Manuál učenia a inšpirácií na hodinu

Manuál učenia a inšpirácií na hodinu

Cieľ doučovania nie je absolvovať doučovanie.

Cieľ je pomôcť žiakom uspieť, aby vedeli, čo majú vedieť (aplikovať naučené do praxe).

10 najdôležitejších princípov pri doučovaní detí

Pre deti a lektorky/ov vytvárame bezpečné a podnetné prostredie, v ktorom sa všetci budú cítiť dobre. V takomto prostredí má učenie najväčší efekt.

Ako môžeš k takémuto prostrediu prispiesť aj ty?

Na prvej hodine, pri zoznamovaní detí použi icebreaker na prelomenie ľadov a uvoľnenie detí.

Pravidlá na hodine

“Dobre nastavené pravidlá minimalizujú konflikty.”

Na začiatku kurzu na 1. hodine si s deťmi spoločne nastavte pravidlá. S niektorými príď ty a nechaj aj ich nech prispejú. Kľudne si ich môžete spoločne spísať na papier / tabuľu a v prípade potreby sa k nim vždy vrátiť.
Najmä pri online hodinách sú dôležité zapnuté kamery, vypnuté mikrofóny a dobrý signál.
Následne na každej hodine už počas pripájania budú deti vedieť, že musia mať kameru a nebudú protestovať.

Štruktúra hodiny

 

Úvod 

1. Privítanie a lámanie ľadov –  môžeš sa detí opýtať ako sa majú / čo nové v škole a pod. Na uvoľnenie alebo aktivizáciu využi icebreakery, ktoré sme spomínali vyššie.

2. Obsah – povedz deťom čo budete spoločne robiť. Zadávaš cieľ hodiny. Okrem toho, že deti vedia čo ich čaká, prispieva to aj k vytvoreniu bezpečia –  to je dôležité aby sa deti uvoľnili a nebáli sa robiť chyby.

3. Rekapitulácia – časť kde si spoločne zopakujete predchádzajúce učivo. Otázky by mali byť stručné, jasné a výstižné. Pre udržanie pozornosti detí môžeš položiť otázku a potom vyvolať konkrétne dieťa.


Jadro

1. Pri vysvetľovaní teórie / nového učiva je potrebné na začiatok predať význam – na čo v živote to budú potrebovať, prečo im to pomôže. Deti pri vysvetľovaní ľahko stratia pozornosť, preto počas výkladu:

 • pracuj s hlasom (verbálne aj neverbálne),
 • vyhni sa neodborným termínom a výrazom,
 • snaž sa o interaktivitu  (učivo vysvetlí niektoré z detí),
 • zdôrazňovanie (To je dôležité si zapamätať. Tento vzorec si zapíšte, budeme s ním pracovať.),
 • vyzvať študentov, nech zopakujú (Skús mi vlastnými slovami povedať, čo je priemer).

2. Opakovanie (overenie porozumenia) – môže byť teoretické a praktické. Podstatné je naučiť deti premýšľať, pristupovať k úlohám, nauč ich tieto princípy:

 • pozorne čítaj,
 • vždy si zapíš, čo vieš,
 • povedz slovne/pouvažuj, ako na to pôjdeš,
 • vzorce sa musíte naučiť –zapíšte si ich, vyveste na nástenku, WC, chladničku. Urobte si pomôcky na opakovanie,
 • vizualizuj,
  + používaj otázky na kritické myslenie.

Nezabudni celú hodinu opakovať deťom čo ste sa naučili a pripomínať jednotlivé kroky.

Pomôž deťom zapamätať si učivo, používaj:

 • prirovnania,
 • mnemotechnické pomôcky, akronymy,
 • obrázky, vizualizácia,
 • efekt odstupu – ked odučíš lekciu a deti ju považujú za ukončenú ľahko zabudnú, preto sa k danej téme v budúcnosti v pravidelných intervaloch vracaj,
 • momenty opakovania – čím viac, tým lepšie.


