Blog

Päťročné bilingválne gymnáziá v Bratislave

Ste rodič dieťaťa, ktoré sa chce prihlásiť na päťročné gymnázium, no nevie sa rozhodnúť pre konkrétnu školu? Prípadne sa prihlásilo na viacero gymnázií a má zmätok v tom, čo bude potrebovať na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok?

S nasledujúcim článkom, ktorý sme pre vás pripravili, budete mať stručný prehľad o bratislavských päťročných bilingválnych gymnáziách, na ktoré sa deti hlásia najčastejšie. Na jedno miesto sme zozbierali ich kontaktné informácie a kritériá prijatia.

Niektoré päťročné gymnáziá testujú deti zo všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností. Test všeobecných predpokladov testuje verbálne schopnosti, analytické schopnosti, kvantitatívne schopnosti a prácu s údajmi. Jazykové schopnosti značia vnímavosť na cudzie jazyky, schopnosť analyzovať neznámy jazyk, sluchovú dispozíciu na učenie sa jazykov, verbálne myslenie, slovnú zásobu. Viac informácií a ukážky úloh uvádzame v tomto článku.

Gymnázium Bilíkova 24 (Dúbravka)

Bilíkova 24
844 19 Bratislava
02/602 975 59
gymbil@gymbilba.sk
www.gymbilba.sk

 

Bilingválne štúdium slovensko-anglické

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 45 bodov zo všeobecných študijných predpokladov (verbálne schopnosti, analytické schopnosti, kvantitatívne schopnosti a práca s údajmi) – ukážka testov k dispozícii na stránke školy
 • 35 bodov zo všeobecných jazykových schopností (vnímavosť na cudzie jazyky, schopnosť analyzovať neznámy jazyk, sluchová dispozícia na učenie sa jazykov, verbálne myslenie, slovná zásoba) – ukážka testov k dispozícii na stránke školy
 • 40 bodov za olympiády a podobné aktivity (napr. Hviezdoslavov Kubín)
 • 40 bodov za študijné výsledky podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, cudzieho jazyka. Za známku výborný získa uchádzač 5 bodov, za známku chválitebný 3 body. Za samé jednotky z predošlých dvoch školských rokov získa 5 bodov.

 

Bilingválne štúdium slovensko-nemecké

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 45 bodov zo všeobecných študijných predpokladov (verbálne schopnosti, analytické schopnosti, kvantitatívne schopnosti a práca s údajmi) – ukážka testov k dispozícii na stránke školy
 • 35 bodov zo všeobecných jazykových schopností (vnímavosť na cudzie jazyky, schopnosť analyzovať neznámy jazyk, sluchová dispozícia na učenie sa jazykov, verbálne myslenie, slovná zásoba) – ukážka testov k dispozícii na stránke školy
 • 40 bodov za olympiády a podobné aktivity (napr. Hviezdoslavov Kubín)
 • 40 bodov za študijné výsledky podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, cudzieho jazyka. Za známku výborný získa uchádzač 5 bodov, za známku chválitebný 3 body. Za samé jednotky z predošlých dvoch školských rokov získa 5 bodov.

Gymnázium Grösslingova 18 (Staré mesto)

Grösslingová 18
811 09 Bratislava
02/529 630 97
riaditelstvo@gamca.sk
https://www.gamca.sk/

 

Bilingválne štúdium slovensko-anglické

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 50 bodov z písomného testu z matematiky (úroveň ISCED 2)
 • 50 bodov z písomného testu z angličtiny (úroveň A2)
 • 50 bodov z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry (úroveň ISCED 2)
 • Počet bodov, ktorý získal pri úspešnom riešení matematickej olympiády v rokoch 2022/2023 a 2023/2024
 • 20 bodov za úspešnú účasť v anglickej olympiáde v roku 2023/2024 (10 b za okresné kolo, 15 b za krajské kolo, 20 b za celoštátne kolo)
 • 5 bodov za certifikát z anglického jazyka minimálne na úrovni B1

 

Pri dištančných vedomostných testoch môže uchádzač získať maximálne:

 • 20 bodov za test z matematiky
 • 20 bodov za test z logiky

 

Ukážkové testy sú k dispozícii počas dňa otvorených dverí.

