MATEMATIKA – Monitor 2018

MATEMATIKA - Monitor 2018

Dôležité informácie k riešeniu testu:

  • na vyplnenie testu máte 60 minút (začne sa odpočítavať až po otvorení prvej otázky)
  • pri teste môžete používať kalkulačku
  • v odpovediach zadávajte iba číslo, bez jednotky
  • desatinné čísla môžete udávať s použitím čiarky alebo bodky (test zarátava obe možnosti ako správne)
  • pri úlohách s výberom možností je správna vždy iba jedna odpoveď
  • k otázkam sa môžete vrátiť kliknutím na tlačidlo "Predchádzajúca" v spodnej časti stránky
  • po odoslaní testu sa test automaticky vyhodnotí a Vám sa zobrazia správne riešenia jednotlivých úloh

 

Pre začatie testu kliknite na tlačidlo "Ďalšia".

Tvoje meno a priezvisko
Tvoja emailová adresa
Akú školu navštevuješ ?
1.

Vypočítajte a výsledok napíšte v tvare desatinného čísla:
1 out of 20
2.

Máme číslo A= 753 672.
Vypočítajte rozdiel čísla A zaokrúhleného na stovky a čísla A zaokrúhleného na desaťtisíce.

2 out of 20
3.

Na obrázku je znázornený rovnoramenný lichobežník CDEF. Veľkosť uhla α je 73°. Vypočítajte v stupňoch veľkosť uhla β.


3 out of 20
4. Štvorec JKLM má strany dĺžky 24cm. Bod S je stredom strany LM. Vypočítajte obsah štvoruholníka JKSM v cm².
4 out of 20
5.

Na obrázku je znázornený trojuholník NET. Bod P je päta výšky tohto trojuholníka z vrcholu T na stranu NE; bod N leží na úsečke PE.
Vieme, že:
|PE| = 16 cm,
|TP| = 12 cm,
|TE| = 20 cm,
|NE| = 7 cm.
Zistite obvod trojuholníka NET v cm.


5 out of 20
6.

V stĺpcovom diagrame je znázornené umiestnenie Petra Sagana v jednotlivých etapách Tour de France v roku 2016. Všetkých etáp bolo spolu 21. Koľko percent zo všetkých etáp predstavujú tie etapy, v ktorých skončil na 1. až 3. mieste ?
Výsledok zaokrúhlite na celé číslo


6 out of 20
7. Reštaurácia bola v čase obeda plne obsadená. Kým v reštaurácii obsluhovali len traja časníci, hostia čakali na obedové menu v priemere 45 minút. Koľko minút v priemere budú hostia čakať, ak sa k trom obsluhujúcim časníkom pridajú ešte ďalší dvaja čašníci obsluhujúci rovnako rýchlo ?
7 out of 20
8. Na hodine fyziky žiaci odhadovali objem smetného koša v triede. Na tabuli je záznam odpovedí 20 žiakov. Skutočný objem tohto smetného koša bol 12 litrov. O koľko litrov sa od tejto hodnoty líši priemerný žiacky odhad ?

8 out of 20
9.

V aquaparku sú rôzne bazény: jeden vírivý, jeden plavecký a dva detské. Odporúčaná doba pobytu vo vírivom bazéne je 15 minút a môžu v ňom byť maximálne 4 osoby. Plavecký a detské bazény majú tvar kvádra a ich rozmery sú uvedené v tabuľke.


Najviac koľko osôb sa môže vystriedať vo vírivom bazéne za 2 hodiny, ak bude dodržaný aj maximálny počet osôb, aj odporúčaná doba pobytu v tomto bazéne ?