Záver

1. Zhrnutie – zopakovanie kľúčových bodov/ uvedomení. Môžeš využiť rôzne krátke aktivity pred ukončením hodiny:

 • stolovú hru,
 • pravda / nepravda,
 • Súťaž / mini kvíz,
 • zopakovať si dôležité pojmy, kroky,
 • vyslať deti  na prechádzku po triede, aby sa pýtali – čo koho oslovilo, či si zapamätali kľúčové body a pod.

2. Domácu úlohu si deti vždy nájdu v moje.freedu.sk v materiáloch a tiež si môžu precvičovať učivo cez portál examino.

3. Povzbudenie

Príklady zostavy hodín od lektoriek

Ukážky štruktúry hodín od lektoriek:

Lektorka Lea:

– prvá úvodná hodina kurzupravidlá : žiadne mobily na prezenčných hodinách, kamery na online hodinách + vytvoriť ich spolu s deťmi

– predať význam kurzu

– online hodiny povinné kamery – treba na to upozorniť už pri prihlasovaní na kurz – aby rodičia počítali  tým, že žiaci potrebujú funkčnú kameru

– na začiatku hodiny dať rýchle opakovanie – brainstorming, otázky, kahoot, poprípade cvičenie

– materiály prispôsobiť, tak aby sme na hodine prechádzali od najľahšieho k postupne ťažšiemu

– pri každej téme predať význam – lektorka poukáže na aplikáciu v reálnom živote – na čo nám to je

– prepájať teóriu praxou – napr. vysvetliť teóriu na jednoduchom cvičení

– pridať do materiálov viac interaktívnych úloh, vizualizovať

– na matematike zostrojiť úlohy tak, aby žiaci nepotrebovali kalkulačku a cvičili i logické myslenie a prácu číslami v hlave

– tempo na hodine prispôsobiť skupine , zapájať všetky deti

– záver hodiny – brainstorming – čo sme sa naučili, čo si každý odniesol, pýtať sa žiakov individuálne

Lektorka Ivana:

– na úvod nového kurzu prelomenie ľadov; nastavenie si pravidiel (napríklad telefóny, jedlo na hodine, žiadne nevhodné poznámky); v zabehnutom kurze „predať význam“ vysvetľovanej témy a nastaviť si cieľ hodiny (v závere zistiť, či je cieľ hodiny splnený)

– žiakov privítame, smalltalk, pri online výzva na zapnutie kamier

– začíname vysvetľovaním novej témy (prípadne zopakovaním témy z minulej hodiny), môžeme využiť brainstorming, zapájame žiakov – vysvetľovanie spolu so žiakmi; dôležité veci zdôrazňujeme čo najviac; neustále opakujeme dôležité veci

– potom teóriu a aplikujeme na úlohách; žiakov zapájame rovnomerne; na záver sa môžeme opýtať čo si odnášajú z hodiny, prípadne či sme splnili cieľ stanovený na úvod (nepýtame sa „ČI“ majú otázky, ale „AKÉ“ majú otázky); pokojne dávame domáce úlohy

– na udržanie pozornosti žiakov používame rôzne energizery, snažíme sa nebyť monotónni, žiakov potrebujeme „prebrať“ (napríklad rôznymi videami, kahootmi, otázkami mimo témy, striedanie sa pri tabuli, – žiak vstane, riešenie úloh na čas – súťaž, samostatná práca)

– spýtať sa žiakov na svoju vlastnú spätnú väzbu (slovne, alebo na škále 1 – 10; zamerať sa na konkrétne témy, prípadne prácu na hodine; v čom sa žiak chce posunúť a v čom sa už posunul), môžeme ju potom použiť aj v spätných väzbách pre rodičov

Zadávanie úlohy na hodine

Keď zadávaš deťom úlohu na hodine maj na mysli schému ako postupovať:

