MATEMATIKA – Monitor 2015

MATEMATIKA - Monitor 2015

Dôležité informácie k riešeniu testu:

 • na vyplnenie testu máte 60 minút (začne sa odpočítavať až po otvorení prvej otázky)
 • pri teste môžete používať kalkulačku
 • v odpovediach zadávajte iba číslo, bez jednotky
 • desatinné čísla môžete udávať s použitím čiarky alebo bodky (test zarátava obe možnosti ako správne)
 • pri úlohách s výberom možností je správna vždy iba jedna odpoveď
 • k otázkam sa môžete vrátiť kliknutím na tlačidlo "Predchádzajúca" v spodnej časti stránky
 • po odoslaní testu sa test automaticky vyhodnotí a Vám sa zobrazia správne riešenia jednotlivých úloh

 

Pre začatie testu kliknite na tlačidlo "Ďalšia".

Tvoje meno a priezvisko
Tvoja emailová adresa
Akú školu navštevuješ ?
1. Vypočítajte a výsledok zapíšte desatinným číslom zaokrúhleným na dve desatinné miesta.

1 out of 20
2.

Vypočítajte súčin číselných výrazov A a B, ak: • A= 10 - (9-8) - (6-7)

 • B = 4 ⋅ 10² + 5 ⋅ 10 + 9

2 out of 20
3. Na základe informácií uvedených v tabuľke zistite, o koľko kilometrov je celková dĺžka zjazdoviek v Tatranskej Lomnici väčšia ako celková dĺžka zjazdoviek na Štrbskom Plese. (zapíšte iba číslo)

3 out of 20
4. Ktoré číslo je na číselnej osi rovnako vzdialené od čísel 299 a 1 051 ?
4 out of 20
5. Žiaci 9.A triedy písali test, v ktorom mohol každý získať najviac 10 bodov. Rozdelenie žiakov 9.A triedy podľa počtu bodov získaných v teste je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Koľko žiakov 9.A triedy získalo v teste menej bodov, ako je priemerný počet bodov získaných všetkými žiakmi triedy ?
5 out of 20
6. Žiaci 9.A triedy písali test, v ktorom mohol každý získať najviac 10 bodov. Rozdelenie žiakov 9.A triedy podľa počtu bodov získaných v teste je uvedené v nasledujúcej tabuľke.


Adam získal 6 bodov. Údaje uvedené v tabuľke spracoval do stĺpcového diagramu. Stĺpec znázorňujúci počet žiakov s 10 bodmi mal výšku 7,5 cm. Vypočítajte, koľko centrimetrov vysoký bol stĺpec znázorňujúci počet žiakov so 7 bodmi.
6 out of 20
7. Na obrázku sú znázornené 4 priamky a ich vzájomná poloha. Vypočítajte veľkosť uhla β v stupňoch.
7 out of 20
8. Najviac koľko kociek s hranou dĺžky 5 cm môže vložiť Lenka do škatule tvaru kocky s vnútornou hranou dĺžky 0,4 m ?
8 out of 20
9. Vypočítajte obsah plášťa päťbokého hranola, ak povrch hranola je 258 cm² a jedna podstava hranola má obsah 64,6cm². Výsledok uveďte v cm² v tvare desatinného čísla.
9 out of 20
10. Koľko je všetkých párnych dvojciferných čísel, ktoré sa dajú vytvoriť z číslic 2, 4 a 7 ? Číslice sa vytvorenom čísle môžu opakovať.
10 out of 20
11. V tabuľke sú uvedené údaje o Milanových výdavkoch za darčeky v minulom roku.

Ktorý kruhový diagram správne zobrazuje rozdelenie Milanových výdavkov za darčeky ?

11 out of 20
12. V tabuľke sú uvedené údaje o Milanových výdavkoch za darčeky v minulom roku.

Tento rok Milan plánuje znížiť výdavky za darčeky o 15% oproti minulému roku. Koľko eur plánuje Milan minúť na darčeky tento rok ?
12 out of 20
13. Skupina troch dievčat vyhrala v prírodovedeckej súťaži 30 eur. Kamila, Magda a Zuzka si výhru rozdelili podľa svojich výkonov v pomere 3:4:5. Ktorá z možností je nesprávna?
13 out of 20
14. Po zdražení o 40% stál zápisník 10,50€. Koľko eur by stál tento zápisník, keby namiesto 40% zdražel len o 20% ?
14 out of 20
15. Ktoré číslo má tú vlastnosť, že keď ho zväčšíme o 7, dostaneme číslo, ktoré má rovnakú absolútnu hodnotu ako pôvodné číslo ?
15 out of 20
16. Daný je štvorec s dĺžkou strany 6 cm a obdĺžnik s dĺžkami strán 5 cm a 4 cm. Žiaci vypočítali obvod a obsah daných útvarov a vyslovili dve tvrdenia.


 1. Obsah štvorca je o 6 cm väčší ako obvod obdĺžnika.

 2. Obsah štvorca je 1,8-krát väčší ako obsah obdĺžnika.Posúďte pravdivosť týchto dvoch tvrdení a vyberte správnu možnosť.
16 out of 20
17. Anka si kúpila na výlet 1,5 litra minerálky a tri pätiny z nej vypila. Vyberte správne tvrdenie.
17 out of 20
18. Dĺžky strán dvoch trojuholníkov sme zoradili podľa veľkosti: 8 cm, 10 cm, 13 cm, 15 cm, 17 cm, 19 cm. Jedne z týchto dvoch trojuholníkov je pravouhlý. Vypočítajte obvod tohto pravouhlého trojuholníka v centimetroch.
18 out of 20
19. Nad každou dvojicou vedľa seba zobrazených výrazov na obrázku je ich súčet. Zistite, ktorý výraz bude na najvyššom mieste na obrázku.

19 out of 20
20. Obsah štvoruholníka ABCD znázorneného v štvorcovej sieti sa rovná:

20 out of 20