MATEMATIKA – Monitor 2023

MATEMATIKA - Monitor 2023

Dôležité informácie k riešeniu testu:

  • na vyplnenie testu máte 60 minút (začne sa odpočítavať až po otvorení prvej otázky)
  • pri teste môžete používať kalkulačku
  • v odpovediach zadávajte iba číslo, bez jednotky
  • desatinné čísla môžete udávať s použitím čiarky alebo bodky (test zarátava obe možnosti ako správne)
  • pri úlohách s výberom možností je správna vždy iba jedna odpoveď
  • k otázkam sa môžete vrátiť kliknutím na tlačidlo "Predchádzajúca" v spodnej časti stránky
  • po odoslaní testu sa test automaticky vyhodnotí a Vám sa zobrazia správne riešenia jednotlivých úloh

 

Pre začatie testu kliknite na tlačidlo "Ďalšia".

Tvoje meno a priezvisko
Tvoja emailová adresa
Akú školu navštevuješ ?
1. V sčítacej pyramíde sa súčet čísel v susedných políčkach nachádza v políčku nad nimi. Ktoré číslo patrí v nasledujúcej sčítacej pyramíde na miesto otázníka?

1 out of 30
2. Priemerná spotreba automobilu je 5,6 litra paliva na 100 kilometrov. Koľko litrov paliva sa pri priemernej spotrebe minulo, ak automobil prešiel 800km? Výsledok uveď s presnosťou na desatiny.
2 out of 30
3. Na obrázku je znázornený úložný box v tvare kvádra s rozmermi 42 cm, 24 cm a 24 cm vyplnený zhodnými kockami. Koľko kociek je spolu v úložnom boxe, ak v hornej vrstve vidíme 28 kociek?
3 out of 30
4. Lenka ušetrila v januári 22 eur, vo februári 16 eur a v marci 21 eur. Koľko eur ušetrila v apríli, ak za tieto štyri mesiace ušetrila priemerne 20 eur mesačne?
4 out of 30
5. Pozemok má pôdorys v tvare kosodĺžnika. Na pláne s mierkou 1 : 5 000 má jedna zo strán kosodĺžnika dĺžku 9 cm a priľahlá výška má 7 cm. Koľko hektárov zaberá pozemok v skutočnosti? Výsledok uveď s presnosťou na stotiny.
5 out of 30
6. Marta sa oblieka do školy. Chce si obliecť sukňu, tričko a obuť tenisky. V skrini má 3 sukne rôznej dĺžky, 5 tričiek rôznej farby a 4 páry tenisiek z rôzneho materiálu. Koľkými rôznymi spôsobmi sa Marta môže obliecť a obuť?
6 out of 30
7. Vypočítaj v stupňoch veľkosť ostrého uhla, ktorý zvierajú ručičky hodín o pol šiestej.
7 out of 30
8.
Koľko cestopisov má pán Martin vo svojej knižnici?
8 out of 30
9.
Do jednej z kníh v kategórii "hobby" si pán Martin odložil úspory. Jeho suseda zaujali práve knihy z tejto kategórie a chcel si nejakú z nich požičať. Aká je pravdepodobnosť, že si náhodou vyberie tú knihu, v ktorej mal pán Martin odložené úspory? Výsledok uveď zlomkom v základnom tvare.
9 out of 30
10. Číselná os na obrázku je rozdelená na 8 zhodných úsekov. Bod A je obrazom reálneho čísla. Uveď toto číslo zlomkom v základom tvare.
10 out of 30
11. Vypočítaj 
1,5² + 1,6² + 1,7²=
11 out of 30
12. Mesačník o zdravej výžive bežne stojí 2,90 €. Pán Milan si objednal ročné predplatné, zaplatil zaň 29,50 €. Koľko eur ušetril kúpou predplatného?
12 out of 30
13. Osemuholník ABCDEFGH sa skladá z ôsmich zhodných trojuholníkov. Obsah tohto osemuholníka je 33,6 cm². Vypočítaj obsah časti vyfarbenej tmavou farbou. Výsledok uveď v cm².
13 out of 30
14.
Hrany pracovej dosky sa upravia tak, že sa po celom obvode dosky nažehlí hranovacia páska. Koľko centimetrov hranovacej pásky sa spotrebuje na olemovanie jednej pracovnej dosky? Počítaj s hodnotou π=3,14. Výsledok zaokrúhli na celé centimetre nahor.
14 out of 30
15.