 1. Význam – predanie prečo je to dôležité
 2. Zadanie úlohy
 3. Overenie porozumenia – vie dieťa čo má robiť, zadal/a som úlohu zrozumiteľne
 4. Čas – vždy upozorni deti koľko času na úlohu majú alebo ju riešite spoločne
 5. Priestor na prácu detí
  Ak dieťa rieši úlohu pred všetkými:
  – Prečítaj zadanie.
  – Čo vieš?
  – Povedz mi najskôr slovne, ako by si postupoval/a.
  – Vedenie cez otázky.
 6. Oznamovanie končiaceho času – deťom 1-2 minúty dopredu vedieť, že čas sa kráti
 7. Vyhodnotenie: Povedzte, ako ste postupovali.
 8. Keď vidím, že nie každému to vyšlo, povedz to a daj priestor na otázky.
 9. Ak nikto nereaguje alebo vieš o slabších žiakoch spýtaj sa ich konkrétne – Už vieš Janko? Odpoveď: Áno …(Potiahni do uvedomenia: Čo si si uvedomil? Kdesi robil chybu? Čo si si uvedomil, ako je to potrebné riešiť?
 10. Prehlbovanie uvedomenia je veľmi dôležité.

Riešenie problémových situácií a konfliktov

Na hodinách vo Freedu sa môžeš stretnúť s rôznymi situáciami. Deti sú deti a tak z času na čas dochádza k nepríjemným stretom, ktoré treba riešiť čo najotvorenejšie a najšetrnejšie. Väčšinou stačí, keď sa s deťmi porozprávaš, vysvetlíš im, že vo Freedu chceme mať bezpečné a otvorené prostredie pre každého. Neznámkujeme, nedávame poznámky a preto je spolupráca založená na dôvere.

Ak nastanú situácie, s ktorými si nevieš sama poradiť, kontaktuj svoju koordinátorku a spolu situáciu ako tím vyriešime.

Pripravili sme výber najčastejších situácií, ktoré ohrozujú fungovanie a atmosféru na hodinách. Ako sa s nimi popasovať a nenechať sa prevalcovať popíšeme nižšie, informácie sme čerpali najmä z knihy Škola nie je výchovný tábor.


1. Deti  s ADHD

S deťmi, ktoré majú ADHD sa stretávame čoraz častejšie a skoro v každom kurze vo Freedu sa jeden
alebo dvaja taký žiaci nájdu. Tu je niekoľko odporúčaní ako viesť hodiny s takýmito žiakmi. Pri
vyučovaní pomôže uplatnenie špecifických postupov, napríklad:

 • pred vysvetľovaním učiva povedať základnú osnovu a vysvetliť nové, neznáme pojmy,
 • v rámci vyučovacej hodiny zahrnúť viac rôznorodých aktivít, ktoré upútajú pozornosť žiaka,
  ale nebudú zbytočne rozptyľovať,
 • vysvetľovanie nového dlhšieho učiva rozdeliť na viac ucelených častí, vyhnúť sa dlhšiemu monológu,
 • keď je nepokojný, podísť k nemu, dotknúť sa ho napríklad na ramene, čím mu dáme najavo, že mu venujeme pozornosť,
 • upútať pozornosť žiaka, poveriť ho určitými úlohami – rozdávaním pomôcok, písaním kľúčových slov na tabuľu, zotretím tabule, zozbieraním zošitov, testov
 • udržiavať jeho pozornosť – opýtaním sa na jeho názor, položením otázky, aj takej, ktorá sa netýka práve preberaného učiva,
 • požiadať ho, aby voľne zopakoval otázku, či zadanie úlohy, t. j. presvedčiť sa, či pochopil
 • čiastočne naznačiť odpoveď, keď sa žiak „zasekne“,
 • verbálne vysvetľovanie dopĺňať názornými ilustráciami – rôzne názorné pomôcky, ako aj audio a video pomôcky.


2. Šikanovanie
Najlepším spôsobom ako predchádzať šikanovaniu je prevencia. Preto je dobré si v triede hneď na začiatku stanoviť pravidlá, hranice a snažiť sa o vytvorenie bezpečného miesta s uvoľnenou atmosférou. Tu je niekoľko odporúčaní ako predchádzať šikane:

 • formulovať a prijať pravidlá žiaduceho a nežiaduceho správania,
 • informovať všetkých žiakov,
 • spísať spoločnú dohodu o prístupe k šikanovaniu,
 • informovať o tom, čo majú robiť pri výskyte šikanovania,
 • podporovať pozitívnu klímu v skupinách
 • rovnováha prirodzenej autority lektora a demokratického, kooperujúceho prístupu k žiakom.

