MATEMATIKA – Monitor 2022

MATEMATIKA - Monitor 2022

Dôležité informácie k riešeniu testu:

  • na vyplnenie testu máte 60 minút (začne sa odpočítavať až po otvorení prvej otázky)
  • pri teste môžete používať kalkulačku
  • v odpovediach zadávajte iba číslo, bez jednotky
  • desatinné čísla môžete udávať s použitím čiarky alebo bodky (test zarátava obe možnosti ako správne)
  • pri úlohách s výberom možností je správna vždy iba jedna odpoveď
  • k otázkam sa môžete vrátiť kliknutím na tlačidlo "Predchádzajúca" v spodnej časti stránky
  • po odoslaní testu sa test automaticky vyhodnotí a Vám sa zobrazia správne riešenia jednotlivých úloh

 

Pre začatie testu kliknite na tlačidlo "Ďalšia".

Tvoje meno a priezvisko
Tvoja emailová adresa
Akú školu navštevuješ ?
1. Na číselnej osi sú body A, B a C obrazmi reálnych čísel. Vypočítaj hodnotu výrazu A+B-C a výsledok zapíš v tvare desatinného čísla.
1 out of 30
2. Veľkosť uhla DVC na obrázku je tretinou veľkosti uhla BVC. Polpriamka VE  je os uhla AVC. Body A, V, B ležia na jednej priamke. Vypočítaj v stupňoch veľkosť uhla γ.
2 out of 30
3. Desiati priatelia sa dohodli, že si objednajú pizze spolu, aby využili akciu, kedy dostanú každú štvrtú pizzu za polovicu. Jedna celá pizza stojí 6 €. Koľko eur ich vyšla 1 pizza, ak si objednali  10 pizz? Výsledok uveď s presnosťou na desatiny.
3 out of 30
4. V materskej škole chcú zasiať trávu na pozemok okolo pieskoviska, ktoré má pôdorys  v tvare štvorca s výmerou 49 m². Umiestnené je na štvrocovom pozemku so stranou dlhou 9 m tak, ako to vidíme na obrázku. Koľko celých balení trávnikovej zmesy treba kúpiť na zatrávnenie plochy pozemku okolo pieskoviska ak jedno balenie stačí na 5 m² plochy?
4 out of 30
5.


Minimálne koľko kliknutí je potrebné urobiť, aby sa bludisko na obrázku vľavo zmenilo na bludisko vpravo?5 out of 30
6.


Vypočítajte dĺžku cesty v bludisku zvýraznenú čiernou farbou, ak dĺžka strany štvorca je 7 mm. Výsledok uveďte v milimetroch.6 out of 30
7. Pravidelný osemuholník so stranou dlhou 10 cm vznikol tak, že sme z papierového štvorca odstrihli v jeho vrcholoch rovnoramenné trojuholníky. Vypočítaj dĺžku strany pôvodného štvorca v centimetroch. Výsledok zaokrúhli na celé číslo.
7 out of 30
8. Patrik mal za úlohu vypísať všetky trojciferné čísla zložené  z číslic 0, 2, 5 a 8 bez opakovania. Podarilo sa mu nájsť tieto čísla: 205, 502, 805, 802, 520, 820, 850, 250. Koľko čísel mu chýba?
8 out of 30
9.

Na číselnej osi je vyznačených šesť rovnako dlhých úsekov. Bod A je  obrazom realného čísla. Zapíš toto číslo zlomkom v základnom tvare.9 out of 30
10. V triede je 20 žiakov. Každý z nich pripravil projekt z geografie. Na hodine vždy vyžrebujú jedného žiaka z tých, ktorí ešte svoj projekt neprezentovali, aby ho prezentoval na nasledujúcej hodine. Aká je pravdepodobnosť, že vyberú Petra, ak 13 jeho spolužiakov už svoj projekt prezentovalo? Výsledok zapíš zlomkom v základnom tvare.
10 out of 30
11. V bytovom dome býva 60 rodín. Kruhový diagram znázorňuje percentuálne zastúpenie počtu rodín podľa počtu áut v rodine. Koľko rodín má najmenej dve autá?
11 out of 30
12. Do každého pecňa chleba pridávajú v miestnej pekárni slnečnicové, ľanové, konopné a tekvicové semienka v pomere 5:3:4:2. Koľko kilogramov slnečnicových semienok treba ešte pridať, ak ľanové, konopné a tekvicové semienka majú  spolu hmotnosť 6,3 kg?
12 out of 30
13. Nájdi číslo, ktoré je riešením rovnice 6x - (2-2x)= 3. (x-4)
13 out of 30
14.
Z miesta, kde má byť zámková dlažba, treba najskôr odstrániť zeminu do hĺbky 0,2m. Koľko metrov kubických zeminy treba odstrániť? Výsledok napíš s presnosťou na dve desatinné miesta.
14 out of 30
15.
Medzi dlažbu a trávnik treba umiestniť obrubníky. Jeden obrubník je dlhý 1 m. Koľko kusov obrubníkov musí pán Jaroslav kúpiť?
15 out of 30
16.
Ako bude vyzerať dlažba uložená v rohu, ktorý je na obrázku v zadaní označený ako bod Y?
16 out of 30
17. Novákovci plánujú v priebehu septembra opraviť fasádu domu. S prácami sa začne 2. septembra. Počas nedieľ a sviatkov sa pracovať nebude. Tieto dni sú v kalendári podčiarknuté. 
Štyria robotníci by  opravili fasádu za 10 dní. Kedy možno očakávať skončenie prác, ak budú pracovať len dvaja robotníci? Predpokladáme, že všetci pracujú rovnako výkonne.
17 out of 30
18. Ktorá z nasledujúcich nerovností platí?
Nerovnosť 1:      3²>2³
Nerovnosť 2:     (-3)²<(-2)³
18 out of 30
19. Súčet hodnôt  na protiľahlých stenách hracej kocky je vždy 7. Súčet hodnôt troch stien kocky so spoločným vrcholom P je 12. Koľko je súčet hodnôt troch stien kocky so spoločným vrcholom Q?
19 out of 30
20.

