Blog

Osemročné gymnáziá v Bratislave

Ste rodič dieťaťa, ktoré sa chce prihlásiť na osemročné gymnázium, no nevie sa rozhodnúť pre konkrétnu školu? Prípadne sa prihlásilo na viacero gymnázií a má zmätok v tom, čo bude potrebovať na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok?

S nasledujúcim článkom, ktorý sme pre vás pripravili, budete mať stručný prehľad o bratislavských osemročných gymnáziách, na ktoré sa deti hlásia najčastejšie. Na jedno miesto sme zozbierali ich kontaktné informácie a kritériá prijatia.

Gymnázium Bilíkova 24 (Dúbravka)

Bilíkova 24
844 19 Bratislava
02/602 975 59
gymbil@gymbilba.sk
www.gymbilba.sk

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 100 bodov z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry – ukážka testov k dispozícii na stránke školy
 • 100 bodov z písomného testu z matematiky – ukážka testov k dispozícii na stránke školy
 • 40 bodov za olympiády, súťaže a podobné aktivity (napr. Hviezdoslavov Kubín)
 • 40 bodov za študijné výsledky podľa známok z koncoročnej klasifikácie zo 4. ročníka a z polročnej klasifikácie z 5. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, cudzieho jazyka. Za známku výborný získa uchádzač 5 bodov, za známku chválitebný 3 body. Za samé jednotky z predošlých dvoch školských rokov získa 5 bodov.

Gymnázium Grösslingova 18 (Staré mesto)

Gymnázium

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 

 • 50 bodov z písomného testu z matematiky (úroveň ISCED 1)
 • 50 bodov z druhej časti písomného testu z matematiky (preverí logické myslenie a tvorivé ovládanie učiva ZŠ.)
 • 50 bodov z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry (úroveň ISCED 1)
 • b = z – 8 bodov za matematickú olympiádu Z5 získané v okresnom kole školského roku 2023/2024 sa budú prideľovať úspešným riešiteľom okresného kola podľa vzorca, pričom „z“ sú body, ktoré získal žiak v okresnom kole a „b“ sú body, ktoré sa započítavajú do prijímacích skúšok.

Pri dištančných vedomostných testoch môže uchádzač získať maximálne:

 • 20 bodov za test z matematiky
 • 20 bodov za test z logiky

 

Matematické gymnázium

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 50 bodov z písomného testu z matematiky (úroveň ISCED 1)
 • 50 bodov z druhej časti písomného testu z matematiky (preverí logické myslenie a tvorivé ovládanie učiva ZŠ.)
 • 50 bodov z testu zo všeobecných študijných predpokladov
 • b = z – 8 bodov za matematickú olympiádu Z5 získané v okresnom kole školského roku 2023/2024 sa budú prideľovať úspešným riešiteľom okresného kola podľa vzorca, pričom „z“ sú body, ktoré získal žiak v okresnom kole a „b“ sú body, ktoré sa započítavajú do prijímacích skúšok.

 

Pri dištančných vedomostných testoch môže uchádzač získať maximálne:

 • 20 bodov za test z matematiky
 • 20 bodov za test z logiky

Gymnázium Hubeného 23 (Krasňany)

Hubeného 23
834 08
 Bratislava
0948/939 952
riaditel@ghubeneho.sk
tajomnik@gymls.edu.sk
www.ghubeneho.edupage.org

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 50 bodov z písomného testu z matematiky
 • 50 bodov z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry
 • 5 bodov za 1. – 5. miesto krajského alebo okresného kola predmetových olympiád alebo súťaží z piateho ročníka

Gymnázium Ladislava Sáru 1 (Karlova Ves)

Ladislava Sáru 1
841 04 Bratislava
02/654 294 48
tajomnik@gymls.edu.sk
www.gymlsba.edupage.org 

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 100 bodov z písomného testu z matematiky – ukážka testov k dispozícii na stránke školy
 • 100 bodov z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry – ukážka testov k dispozícii na stránke školy
 • Body za študijné výsledky koncoročnej klasifikácie z 4. ročníka a z polročnej klasifikácie z 5. ročníka, podrobne špecifikované na stránke školy
 • Body za súťaže a olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, dejepisu, matematiky, biológie, geografie, podrobne špecifikované na stránke školy

Gymnázium Metodova 2 (Ružinov)

Metodova 2
821 08 Bratislava
02/501 024 12
office@gmet.sk
www.gmet.edupage.sk 

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 10 bodov z písomného testu z matematiky – ukážka testov k dispozícii na stránke školy
 • 10 bodov z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry – ukážka testov k dispozícii na stránke školy
 • 15 bodov za súťaže a olympiády biologická, geografická, matematická olympiáda, olympiády v cudzích jazykoch, Pytagoriáda, Hviezdoslavov Kubín a Šaliansky Maťko, body podrobne špecifikované na stránke školy
 • 50 bodov za správanie a prospech na ZŠ z koncoročnej klasifikácie z 4. ročníka a z polročnej klasifikácie z 5. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry (výborný – 10 b, chválitebný – 5 b), matematiky (výborný – 10 b, chválitebný – 5 b), cudzieho jazyka (výborný – 5 b, chválitebný – 3 b)

