MATEMATIKA – Monitor 2017

MATEMATIKA - Monitor 2017

Dôležité informácie k riešeniu testu:

  • na vyplnenie testu máte 60 minút (začne sa odpočítavať až po otvorení prvej otázky)
  • pri teste môžete používať kalkulačku
  • v odpovediach zadávajte iba číslo, bez jednotky
  • desatinné čísla môžete udávať s použitím čiarky alebo bodky (test zarátava obe možnosti ako správne)
  • pri úlohách s výberom možností je správna vždy iba jedna odpoveď
  • k otázkam sa môžete vrátiť kliknutím na tlačidlo "Predchádzajúca" v spodnej časti stránky
  • po odoslaní testu sa test automaticky vyhodnotí a Vám sa zobrazia správne riešenia jednotlivých úloh

 

Pre začatie testu kliknite na tlačidlo "Ďalšia".

Tvoje meno a priezvisko
Tvoja emailová adresa
Akú školu navštevuješ ?
1.

Vypočítajte.


800 - 700 : 2 + 100 15,67 =

1 out of 20
2. Na číselnej osi sú znázornené čísla M, A, V. Vypočítajte M + A + V.

2 out of 20
3. Vyriešte rovnicu a výsledok uveďte v tvare desatinného čísla s presnosťou na stotiny.

11 ⋅ (x-1) = 11 - (1 + x)
3 out of 20
4.

Vypočítajte.

(-0,7)² 10² + (-0,2 10)³

4 out of 20
5. Polpriamka o znázornená na obrázku je osou uhla β. Vypočítajte veľkosť uhla δ v stupňoch.

5 out of 20
6. 10 gramov kivi obsahuje rovnaké množstvo vitamínu C ako 50 gramov pomarančov. 100 gramov šípok obsahuje rovnaké množstvo vitamínu C ako 200 gramov kivi. Koľko gramov pomarančov obsahuje rovnaké množstvo vitamínu C ako 50 gramov šípok ?
6 out of 20
7. Všetci žiaci zo štyroch tried 9. ročníka základnej školy sa zapojili do zberu papiera. V tabuľke sú uvedené informácie o počte týchto žiakov a o priemernom množstve nazbieraného papiera v kilogramoch na jedného žiaka v triede.
O koľko kilogramov papiera menej nazbierali žiaci 9.D ako žiaci 9.B ?

7 out of 20
8. Zistite, koľko rôznych štvorciferných čísel môžeme vytvoriť z číslic 3 a 8 tak, aby v každom štvorcifernom čísle boli použité dve číslice 3 a dve číslice 8.
8 out of 20
9.

Kváder, ktorého sieť je zobrazená na obrázku, má dva rozmery 11 cm a 4,5 cm.
Vypočítajte v centimetroch tretí rozmer tohto kvádra.9 out of 20
10. V recepte na lečo sa odporúča zmiešať paradajky, papriku a cibuľu v pomere 4:3:1. Pani kuchárka už pripravila cibuľu aj papriku, pričom cibule bolo o päť kg menej ako papriky. Koľko kg paradajok bude potrebovať podľa tohto receptu ?
10 out of 20
11. Karol si šetril na tablet. Keď mal ušetrených 178€ zistil, že cenu tabletu znížili o 25%, takže si ho môže hneď kúpiť a ešte mu z ušetrených peňazí zostane 13€. Koľko eur stál tablet pred zlacnením ?
11 out of 20
12. Na školskom výlete bolo x chlapcov. Dievčat bolo o 6 menej ako chlapcov. Dvojsedačkovou lanovkou sa všetci vyviezli z dolnej na hornú stanicu. Rozhodnite, ktorý výraz vyjadruje počet dvojsedačiek obsadených žiakmi, ak každá bola obsadená dvomi žiakmi.
12 out of 20
13. Z čísel uvedených na kartičkách sčítajte najväčšie a najmenšie číslo.


Výsledok je:
13 out of 20
14. Na tácke boli marhuľové a slivkové koláče v pomere 3:2. Po zjedení troch marhuľových koláčov je šanca vybratia slivkového aj marhuľového koláča rovnaká. Koľko koláčov bolo na začiatku spolu na tácke ?
14 out of 20
15. Dokreslením bodu F a dvoch úsečiek EF, FG vznikne v pravouhlej sústave súradníc rovnoramenný lichobežník EFGH so základňami EF a GH.
Aké súradnice má bod F, ak bod G má súradnice [2;-1]?

15 out of 20
16. Kruh K má polomer 130 mm a kruh L má priemer 50 mm. O koľko milimetrov je obvod kruhu K väčší ako obvod kruhu L? Výsledok zaokrúhlite na celé číslo.
Pri výpočtoch použite hodnotu π=3,14.
16 out of 20
17.

Stela si prečítala v miestnej tlači:


„V januári napadalo viac zrážok ako vo februári. V apríli napadalo menej zrážok ako vo februári. V máji napadalo viac zrážok ako v marci, aj ako v januári. V  marci napadalo menej zrážok ako v januári, ale viac ako vo februári.“


Na základe týchto informácií Stela uviedla dve tvrdenia:
1. Najmenej zrážok napadalo vo februári.
2. Najviac zrážok napadalo v máji.

Posúďte pravdivosť oboch Steliných tvrdení a vyberte správnu možnosť.

17 out of 20
18. Minulý rok v II. polroku navštívilo zoologickú záhradu 181 003 ľudí, čo bolo o 20 145 ľudí viac ako v I. polroku.
Na ploche 400 000 štvorcových metrov chovajú štyri skupinky živočíchov: plazy, vtáky, cicavce a ryby. Stĺpcový diagram znázorňuje počty jedincov, ktoré chovali v ZOO na konci uvedených rokov podľa skupín živočíchov.

Koľko ľudí navštívilo túto zoologickú záhradu v minulom roku ?
18 out of 20
19. Minulý rok v II. polroku navštívilo zoologickú záhradu 181 003 ľudí, čo bolo o 20 145 ľudí viac ako v I. polroku.
Na ploche 400 000 štvorcových metrov chovajú štyri skupinky živočíchov: plazy, vtáky, cicavce a ryby. Stĺpcový diagram znázorňuje počty jedincov, ktoré chovali v ZOO na konci uvedených rokov podľa skupín živočíchov.


Koľko hektárov zaberá v tejto zoologickej záhrade plocha, na ktorej sú chované živočíchy ?
19 out of 20
20. Minulý rok v II. polroku navštívilo zoologickú záhradu 181 003 ľudí, čo bolo o 20 145 ľudí viac ako v I. polroku.
Na ploche 400 000 štvorcových metrov chovajú štyri skupinky živočíchov: plazy, vtáky, cicavce a ryby. Stĺpcový diagram znázorňuje počty jedincov, ktoré chovali v ZOO na konci uvedených rokov podľa skupín živočíchov.

Na základe údajov zobrazených v diagrame zistite, približne koľko jedincov spolu chovali v tejto zoologickej záhrade na konci roku 2015.
20 out of 20