Osnovy

Osnovy pre prijímačkové kurzy

Čo nájdeš v osnovách

Vitaj na stránke kde nájdeš zhrnuté odkazy na osnovy, ktoré budeš pri vedení svojho kurzu využívať. Materiály na hodiny sme pred začiatkom nového školského roka 2022/23 skontrolovali, oživili a doplnili. Ku každej hodine si nájdete pripravené cvičenia, testy, teóriu a zadanie na domácu úlohu.

V osnovách nájdeš kompletnú prípravu na každú lekciu. Na konci každej lekcie sú uložené materiály k danej hodine. Tieto materiály sa ukážu deťom v ich klientskom konte na moje.freedu.sk vždy, keď zapíšeš hodinu ako odučenú. Preto je dôležité, aby si to robil/a hneď po skončení hodiny, nech si tam deti materiály hneď nájdu a môžu s nimi pracovať aj doma.

Ďalšie užitočné materiály

Ukážka zobrazenia materiálov v konte detí/rodičov na moje.freedu.sk

Testy jednotlivých škôl

Na kurze používaj pre deti testy z jednotlivých škôl, na ktoré sa hlásia.

Vyber si predmetmatematika, slovenský jazyk, alebo angličtina a následne klikni na typ kurzu. Zobrazia sa Ti rôzne dĺžky kurzov – po kliknutí budeš presmerovaný/á na stránku s osnovami. Heslo Ti pred začiatkom kurzu pošle niektorá z našich koordinátoriek. Ak si heslo zabudol/a, napíš nám na freedu@freedu.

Matematika

Príprava na bilingválne gymnáziá

Príprava na Testovanie 9 a stredné školy

Slovenský jazyk

Príprava na bilingválne gymnáziá

Príprava na Testovanie 9 a stredné školy

Tematické testy z examino.sk (všetky ročníky, PDF verzia)

5. ročník

SJL 501_Zvuková stránka jazyka
SJL 502_Zámená
SJL 503_Číslovky
SJL 504_Literatúra 5
SJL 505_Podstatné mená
SJL 506_Prídavné mená
SJL 507_Slovesá
Kľúč examino PDF 2022 – SJ 5. roč

6. ročník

SJL 601_Zámená
SJL 602_Predložky
SJL 603_Verbálna a neverbálna komunikácia
SJL 604_Neutrálne a citovo zafarbené slová
SJL 605_Tvorenie slov a slovníky
SJL 606_Podstatné mená
SJL 607_Privlastňovacie prídavné mená
SJL 608_Literatúra 6
SJL 609_Slovesá a priama reč
SJL 610_Príslovky
SJL 611_Citoslovcia
SJL 613_Hlavné vetné členy
SJL 614_Sloh 6
Kľúč examino PDF 2022 – SJ 6. r

7. ročník

SJL 701_Asertívna a efektívna komunikácia
SJL 702_Delenie slovnej zásoby podľa spisovnosti
SJL 703_Skratky
SJL 704_Slová cudzieho pôvodu
SJL 705_Slová podľa dobového výskytu
SJL 706_Pomnožné podstatné mená
SJL 707_Literatúra
SJL 708_Číslovky
SJL 709_Slovesá
SJL 710_Spojky
SJL 711_Veta
SJL 712_Vedľajšie vetné členy
SJL 713_Sloh 7
Kľúč examino PDF 2022 – SJ 7. roč

8. ročník

SJL 801_Podstatné mená
SJL 802_Ukazovacie a opytovacie zámená
SJL 803_Častice
SJL 804_Literatúra
SJL 805_Priame a nepriame pomenovania
SJL 806_Obohacovanie slovnej zásoby
SJL 807_Jednoduchá veta a jednoduché súvetie
SJL 808_Prívlastok a prístavok
SJL 809_Sloh 8
Kľúč examino PDF 2022 – SJ 8. roč

9. ročník

SJL 901_Slovná zásoba (zhrnutie učiva)
SJL 902_Zvuková stránka jazyka (zhrnutie učiva)
SJL 903_Ohybné slovné druhy (zhrnutie učiva)
SJL 904_Neohybné slovné druhy (zhrnutie učiva)
SJL 905_Literatúra 9
SJL 906_Vetné členy, prisudzovací sklad (zhrnutie učiva)
SJL 907_Veta (zhrnutie učiva)
SJL 908_Jazykové štýly
SJL 909_Slohové postupy
SJL 910_Slohové útvary 9
SJL 911_Dejiny slovenského jazyka
Kľúč examino PDF 2022 – SJ 9. roč

VŠP a VJS

Príprava na bilingválne gymnáziá

Angličtina