3. Neúcta voči lektorom, drzosť  a vulgarizmy
Na hodinách môže dôjsť ku konfliktu žiak – lektor. Ak nastane takýto konflikt, je potrebné riešiť ho hneď a z pohľadu lektora treba jasne vyjadriť, že sa mu takéto správanie nepáči. Lektor/ka:

– by sa nemal/a báť žiakom povedať, ako sa cíti (deti si nie vždy uvedomujú dôsledky svojich činov a
takáto reakcia im môže veľmi pomôcť regulovať v budúcnosti svoje správanie),
– nebyť sarkastická/ý,
– snažiť sa ovládnuť svoje správanie, byť pokojná/ý a vyrovnaná/ý,
– snažiť sa konštruktívne vyriešiť situáciu.

Samozrejme nie vždy je človek schopný v prvom okamihu s rozhľadom reagovať na verbálny (alebo
iný) útok. Aj po odznení úvodných silných emócií sa môžeme k udalosti vrátiť a prebrať ju so žiakmi.

Keď sa lektor snaží o to, aby sa žiak prestal nevhodne správať, vyústi to do zápasu o moc. V takejto situácii sa žiak usiluje skôr ovládnuť situáciu či učiteľa. Hoci dieťa často nakoniec nevyhrá, pripíše si „víťazstvo“ vždy, keď sa mu podarí porušiť zákaz alebo nariadenie. Žiak bojujúci o moc potrebuje publikum, triedu, pred ktorou prebieha boj o moc. V takom prípade je dôležité aby si lektor dokázal udržať, posilniť autoritu a neprišiel o ňu:

 1. faktory posilňujúce vznik prirodzenej autority: vnútorná stabilita osobnosti – lektor si zachová v krízových situáciách pokoj a „chladnú“ hlavu, nadhľad a schopnosť reagovať na konkrétne situácie. Vysoká miera profesionálnej a odbornej úrovne, schopnosť viesť a riadiť kolektív, zručnosť komunikovať, predchádzať konfliktom a riešiť ich, umenie vyjadriť pochvalu a kritiku, odolnosť voči stresu, vlastnosti ako
  zmysel pre humor, tolerancia, rešpekt, ale aj prísnosť a dôslednosť;
 2. faktory oslabujúce autoritu: nedôslednosť – žiaci potrebujú hranice, pravidlá, podľa ktorých sa riadia. Žiaci rýchlo vycítia nadmernú suverenitu učiteľa, nedodržanie sľubov, nízke sebavedomie, nerozhodnosť, nevyrovnanosť. Vedia vycítiť, ak je lektor nespravodlivý a niektorých žiakov si obľúbil a iných nie.


4. Klamstvo
Deti väčšinou klamú zo strachu pred trestom. Zriedkavejšie, ale závažné sú klamstvá so zámerom získať vlastnú výhodu alebo, naopak, poškodiť niekoho iné. Tu je niekoľko rád ako pristupovať k žiakom, ktorí klamú:

 • Pri konfrontácii s ťažkou formou klamstva je nutné dať najavo svoj záporný postoj ku klamstvu (ale neodmietať žiaka ako osobu). Lektor môže pri rozhovore so žiakom zdôrazniť, že ho nepotrestal preto,
  lebo by mu bol nesympatický, alebo preto, lebo ho nemá rád, ale preto, lebo sa previnil proti pravidlám školského kolektívu.
 • Postih za klamstvo by mal zodpovedať závažnosti lži, tzn. jej zámeru a následkom. Žiaka s týmito
  úvahami je vhodné konfrontovať priamo a umožniť mu spoluúčasť na voľbe formy postihu (žiak si sám môže navrhnúť trest), ale aj na rozhodnutí o tom, akým spôsobom by mohol napraviť následky svojej lži.
 • Po vykonaní postihu a napravenia následkov lži je potrebné dať žiakovi šancu na nový začiatok, tzn.
  ukázať mu ochotu na obnovenie dôvery.