9 out of 20
10. V aquaparku sú rôzne bazény: jeden vírivý, jeden plavecký a dva detské. Odporúčaná doba pobytu vo vírivom bazéne je 15 minút a môžu v ňom byť maximálne 4 osoby. Plavecký a detské bazény majú tvar kvádra a ich rozmery sú uvedené v tabuľke.
Pri napúšťaní vnútorného detského bazéna bol kvôli poruche vypnutý prívod vody práve vo chvíli, keď bolo v tomto bazéne napustených 15,6 m³ vody. Koľko percent z celkového objemu tohto bazéna bolo napustených do momentu vypnutia prívodu vody ?
10 out of 20
11. Brigádnici Ivan, Lea a Dana zarobili spolu 480 eur. Ivan zarobil tretinu z týchto peňazí. Zvyšné peniaze zarobili Lea a Dana v pomere 3:1. Koľko eur zarobila Lea ?
11 out of 20
12. Zuzana má v mobilnom telefóne 5 priečinkov s rôznymi hudobnými štýlmi. V tabuľke sú uvedené ich názvy a počty skladieb, ktoré obsahujú. Doplňte chýbajúce číslo tak, aby pri funkcii náhodného prehrávania hrala rocková skladba s pravdepodobnosťou 21% ako prvá.
12 out of 20
13. Vstupný test z chémie vo forme A alebo B riešilo spolu 100 žiakov. Každý z nich mal v odpoveďovom hárku uviesť, ktorú formu testu riešil. Piati žiaci to neurobili. V kruhovom diagrame na obrázku je znázornené rozdelenie testovaných žiakov podľa toho, ktorú formu testu uviedli.

Pri analýze testovanej vzorky žiakov boli vyslovené dve tvrdenia.


  1. Je možné, že formu A riešilo o 6 žiakov menej ako formu B.

  2. Je možné, že formu B riešilo o 11 žiakov viac ako formu A.


Posúďte pravdivosť týchto dvoch tvrdení a vyberte správnu možnosť.
13 out of 20
14. Vypočítajte.
14 out of 20
15. Vyberte mocninu, ktorá má najväčšiu hodnotu.
15 out of 20
16. Najčastejšie formáty papiera majú označenie pozostávajúce z písmena a číslice, napr. A4. Základným formátom radu A je A0. Ďalšie formáty tohto radu (A1, A2, A3,...) vznikajú postupným strihaním listu papiera na polovicu, kolmo na dlhšiu stranu.

Najviac na koľko papierov formátu A6 možno rozstrihnúť papier formátu A2?
16 out of 20
17.
Drevenú kocku s hranou dĺžky 4 cm sme natreli po celom povrchu zelenou farbou. Potom sme ju rozrezali na malé kocky s hranou dĺžky 1 cm. Počet kociek, ktoré majú práve dve steny zafarbené nazeleno je:
17 out of 20
18. Na ľavej strane rovnice je výraz x - 2,4. Zistite, ktorý z výrazov patrí na pravú stranu rovnice, aby rovnica mala koreň x=2,8.
18 out of 20
19. Manželia Novákovci sa rozhodli pre kúpu bytu. V realitnej kancelárii im ponúkli 4 voľné byty. Údaje o jednotlivých bytoch sú uvedené v tabuľke.


Pani Nováková navrhovala byť č. 2, lebo podľa nej má zo všetkých ponúkaných bytov najnižšiu cenu za 1 m². Pán Novák navrhoval byt č. 3, lebo je najlacnejší.

Ktorý z nich správne odôvodnil svoj návrh?
19 out of 20
20. Manželia Novákovci sa rozhodli pre kúpu bytu. V realitnej kancelárii im ponúkli 4 voľné byty. Údaje o jednotlivých bytoch sú uvedené v tabuľke.


Nakoniec sa rozhodli pre dvojizbový byt v pôvodnom stave. Vybrali si ten s väčšou rozlohou. Majú našetrených 17 000 eur, zvyšnú časť si požičajú od banky. Splácať budú 120 eur mesačne po dobu 15 rokov. O koľko eur zaplatia banke viac oproti požičanej sume ?
20 out of 20