Gymnázium Hubeného 23 (Krasňany)

Hubeného 23
834 08
 Bratislava
0948/939 952
riaditel@ghubeneho.sk
tajomnik@gymls.edu.sk
www.ghubeneho.edupage.org

 

Bilingválne štúdium slovensko-anglické

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 50 bodov z bodov zo všeobecných študijných predpokladov
 • 50 bodov zo všeobecných jazykových schopností
 • Za olympiády a súťaže zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, cudzieho jazyka, dejepisu, fyziky, chémie, biológie, geografie, technickej olympiáde a Pytagoriáde (počet bodov podrobne rozpísaný na webovej stránke)
 • 40 bodov za študijné výsledky za posledné 4 školské roky z anglického jazyka, matematiky, fyziky, biológie (za známku výborný 4 body, za známku chválitebný 3 body, za známku dobrý 1 bod)

Gymnázium I. Horvátha 14 (Ružinov)

Ivana Horvátha 14
82103 Bratislava
Slovakia

Spojovateľka: 02/ 43 41 30 69
Zástupkyne riaditeľky: 02/43 41 30 68
Riaditeľka: 02/43 42 36 77

skola@horvatha.sk, gym.horvatha@region-bsk.sk

https://horvatha.edupage.org/?

 

 

Bilingválne štúdium slovensko-ruské

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 30 bodov z písomného testu z matematiky – ukážka testov k dispozícii na stránke školy
 • 30 bodov z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry – ukážka testov k dispozícii na stránke školy
 • 70 bodov za študijné výsledky zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, cudzieho jazyka, dejepisu, geografie, biológie, fyziky, chémie podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (počet bodov za jednotlivé predmety a známky podrobne rozpísaný na webovej stránke)
 • 60 bodov za olympiády a súťaže zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, cudzieho jazyka, dejepisu, fyziky, chémie, biológie, geografie a Pytagoriáde (počet bodov podrobne rozpísaný na webovej stránke)
 • 10 bodov za samé jednotky z 6. a 7. ročníka

Gymnázium Ladislava Sáru 1 (Karlova Ves)

Ladislava Sáru 1
841 04 Bratislava
02/654 294 48
tajomnik@gymls.edu.sk
www.gymlsba.edupage.org 

 

Bilingválne štúdium slovensko-talianske

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 45 bodov zo všeobecných študijných predpokladov – možnosť prihlásiť sa na ukážkový test v gymnáziu
 • 35 bodov zo všeobecných jazykových schopností – možnosť prihlásiť sa na ukážkový test v gymnáziu
 • Body za študijné výsledky zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, cudzieho jazyka, dejepisu, geografie, biológie, fyziky, chémie podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (počet bodov za jednotlivé predmety a známky podrobne rozpísaný na webovej stránke)
 • Body za olympiády a súťaže zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, cudzieho jazyka, dejepisu, fyziky, chémie, biológie, geografie a Pytagoriáde (počet bodov podrobne rozpísaný na webovej stránke)

Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35 (Petržalka)

Einsteinova 35
852 03 Bratislava
02/634 531 93
gymnazium@einsteinova.sk
www.einsteinovaedupage.org

 

Bilingválne štúdium slovensko-ruské

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 60 bodov z písomného testu z matematiky (úroveň ISCED 2) – škola ponúka prípravné konzultácie cez ZOOM
 • 60 bodov z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry (úroveň ISCED 2)
 • 60 bodov za študijné výsledky z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka na 2. polroku 6., 7., 8. ročníka a na 1. polroku 9. ročníka (za známku výborný 5 bodov, za známku chválitebný 3 body, za známku dobrý 2 body)
 • 15 bodov za samé jednotky z posledných troch školských rokov (5 bodov za školský rok)
 • Body za olympiády a súťaže (počet bodov podrobne rozpísaný na webovej stránke)

Gymnázium Metodova 2 (Ružinov)

Metodova 2
821 08 Bratislava
02/501 024 12
office@gmet.sk
www.gmet.edupage.sk 

 

