Ako vyzerá samotný postup prihlásenia sa na konzultáciu?

  1. Vyplňte formulár (nižšie) alebo napíšte e-mail na adresu lukas.rostar@freedu.sk, v ktorom popíšete Vaše potreby a očakávania, oblasť alebo oblasti, ktorým by Ste sa chceli venovať.
  2. Pred konzultáciou vám pošlem mail s organizačnými informáciami, prípadne s doplňujúcimi otázkami.
  3. Konzultácia prebieha osobne na pobočke Freedu v MyHive Tower 1 na Vajnorskej alebo online formou cez aplikáciu Skype a trvá 30-90 minút (podľa dohody a potreby).
  4. Po skončení konzultácií Vám na mail pošlem zhrnutie a výsledky s odporúčaniami, príp. sa môžeme dohodnúť na ďalšej spolupráci v rámci dlhodobejšieho poradenstva podľa vašich a mojich predstáv, ktoré z našich stretnutí vyplynú.

Cena:  30 €

Cena zahŕňa: prípravu na konzultáciu, samotná konzultácia, následne vypracovanie reportu.

 

Ako bude samotná konzultácia vyzerať?

 

  1. Vstupný rozhovor s rodičom/mi na základe očakávaní spomenutých v e-maili za účelom hlbšieho poznania vašich potrieb, možností a situácie (dieťa môže byť prítomné).
    cca. 30 min.
  1. Vstupný rozhovor s dieťaťom (bez prítomnosti rodiča) za účelom spoznania osobnosti dieťaťa, jeho vlastných potrieb a momentálneho prežívania.
    cca. 20-30 min
  1. Diagnostika dieťaťa (bez prítomnosti rodiča) – v prípade, že diagnostika rozumových schopností, osobnosti, sociálneho začlenenia, motivácie, strachu, trémy či úzkosti nie je potrebná, tento krok môže byť preskočený.
    cca. 15-30 min.
  1. Výstupný rozhovor s rodičom/mi (dieťa môže a malo by byť prítomné) – oboznámenie s výsledkami, dohoda na ďalšom postupe (formou odporúčaní do budúcnosti alebo ďalších sedení v rámci poradenstva a práce s dieťaťom či dospelým).
  • jednotlivé kroky môžeme absolvovať osobitne v priebehu pár stretnutí alebo v rámci jedného stretnutia (podľa vašich možností a preferencií).
  • v prípade online konzultácií stretnutia prebiehajú približne rovnako s prihliadnutím na Vaše a moje možnosti a schopnosti

Mgr. Lukáš Roštár

Školský psychológ
✉lukas.rostar@freedu.sk

Vyštudoval som jednoodborovú psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Počas štúdia som pracoval a zbieral skúsenosti v Centre psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici, vykonával som prax ako asistent školskej psychologičky na bilingválnom gymnáziu v Bratislave, a taktiež som sa ako odborný asistent venoval deťom, ktoré vyrastali v násilnom prostredí.

Vo voľnom čase rád čítam o nových poznatkoch v oblasti výchovy a vzdelávania, práce s deťmi a adolescentami, s rodičmi,  diagnostiky a motivácie.

Poskytujem poradenskú a konzultačnú činnosť pre žiakov, klientov, zákonných zástupcov, pedagogických a odborných zamestnancov, aby sme dokázali vytvoriť bezpečné a podporujúce prostredie pre všetkých.

Moja práca sa sústreďuje najmä na psychologické a kariérne poradenstvo, univerzálnu a selektívnu prevenciu, orientačnú diagnostiku, krízovú intervenciu a iné činnosti, ktoré súvisia s konkrétnou situáciou. Vykonávam tiež ostatné odborné činnosti (pozorovanie, analýza správania žiaka na vyučovaní, analýza jeho práce na vyučovaní a ďalšie), ktoré môžu slúžiť ako podklady pre komplexnú diagnostiku na vyšších úrovniach podpory. Súčasťou intervenčnej činnosti je aj podpora inklúzie. Na tejto úrovni sa poskytuje podpora rovnako aj zákonným zástupcom, resp. rodine žiaka  a zamestnancom centra.

Vo Freedu som pracoval už štyri roky ako lektor slovenského jazyka a matematiky.  Počas tejto doby som sa stihol zoznámiť s filozofiou centra, odpozorovať rôzne vzorce správania žiakov, spoločne sme prekonzultovali viaceré ich problémy, snahy či ciele, ktoré by chceli prekonať a dosiahnuť.

Formulár na konzultáciu