Linda robila prieskum medzi žiakmi svojej školy. Pýtala sa ich, či majú v rodine len brata alebo len sestru, alebo oboje, alebo sú bez súrodenca. Počet jednotlivých odpovedí zhrnula do tabuľky. 

 
Posúď pravdivosť nasledujúcich tvrdení. 
1. Linda zistila, že bez súrodenca je viac ako 10% opýtaných žiakov.
2. U pätiny opýtaných žiakov sú v rodine určite najmenej tri deti.


Pravdivé:

20 out of 30
21. Pani Šťastná sa počas týždňa vážila so svojím bábätkom. Namerané hodnoty sú uvedení v nasledujúcom grafe v kilogramoch. O koľko kilogramov bola hmotnosť bábätka väčšia v nedeľu ako v pondelok?
21 out of 30
22.

Číslo je dokonalé vtedy, ak je súčet všetkých jeho deliteľov okrem čísla samotného rovnaký ako toto číslo. 
Napríklad číslo 28 je dokonalé. Súčet jeho deliteľov 1, 2, 4, 7 a 14 je 28.
Ktoré z nasledujúcich čísel je tiež dokonalé?

22 out of 30
23. Riadky tabuľky sú označené písmenami R, S, T a stĺpce číslami 1, 2 , 3. Do výrazu R2 - S3 + T1 dosať príslušné čísla a vypočítaj jeho hodnotu. V ktorej možnosti je uvedený správny výsledok?

23 out of 30
24. Ktoré číslo nie je riešením nasledujúcej nerovnice?
3<2*(3x-9)
24 out of 30
25. Menší kruh a štvrtina väčšieho kruhu majú rovnaký obsah. Vypočítaj polomer väčšieho kruhu v cm, ak priemer menšieho kruhu je 20 cm. Počítaj s hodnotou π=3,14.
25 out of 30
26. Ku každému plánu stavby z kociek (P1 až P3) treba priradiť pohľad na stavbu spredu (nárys). 

Ktorý z nárysov A, B, C alebo D nepoužijeme?

26 out of 30
27. Osoba na obrázku meria približne 170 cm. Približne koľko meria priemer kmeňa zrezaného stromu v mieste, kde sa ho osoba dotýka? Priemer kmeňa stromu je približne:
27 out of 30
28. V nasledujúcej tabuľke je uvedený cenník lístkov kúpaliska. Počas dňa si lístok na celodenné kúpanie zakúpilo x dospelých a y detí. Na popoludňajšie kúpanie sa predalo 17 lístkov. Ktorý výraz vyjadruje tržbu kúpaliska počas celého dňa?
28 out of 30
29. Do škatuľky v tvare kvádra so štvorcovou podstavou so stranou dĺžky 4 cm a výškou 5 cm nasypeme čaj 1 cm pod horný okraj. Do druhej škatuľky v tvare kvádra s rozmermi podstavy 5 cm a 4 cm a výškou 4 cm nasypeme ten istý druh čaju, rovnako 1 cm pod horný okraj. Vypočítaj rozdiel v objeme nasypaných čajov v centrimetroch kubických.

Rozdiel je:
29 out of 30
30.

V obci stojí vedľa seba päť kontajnerov na triedený odpad. Každý z nich má inú farbu podľa toho, čo sa v ňom zbiera. Na základe nasledujúcich tvrdení zisti, akú farbu má kontajner, ktorý sa nachádza uprostred. 
1. Žltý kontajner je hneď napravo od oranžového kontajnera.
2. Zelený a modrý kontajner nie sú vedľa seba.
3. Medzi oranžovým a modrým kontajnerom je iba červený kontajner.  

Kontajner, ktorý sa nachádza uprostred, má farbu

30 out of 30