Bilingválne štúdium slovensko-francúzske

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 60 bodov zo všeobecných študijných predpokladov – ukážka testov k dispozícii na stránke školy
 • 40 bodov zo všeobecných jazykových schopností – ukážka testov k dispozícii na stránke školy
 • 40 bodov za správanie a prospech na ZŠ: známky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, cudzí jazyk (v prípade dvoch cudzích jazykov sa započíta lepšia známka), biológia, fyzika, geografia a dejepis na polročnom vysvedčení 9. ročníka (terajších deviatakov), resp. 8. ročníka (terajších ôsmakov) a na koncoročnom vysvedčení 8. ročníka (terajších deviatakov), resp. 7. ročníka (terajších ôsmakov).
 • 15 bodov za olympiády a súťaže v školskom roku 2022/2023 a 2023/2024 (biologická, fyzikálna, chemická, matematická olympiáda, olympiády v cudzích jazykoch, olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, Pytagoriáda). Počet bodov je podrobne rozpísaný na webovej stránke školy.

Gymnázium J. Hronca, Novohradská 3 (Ružinov)

Novohradská 3
821 09 Bratislava
02/210 283 00
karacsonyova@gjh.sk
www.gjh.sk

 

Bilingválne štúdium slovensko-anglické

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 25 bodov zo všeobecných študijných predpokladov – ukážka testov k dispozícii na stránke školy
 • 35 bodov zo všeobecných jazykových schopností – ukážka testov k dispozícii na stránke školy
 • 30 bodov z písomnej skúšky z matematiky – ukážka testov k dispozícii na stránke školy

Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6 (Staré mesto)

Vazovova 6
811 07 Bratislava
02/577 898 39
vedenie@vazka.sk
www.vazka.sk

 

Bilingválne štúdium slovensko-anglické

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 60 bodov zo všeobecných študijných predpokladov – ukážka testov k dispozícii na stránke školy
 • 40 bodov zo všeobecných jazykových schopností – ukážka testov k dispozícii na stránke školy
 • body za okresné a vyššie kolá predmetových olympiád a súťaží za 7. – 8.ročník (ôsmaci) alebo 8. – 9.ročník (deviataci): 10 bodov za 3. miesto, 8 bodov za 4. miesto, 7 bodov za 5. miesto

Gymnázium F. Garcia Lorcu, Hronská 3 (Podunajské Biskupice)

Hronská 3
821 07 Bratislava
02/452 425 85
gymhron@gymhron.edu.sk
www.gymhron.sk

 

Bilingválne štúdium slovensko-španielske

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 60 bodov zo všeobecných študijných predpokladov – ukážka testov k dispozícii na stránke školy
 • 40 bodov zo všeobecných jazykových schopností – ukážka testov k dispozícii na stránke školy
 • 15 bodov za najvyššie umiestnenie v olympiádach a súťažiach
 • 40 bodov za správanie a prospech v ZŠ (počet bodov je podrobne rozpísaný na webovej stránke školy)

Evanjelické lýceum, Vranovská 2 (Petržalka)

Evanjelické lýceum

Vranovská 2
851 02 Bratislava

+421 2 63 83 84 88

Sekretariát: +421 911 956 170

Zástupkyňa školy: +421 911 956 171

evlyceum@evlyceum.sk

https://evlyceum.sk

 

Bilingválne štúdium slovensko-anglické

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 100 bodov zo slovenského jazyka a literatúry a z anglického jazyka (úroveň ISCED 2)
 • 100 bodov z matematiky (úroveň ISCED 2)
 • 100 bodov z evanjelického náboženstva (úroveň ISCED 2)
 • 50 bodov za správanie a prospech v šk. roku 2021/2022 a 2022/2023: zo slovenského jazyka, cudzieho jazyka, matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie, dejepisu (počet bodov je podrobne rozpísaný na webovej stránke školy)
 • 50 bodov za olympiády, súťaže a individuálne športy (ich podrobný rozpis a bodovanie je uvedený na webovej stránke školy)
 • 20 bodov za absolvovanie konfirmácie alebo prebiehajúcu konfirmačnú prípravu