Ak ťa táto téma zaujala a chceš sa dozvedieť viac o vyššie uvedených témach tu nájdeš čo hľadáš – výcuc – škola nie je výchovný tábor.

Tip od nás

Pri kontrolovaní úloh nezabudni deťom vždy vysvetliť:

 • prečo nie je výsledok správny,
 • kde urobili chybu,
 • prípradne si ukážte viaceré postupy, ako sa dostať k správnemu výsledku.

Zároveň si môžete povedať, ktorý postup je najrýchlejší alebo najmenej rizikový na spravenie chyby.

Ak žiak / žiačka mešká na hodinu – snaž sa zachovať si neutralitu, privítať ho / ju a uviesť, do toho čo aktuálne robíte.

Ako učiť online?

Učíme cez SKYPE

Freedu online kurzy prebiehajú cez aplikáciu Skype, ktorá je vhodná pre naše menšie skupinky.

Hlavné výhody SKYPE

+ je dostupný pre všetkých a bez poplatkov
+
 dá sa jednoducho nainštalovať do mobilu, tabletu alebo počítač
+
 pre deti má jednoduché a zrozumiteľné ovládanie v slovenčine
+ spojenie cez Skype je spoľahlivé, nepadá

Ako vieš používať Skype na online doučovaní?

+ všetci (lektor/ka aj deti) viete jednoducho zdieľať svoju obrazovku na ukážku obrázkov, textov, videí.

+ viete používať virtuálnu tabuľu (white board, jamboard a pod.), ktorá názorne a pútavo zobrazuje učivo

+ žiaci môžu interaktívne vypĺňať testy, hrať kvízy, súťaže, hry

+ popri živom videohovore funguje aj chat, kde deti v skupine môžu písať poznámky, odkazy, otázky

+ deti sa vedia hlásiť pomocou ikonky „hlásiť sa“ a rovno sa lektora/ky a pýtať

+ online hodiny sa nahrávajú a tak sú k dispozícií pre deti zo skupiny po dobu 30 dní, dajú sa aj stiahnuť

+
ak bude nejaký žiak veľmi rušiť ostatných, vieš ho jednoducho „ stlmiť“ 

Ako povzbudíš deti, aby mali zapnutú kameru?

V každej skupinke sa nájde žiak alebo viacero žiakov, ktorí nechcú mať zapnutú kameru. Je dôležité nájsť spôsob ako aj ôsmaci a deviatačky budú spolupracovať a kameru si zapnú.

1. Buduj dobré vzťahy

Už od prvej hodiny treba žiadať zapnuté kamery, tak si nastavíte pravidlá na doučovaní hneď od začiatku a deti to akceptujú ľahšie ako v priebehu kurzu. V skupine sa stretnú žiaci z rôznych škôl a niekedy aj z rôznych kútov Slovenska, nepoznajú sa a tak sa prirodzene hanbia. Zamerajte sa na dôveru, od učiteľa k žiakovi aj od žiaka k žiakovi. Deti, ktoré vedia, že sú v bezpečí a nikto nič nezneužije, si ľahšie nechajú kamery zapnuté.

2. Buď empatický/á a úprimný/á

Snaž sa vžiť do ich kože. Povedz žiakom, že chápeš, že môžu byť dôvody prečo nechcú mať zapnuté kamery, a že vieš ako sa cítia. Občas to máš rovnako. Keď si neupravený/á alebo máš v izbe neporiadok a pod. Porozprávaj im o tom, ako sa pripravuješ na zapnutie kamery, aj keď nemáš náladu. Zdieľanie odhalí  ľudskosť a aj oni príjmu, že nie je najdôležitejšie ako vyzerajú.😊
Daj im vedieť, že aj oni môžu vyťažiť zo zapnutých kamier. Vďaka zapnutej kamere dokážu vnímať dynamiku skupiny, necítiť sa osamelo a lepšie komunikovať so svojimi spolužiakmi a s tebou.

Alex Shevrin Venet, vysokoškolská učiteľka tvrdí, že je dobré ukázať svoju autentickosť a nestrachovať sa o to, že naša izba alebo vzhľad nebudú na kamere dokonalé. Zdôrazňuje, že práve používanie kamery môže triedu zblížiť a zároveň priniesť rôzne úsmevné zážitky. 