Gymnázium J. Hronca, Novohradská 3 (Ružinov)

Novohradská 3
821 09 Bratislava
02/210 283 00
karacsonyova@gjh.sk
www.gjh.sk

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 60 bodov z písomného testu z matematiky (20 za krátke odpovede, 40 za slovné úlohy) – ukážka testov k dispozícii na stránke školy
 • 40 bodov z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry – ukážka testov k dispozícii na stránke školy
 • 6 bodov za účasť v súťaži KSM 5
 • 4 body za v okresné kolo matematickej olympiády Z5 v školskom roku 2023/2024

Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2 (Ružinov)

Tomášikova 2
827 29 Bratislava

+421 2 4342 2552

norbert.kyndl@gln.sk

https://glnt.edupage.org/

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 100 bodov z písomného testu z matematiky
 • 100 bodov z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry
 • 100 bodov za prospech na koncoročnom vysvedčení v 4. ročníku a na polročnom vysvedčení v 5. ročníku zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky a cudzieho (anglického) jazyka (podrobný rozpis bodov je na stránke školy)

Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6 (Staré mesto)

Vazovova 6
811 07 Bratislava
02/577 898 39
vedenie@vazka.sk
www.vazka.sk

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 30 bodov z písomného testu z matematiky
 • 30 bodov z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry

Gymnázium F. Garcia Lorcu, Hronská 3 (Podunajské Biskupice)

Hronská 3
821 07 Bratislava
02/452 425 85
gymhron@gymhron.edu.sk
www.gymhron.sk

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 100 bodov z písomného testu z matematiky – ukážka testov k dispozícii na stránke školy
 • 100 bodov z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry – ukážka testov k dispozícii na stránke školy
 • 50 bodov za správanie a prospech z koncoročnej klasifikácie z 4.ročníka a z polročnej klasifikácie z 5.ročníka zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, cudzieho jazyka s lepšou známkou (podrobný rozpis bodov je na stránke školy)
 • 15 bodov za najvyššie umiestnenia v v priebehu posledných dvoch ročníkov (v školských rokoch 2021/2022, 2022/2023) v okresnom (obvodnom) a vyšších kolách predmetových olympiád z MAT, BIO, DEJ, GEG, CUJ, Pytagoriády, súťaže Hviezdoslavov Kubín a súťaže Šaliansky Maťko (podrobný rozpis bodov je na stránke školy)

Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4A (Staré mesto)

Jesenského 4/A
81102 Bratislava
+421254433694 kancelária
+421948 680 951 kancelária

gymnazium.alexia@gmail.com

https://gma.edupage.org/?

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 50 bodov z písomného testu z matematiky
 • 50 bodov z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry
 • 20 bodov za najvyššie umiestnenia v olympiádach a vedomostných súťažiach, ktorých vyhlasovateľom je MŠVVaŠ SR a KBS (podrobný rozpis bodov je na stránke školy)

1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20 (Ružinov)

Bajkalská 20

821 08 Bratislava

info@1sg.sk

https://1sg.sk/

02 / 5020 4611 (recepcia školy a spojovateľka)

 

Dieťa bude na prijímacom konaní písať písomný test z:

 • slovenského jazyka a literatúry – ukážka testov k dispozícii na stránke školy
 • matematika – ukážka testov k dispozícii na stránke školy

SŠ Tilgnerova 14 (Karlova Ves)

Tilgnerova 14
841 05 Bratislava
02/654 225 45
vedenie@tilgnerka.edu.sk
www.tilgnerka.edupage.org

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 50 bodov z písomného testu z matematiky
 • 50 bodov z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry
 • Body za umiestnenie v olympiádach: olympiáda v ANJ, olympiáda zo SJL, olympiáda z MAT a súťažiach z vybraných povinných predmetov: Pytagoriáda a Hviezdoslavov Kubín (podrobný rozpis bodov je na stránke školy)

ŠPMNDaG, Skalická 1 (Nové Mesto)

Skalická 1
831 02 Bratislava

+421 2 4464 1214

gymnazium@spmndag.sk

https://www.spmndag.sk/ 

 

Dieťa sa môže prijímacieho konania zúčastniť na základe výsledkov psychologického vyšetrenia v Centre poradenstva a prevencie alebo inej poradni, zaradenej v sieti psychologických centier, po splnení medzinárodne platného kritéria úrovne intelektového nadania. Písomný test sa skladá z modulov:

 • Slovenský jazyk a literatúra, prvý a druhý cudzí jazyk
 • Matematika
 • Všeobecný základ (dejepis, biológia, geografia)

SŠ gymnázium Pankúchova 6 (Petržalka)

Pankúchova 6
851 04 Bratislava
02/623 127 06
skola@gympaba.sk
www.gympaba.sk 

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 50 bodov z písomného testu z matematiky – ukážka testov k dispozícii na stránke školy
 • 50 bodov z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry – ukážka testov k dispozícii na stránke školy