Súkromné gymnázium Mercury, Zadunajská cesta 27 (Petržalka)

Súkromné gymnázium Mercury
Zadunajská 4
P.O.BOX 90
850 00 Bratislava

Tel.č.: 00421/2/62250007
Mobil: 00421/903 89 28 77
sgm@sgm.sk

https://mercury.sk/ 

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 50 bodov za test z matematiky zameraný na logické myslenie
 • 10 bodov za psychologické testy a individuálny pohovor
 • 10 bodov za výsledky žiaka (vysvedčenia, umiestnenia v súťažiach) počas štúdia na základnej škole

SŠ Tilgnerova 14 (Karlova Ves)

Tilgnerova 14,

841 04 Bratislava 4

+421 2 654 22 545

skola@tilgnerka.edu.sk

https://tilgnerka.edupage.org/ 

 

Bilingválne štúdium slovensko-anglické

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 30 bodov zo všeobecných jazykových a študijných predpokladov
 • 50 bodov z písomnej skúšky z matematiky
 • 50 bodov z písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
 • 10 bodov za prospech v ZŠ (počet bodov je podrobne rozpísaný na webovej stránke školy)
 • 20 bodov za umiestnenie na olympiáde z cudzieho jazyka, slovenského jazyka a literatúry, biológie, geografie, chémie, biológie, geografie, chémie, matematiky, fyziky, dejepisu za školský rok 2021/2022, resp. 2022/2023 (5 bodov za 1. – 3. miesto)

Biling. Gym. C. S. Lewisa, Haanova 28 (Petržalka)

Haanova 28
851 04 Bratislava

sekretariát: +421 2 204 202 41, sekretariát: +421 907 115 967, recepcia: +421 2 204 202 40

tajomnik@bilgym.sk

https://bilgym.sk/ 

 

Celkové hodnotenie dieťaťa zahŕňa:

 • 90 % – výsledok písomnej časti prijímacieho konania (ukážka testov je k dispozícii na stránke školy), ktorá sa skladá z:
  • testu predpokladov z anglického jazyka
  • testu predpokladov zo slovenského jazyka
  • testu predpokladov z matematiky
  • všeobecných študijných predpokladov
  • písomného individualizovaného vstupu (esej, dotazník a pod.)
 • 10 % – študijné výsledky zo ZŠ
 • Extra body – umiestnenie sa na súťažiach a olympiádach

Súkromné gym, Česká 10 (Nové mesto)

Česká 10,

831 03 Bratislava

 

+421 2 444 50 733 – sekretariát Česká

+421 2 444 50 496 – sekretariát Česká

+421 904 97 96 81 – sekretariát Česká

sekretariat@gymnaziumceska.sk

riaditel@gymnaziumceska.sk

https://www.gymnaziumceska.sk/index.php/sk/

 

Bilingválne štúdium slovensko-anglické

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 60 bodov z písomného testu z matematiky (podľa učebných osnov a ŠVP pre základné školy, 5. – 7. ročník, 1. polrok z 8. ročníka)
 • 100 bodov z písomného testu z angličtiny (úroveň B1)
 • 60 bodov z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry (podľa platných učebných osnov a ŠVP pre základné školy, 5. – 7. ročník, 1. polrok z 8. ročníka)

OA Dudova 4 (Petržalka)

Dudova 4,

851 02 Bratislava

+421 2 62 41 24 04 (sekretariát)

sekretariat@oadudova.sk

https://www.oadudova.sk/

 

Bilingválne štúdium slovensko-anglické

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 40 bodov zo študijných predpokladov na štúdium cudzieho jazyka
 • 30 bodov z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry
 • 30 bodov z písomného testu z matematiky
 • 50 bodov za študijný prospech zo ZŠ (počet bodov za konkrétny priemerný prospech je podrobne rozpísaný na webovej stránke školy)
 • 10 bonusových bodov za 1. – 3. miesto na okresnej, krajskej a vyšších úrovniach olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, cudzích jazykov a predmetov súvisiacich s odborom vzdelávania
 • 20 bonusových bodov za samé jednotky za posledné 3 ročníky

OA Imricha Karvaša, Hrobáková 11 (Petržalka)