Pracovné dosky sa vyrezávajú z dosiek s podstavou v tvare štvorca so stranou dĺžky 180 cm. Koľko percent tvorí odpad pri vyrezaní štyroch takýchto pracovných dosiek? Počítaj s hodnotou π=3,14.

15 out of 30
16.

Pani Klára má vo svojej banke povolené prečerpanie účtu. Aktuálne je na jej účte mínusový zostatok -125,80 €. Po pripísaní výplaty sa suma na jej účte zmenila na 721,50 €. Vypočítaj výšku výplaty pani Kláry v eurách. 

16 out of 30
17. Priamkaje rovnobežná s priamkou l. Priamka m je kolmá na priamku k.
Priesečník priamok k a m označme A. Priešečník priamok l a m označme B.
Priamka n je rôznobežná so všetkými predchádzajúcimi priamkami a priesečník priamok m a n neleží na úsečke AB. 
Priesečník priamok l a n označme C. Priesečník priamok k a n označme D. 
Na základe toho, čo vieme o vzájomnej polohe uvedených priamok, je štvoruholník ABCD určite
17 out of 30
18.

Na obrázku sú 3 telesá. Hrana kocky je dlhá 3 cm. Kváder má dva rozmery rovnaké ako kocka, jeho tretí rozmer je 2-krát dlhší. Valec je rovnako vysoký ako koca a priemer jeho podstavy je 3 cm. 
Z týchto troch telies možno postaviť rôzne stavby. Predpokladajme, že kváder v stavbe je položený ako na obrázku. V nasledujúcich možnostiach sú uvedené pohľady zhora na niektoré z týchto stavieb. V ktorej možnosti je pohľad na stavbu z týchto troch telies, ktorá by určite nemohla mať práve dve poschodia?

18 out of 30
19.
Ktoré heslo na wifi je správne?
19 out of 30
20.
Predpokladajme, že sa synovi nechcelo zoraďovať čísla do správneho poradia. Aká je pravdepodobnosť, že náhodne zadá správne heslo na prvý pokus? Výsledok zaokrúhli na desatiny.
20 out of 30
21. Jolana číta detektívku. Prečítala už 270 strán. Koľko strán má celá detektívka, ak Jolane do konca ostáva prečítať ešte dve pätiny knihy?
21 out of 30
22. Vypočítaj hodnotu y pre x=-2 podľa nasledujúcej schémy.
22 out of 30
23. Štyria súrodenci si sporia na spoločnú elektrickú kolobežku. Tomáš nasporil o 30 € viac než Eva. Roman 2-krát viac ako Eva a Soňa o 20% viac ako Eva. Spolu už nasporili 290 €. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je nesprávne?
23 out of 30
24. Na číselnej osi je vyznačený obraz čísla a. Ktoré z uvedených piatich vzťahov platia pre číslo a?

1.    a - 6 > 0
2.    4 - a > 0 
3.    5 - a < 0 
4.    a - 16 ⁄3 < 0
5.    -1 - a < 0
24 out of 30
25. V štvorcovej sieti so stranou štvroca dlhou 1 cm sú znázornené 4 štvoruholníky, medzi ktorými je aj pravouhlý lichobežník. V ktorej možnosti je správne uvedený jeho obsah?
25 out of 30
26.
Rozhodni o pravdivosti nasledujúcich dvoch tvrdení:
1. Len v jednej z vybraných jaskýň bola návštevnosť v roku 2018 nižšia ako v roku 2016.
2. Ochtinskú aragonitovú jaskyňu navštívilo počas sledovaného obdobia viac ako 120-tisíc návštevníkov.
26 out of 30
27.
V ktorej z vybraných jaskýň návštevník nebol, ak počas prehliadok ostatných štyroch jaskýň nachodil spolu 2 315 m a na vstupnom zaplatil spolu 25 €?
27 out of 30
28.
Koľko centimetrov má výška vrstvy tvorenej substrátom a kompostom, ak pomer výšky tejto vrstvy a výšky vrstvy konárov je 5:8?
28 out of 30
29.
V ktorej možnosti je správne uvedený objem vrstvy konárov vo vyvýšenom záhone?
29 out of 30
30. Vypočítaj obsah pravouhlého trojuholníka ABC, ak poznáš obsah štvorca nad preponou BC a tiež obah štvorca nad odvesnou AC.
30 out of 30