V prípade toho, že deti nereagujú na tvoje oslovenie, aby si zapli kameru a stále ju odmietajú používať, máme pár tipov ako na nich:

 • Chcem ťa lepšie spoznať.

 • Potrebujem vidieť, či mi rozumieš.

 • Chcem si zapamätať tvoju tvár a spojiť si ju s menom, ktoré máš na Skype.

 • Potrebujem zapísať tvoju účasť na hodine.

 • Chcem vedieť ako pracuješ a aby som napísal/a spätnú väzbu pre teba a tvojich rodičov.

Ako mať čo najlepšie technické nastavenie?

 1. Uisti sa, že tvoja internetová sieť je čo najlepšia. Zdvihni smerovač Wi-Fi zo zeme a daj ho radšej vyššie, vyber ho zo skrinky, alebo presuň ho zozadu bližšie k tvojmu zariadeniu.
 2. Požiadaj spolubývajúcich, ktorí používajú rovnakú sieť, aby počas tvojho učenia zastavili streamovanie filmov alebo videa, hier, nahrávania fotografií, hudby a pod.
 3. Zatvor na svojom počítači aplikácie, ktoré aktuálne nepoužívaš.
 4. Daj si slúchadlá, aj jednoduchšie slúchadlá poskytujú výrazné zlepšenie hovoru. Deti nepočujú ruchy v tvojej izbe.
 5. Postav svoj počítač tak, aby ste mal svetlo skôr pred sebou, nemaj svetlo alebo okno za sebou. Silný zdroj svetla za hlavou spôsobí, že tvoja tvár bude vyzerať veľmi tmavá, ako silueta.
 6. Nepohybuj sa, postav svoje zariadenie na stôl alebo poličku.
 7. Otvor všetky dvere medzi tebou a smerovačom Wi-Fi.

Pre efektívnu prácu okrem zapnutej kamery, je dôležité a naviguj tak deti, aby mali na Skype uvedené celé svoje meno. Nie meno rodiča, alebo prezývku (prezývka môže byť v zátvorke), alebo noname. Deti musíš poznať pod ich menom,  kvôli interakcii a zapisovaniu jeho výsledkov a dochádzky do informačného systému.

Aké appky a stránky používajú lektorky a lektori?

Využi online svet naplno a hodiny budú dynamické

VIRTUÁLNA TABUĽA

https://whiteboard.fi/

https://jamboard.google.com/

https://miro.com/

ANGLIČTINA

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ (je to stránka zameraná na interaktívne aktivity vo všetkých oblastiach anglického jazyka)

https://www.viemepoanglicky.sk/ (cvičenia z angličtiny, denný limit cvičení pri verzií zdarma)

https://skribbl.io/ (hry v angličtine)

https://www.english-grammar.at/ (gramatika)

SLOVENČINA

https://www.viemeposlovensky.sk/ (cvičenia so slovenčiny, denný limit cvičení pre verzií zdarma)

https://www.gymmoldava.sk/ICV/SJL/indexICV.php?show=SJL5/suhrn  (interaktívne cvičenia)

https://www.gramar.in/sk/ (cvičenia po 6.ročník)

MATEMATIKA

MaTYkár (youtube chanel pre matematiku)

https://www.matika.in/ (cvičenia z matematiky, hejneho metóda)

https://www.viemematiku.sk/  (cvičenia matematika, denný limit cvičení pri verzií zdarma)

https://supermatematika.wbl.sk/ (cvičenia)

OSTATNÉ APPKY a STRÁNKY (tipy lektoriek a lektorov z workshopov)

ONLINE ENERGIZERY od Ivany Miklovič (energizéry na posilnenie vzťahov a vytvorenie príjemnej atmosféry)

https://www.eductify.com/sk (testy a cvičenia zo slovenčiny ,matematiky, angličtiny, fyziky a chémie)

https://www.skolasnadhladom.sk (zábavné online precvičovanie z matematiky, fyziky, chémie, biológie a geografie)