Konzultácie so špeciálnou pedagogičkou

Konzultácie so špeciálnou pedagogičkou

Je učenie a domáca príprava pre Vás a Vaše dieťa každodenný boj? Ako zvládať úlohy bez sĺz a kriku? Mám čas na Vaše otázky.

S čím Vám môžem poradiť alebo pomôcť?

Ak ide o poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia a ďalšie), poruchy aktivity a pozornosti (ADHD, ADD), poruchy správania.

S deťmi materskej školy a žiačkami, žiakmi základnej a strednej školy.

Testovaním zistiť aký učebný štýl najviac vyhovuje Vášmu dieťaťu (vhodné pre 8. ročník a starších).

Ako bude naša konzultácia prebiehať?

Vyplňte prihlášku na konzultáciu, nech náš rozhovor plne prispôsobením vám a vašim potrebám.  Pred konzultáciou vám príde mail s bližšími informáciami,  prípadne s doplňujúcimi otázkami.

Konzultácie prebiehajú zatiaľ online formou, v dotazníku si môžete zvoliť aplikáciu, ktorá vám najviac vyhovuje.
Po skončení Vám na mail pošlem zhrnutie s prípadnými odporúčaniami, tipmi, trikmi a radami.

Cena:  30 €

Cena zahŕňa: prípravu na konzultáciu, samotná 30 min konzultácia, zaslanie výsledného reportu

Mgr. Lucia Sedláčková

Špeciálna pedagogička
✉ lucia.sedlackova@freedu.sk

Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Ako študentka som 4 rokov pracovala vo Freedu – venovala som sa komunikácii s rodičmi a deťmi, spätným väzbám pre deti, školeniam lektoriek. Dva roky som pracovala ako špeciálna pedagogička v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kde som sa zameriavala najmä na:

 • špeciálnopedagogickú diagnostiku a reedukáciu detí a žiakov s poruchami učenia, s poruchami aktivity a pozornosti, s poruchami správania, chorých a zdravotne oslabených a nadaných,
 • poradenskú a konzultačnú činnosť pre klientov, zákonných zástupcov, pedagogických a odborných zamestnancov.

Rada sa vzdelávam a absolvovala som rôzne školenia a výcviky, ako napr.:

 • Program na rozvoj pracovného tempa ROPRATEM, Chytré hraní, Mgr. Dagmar Ženková, Mgr. Iva Kopecká
  – pre deti od predškoského veku po 9. ročník, ktoré majú pomalšie pracovné tempo
 • KUPOZ stupeň Junior, KUPROG cz, Mgr. Barbora Krankusová
  na rozvoj pozornosti u žiakov od 2. ročníka ZŠ
 • Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina, Dialóg spol. s.r.o., prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., PaedDr. Zita Sümegiová
  – program pre deti predškolského veku a deti s odloženou školskou dochádzkou zameraný na rozvíjanie a podporu jazykových schopností

Prihláška na konzultáciu

Je ešte niečo čo nám chcete napísať?