Hrobákova 11,
851 02  Bratislava
Sekretariát +421262411353
tajomnicka@oaikba.sk
https://oaikba.edupage.org/

 

Bilingválne štúdium slovensko-nemecké

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 60 bodov zo všeobecných jazykových a študijných predpokladov
 • 100 bodov za študijný prospech zo ZŠ na konci druhého polroka 7., resp. 8. ročníka a na konci prvého polroka 8., resp. 9. ročníka ZŠ (najviac 50 bodov za každú klasifikáciu)

SPŠE K. Adlera 5 (Dúbravka), technické lýceum

Ul. Karola Adlera č. 5,

841 02 Bratislava

tel.: 02/64366526, 02/64361041, 02/64364863, 02/64287995

office@adlerka.sk

 

Bilingválne štúdium slovensko-anglické

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 20 bodov z technických a jazykových študijných predpokladov (ukážkové testy sú k dispozícii)
 • 40 bodov z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry (ukážkové testy sú k dispozícii)
 • 60 bodov z písomného testu z matematiky (ukážkové testy sú k dispozícii)
 • 40 bodov za prospech zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky za 2. polrok 7. (8.) ročníka, 1. polrok 8. (9.) ročníka ZŠ (10 bodov za známku výborný, 6 bodov za známku chválitebný, 2 body za známku dobrý)
 • 20 bodov za prospech z fyziky za 2. polrok 7. (8.) ročníka, 1. polrok 8. (9.) ročníka ZŠ (10 bodov za známku výborný, 6 bodov za známku chválitebný, 2 body za známku dobrý)
 • 15 bodov za absolvovanie prípravného kurzu Štvorlístok
 • Počet bodov za umiestnenie v súťažiach z matematiky, fyziky, informatiky, angličtiny a z technickej olympiády (upresnený na stránke školy)

SPŠ strojnícka Fajnorka, Fajnorovo nábrežie 5 (Staré mesto), biling. technické lýceum

Fajnorovo nábrežie 5
814 75 Bratislava

02/5296 8442

fajnorka@fajnorka.sk

https://www.fajnorka.sk/ 

 

Bilingválne štúdium slovensko-anglické

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 25 bodov z technickej prípravy
 • 25 bodov z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry (v prípade dosiahnutia min. 90 % z testovania T9 dieťa prijímačky nepíše a automaticky sa mu započíta plný počet)
 • 25 bodov z písomného testu z matematiky (v prípade dosiahnutia min. 90 % z testovania T9 dieťa prijímačky nepíše a automaticky sa mu započíta plný počet)
 • 25 bodov z písomného testu z anglického jazyka
 • Počet bodov (neuvedený na stránke školy) za prospech zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky a anglického jazyka z koncoročnej klasifikácie za 7. a 8. (6. a 7.) ročník a polročnej klasifikácie za 9. (8.) ročník základnej školy, resp. odpovedajúce ročníky osemročných gymnázií.
 • 20 bodov za umiestnenie v súťažiach zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, dejepisu, matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie, technickej olympiáde
 • 10 bodov za športovú súťaž
 • 30 bodov za celonárodné a medzinárodné umiestnenia v olympiádach a technických súťažiach
 • Bonusových 20 bodov za vlastnú tvorbu v technickej oblasti
 • Bonusových 20 bodov za T9 z matematiky

SŠ gymnázium Pankúchova 6 (Petržalka)

Pankúchova 6
851 04 Bratislava
02/623 127 06
skola@gympaba.sk
www.gympaba.sk 

 

Bilingválne štúdium slovensko-anglické

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 40 bodov z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry (ukážkové testy sú k dispozícii)
 • 30 bodov z písomného testu z matematiky (ukážkové testy sú k dispozícii)
 • 30 bodov z písomného testu z anglického jazyka (ukážkové testy sú k dispozícii)
 • 10 bodov za umiestnenie v súťažiach zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, dejepisu, matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie (podrobný počet bodov je uvedený na stránke školy
 • 10 bodov za štúdium na ZŠ v anglickom jazyku (5 bodov za každý ročník v ročníkoch 5. – 9.)