Konzultácie so špeciálnou pedagogičkou

Online konzultácie so špeciálnou pedagogičkou

Mnohí rodičia sa stretávajú s ťažkosťami pri učení a domácej príprave svojich detí. Dieťa môže byť nezaujaté, unavené alebo frustrované z nepochopenia látky. Učenie sa tak stáva zdĺhavým a nepríjemným procesom pre obe strany. Ako môžete pomôcť svojmu dieťaťu lepšie sa učiť a zvládať domácu prípravu? Poraďte sa so špeciálnou pedagogičkou Luciou Sedláčkovou.

S čím Vám viem poradiť a pomôcť:

Ako sa učiť s deťmi s poruchami učenia, aktivity a pozornosti, správania.

S výberom strednej školy alebo zistiť, aký učebný štýl najviac vyhovuje vášmu dieťaťu.

Pochopiť princípy konkrétneho správania dieťaťa a ako s dieťaťom pracovať.

Ako bude naša konzultácia prebiehať:

  1. Vyplňte formulár (nižšie), v ktorom popíšete Vaše potreby a očakávania.
  2. Pred konzultáciou vám pošlem mail s organizačnými informáciami, prípadne s doplňujúcimi otázkami.
  3. Konzultácia prebieha online formou cez aplikáciu Skype a trvá 30 minút.
  4. Po skončení Vám na mail pošlem zhrnutie s odporúčaniami, tipmi, trikmi a radami.
  5. V prípade potreby sa dohodneme na opakovaných konzultáciách.

Cena:  30 €

Cena zahŕňa: prípravu na konzultáciu, samotná 30 minútová konzultácia, následne vypracovanie reportu a zaslanie na váš mail.

Mgr. Lucia Sedláčková

Špeciálna pedagogička
✉ lucia.sedlackova@freedu.sk

  • Po ukončení štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave som sa stala skúsenou špecialistkou v oblasti Špeciálnej pedagogiky. Pracovala som v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kde som sa venovala rozličným aspektom špeciálnej pedagogiky.
  • Venujem sa diagnostike a reedukácii detí a žiakov s poruchami učenia, s poruchami aktivity a pozornosti, s poruchami správania, chorých a zdravotne oslabených a nadaných,
  • Poskytujem poradenskú a konzultačnú činnosť pre klientov, zákonných zástupcov, pedagogických a odborných zamestnancov.
  • Moja práca sa zameriava na implementáciu rozvíjajúcich programov pre deti. Tieto programy majú za cieľ podporiť rozvoj rôznych zručností a schopností detí, ako aj zlepšiť ich sociálne a emocionálne zdatnosti.
  • Okrem toho sa zaoberám aj preventívnymi programami na školách. Tieto programy majú za úlohu predchádzať rôznym problémom a nežiaducemu správaniu u žiakov, ako napríklad šikanovaniu, drogovej závislosti alebo nevhodnému správaniu v triede. Moja práca v tejto oblasti zahŕňa spoluprácu s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy, ako aj s rodičmi a študentmi, aby sme dokázali vytvoriť bezpečné a podporujúce prostredie pre všetkých.

Už počas môjho štúdia som pracovala pre Freedu. Moje úlohy zahŕňali komunikáciu s rodičmi a deťmi, zisťovanie spätných väzieb a organizovanie školení pre lektorky na rôzne vzdelávacie témy. S Freedu pokračujem v spolupráci naďalej ako externá konzultantka.

V školskom roku 2022/2023 spoločne spúšťame veľmi žiadanú službu “Konzultácie so špeciálnou pedagogičkou”.

Formulár na konzultáciu

Môžete vybrať aj viaceré dni.
Môžete vybrať aj viaceré časy.