Freedu Škola

Vitajte vo Freedu škole!

Freedu školu otvárame v septembri 2022 v priestoroch vzdelávacieho centra Freedu na Patrónke. Ako doučovacie centrum Freedu fungujeme už 16 rokov. V januári 2022 sme otvorili ďalšiu pobočku v budove Westend Tower na 13. poschodí, kde plánujeme vytvoriť unikátny priestor pre našu novú školu.

V školskom roku 2022/2023 prijímame 15 detí vo veku 6-8 rokov. Freedu škola bude oficiálne fungovať ako vzdelávacia skupina, deti budú zapísané vo vybranej kmeňovej škole.

Inšpiráciou pre vytvorenie originálneho podnetného prostredia, v ktorom má každé dieťa priestor slobodne rozvíjať svoj potenciál je pre nás fínsky vzdelávací systém.

Zakladateľka školy je Jana Kišoňová:
“Som vyštudovaná učiteľka matematiky a občianskej, etickej výchovy. V roku 2005, hneď po ukončení školy som založila vzdelávacie centrum Freedu, kde doučujeme deti a pripravujeme na rôzne prijímačky. Mojou víziou je otvoriť školu, ktorá bude primeraná veku detí a dobe, v ktorej žijú.  Ako zdroj know-how, pre našu školu som vybrala fínsky vzdelávací systém, ktorý je založený na dôvere, zodpovednosti a samostatnosti.”

Vo Freedu škole budeme deti podporovať v rozvoji svojich individuálnych talentov, pomáhať im porozumieť ako fungujú veci okolo nich, učiť ich zručnosti potrebné pre každodenný život v súčasnej dobe, sprevádzať ich v nadobúdaní potrebných vedomostí.

Na fotkách vidíte krásne výhľady, ktoré sú z každej miestnosti Freedu (Westend Tower, Patrónka). Priestor ešte dotvárame, tak aby bol v súlade s princípmi našej školy a bol pripravený na celodenné fungovanie.

ZÁKLADNÉ INFO

KEDY A AKO ZAČÍNAME

V septembri 2022 otvárame prvú zmiešanú triedu pre 15 deti vo veku 6 až 8 rokov. Zápis do školy bude prebiehať v mesiacoch apríl – jún 2022. Nižšie nájdete všetky dôležité informácie a nezáväznú prihlášku. Prosíme, prečítajte si informácie a vyplňte prihlášku. Následne vás budeme kontaktovať a dohodneme si s vami stretnutie už priamo v priestoroch školy.

ZÁZEMIE

Freedu priestory sa nachádzajú v budove Westend Tower na Patrónke, na 13. poschodí. Priestory sú moderné, veľké a s úžasným výhľadom. Túto našu najnovšiu pobočku sme otvorili v januári 2022 a už pri prerábke sme mysleli na potreby budúcej školy. Miestnosti určené prioritne pre školu budú vybavené rôznymi interaktívnymi pomôckami a priestor bude dostatočne kreatívny na celodenne vzdelávanie detí.

Veľkou výhodou je blízkosť Železnej studničky, kam budeme s deťmi často chodiť na poobedné aj celodenne aktivity. Ďalšia praktická výhoda našich priestorov je jedáleň (Canteen Priatelia) priamo v budove, kde bude zabezpečený obed pre deti.

Vo Freedu škole sa budeme vašim deťom venovať v pondelok až piatok v čase od 8:00 do 16:00.

ŠKOLNÉ

Freedu vzdelávacia skupina funguje ako OZ Sme Freedu. Školné je vo výške 400 €/mesiac + obedy (cca. 90€). V tejto sume sú pokryté všetky náklady – platy pedagógov a sprievodcov, strava, mesačný poplatok kmeňovej škole, rôzne pomôcky, aktivity vyžadujúce si ďalšie náklady (vstupné a pod.) aj tvorba fondu na neočakávane výdavky.

KTO BUDE V ŠKOLE UČIŤ

Vo Freedu máme dlhoročné skúsenosti s prácou lektoriek a lektorov, ktorí doučujú deti rôzne školské predmety. Na učenie detí vyberáme mladých ľudí nadšených pre vzdelávanie, ktorí vedia deti prirodzene zaujať. Často dostávame spätnú väzbu, že deti učenie vo Freedu baví viac ako v ich škole.

Vo Freedu škole budú deti sprevádzať počas roka 2 ľudia zamestnaní na plný úväzok. Na rôzne špecializované aktivity budeme dohadovať spoluprácu s externými ľuďmi a s našimi lektorkami a lektormi.

KMEŇOVÁ ŠKOLA

Všetky deti prihlásené do Freedu školy, vzdelávacej skupiny, odporúčame zapísať do jednej kmeňovej školy. Za kmeňovú školu sme vybrali Slobodnú školu v Košiciach, www.slobodnaskola.sk, na ktorú máme veľmi dobré referencie. Pedagógovia z kmeňovej školy nám zabezpečia polročné a koncoročné preskúšanie a vystavenie hodnotení a vysvedčení. Preskúšanie detí prebieha príjemnou, priateľskou formou, otázky sú smerované na zisťovanie záujmov dieťaťa, nejde o striktné preskúšavanie nabifľovanej látky. Jednorazový vstupný poplatok za zápis dieťaťa je 120 € a platí sa priamo kmeňovej škole.

PRIJÍMACÍ PROCES

1. prosím vyplňte prihlášku, nižšie
2. následne si s vami dohodne osobné stretnutie Jana Kišoňová už priamo v priestoroch Freedu na Patrónke.
3. na stretnutí sa porozprávame bližšie o vašich a našich predstavách a očakávaniach. Spoznáme sa navzájom, povieme si viac o praktickom fungovaní, aj o filozofii školy.

PRINCÍPY ŠKOLY

Dlhoročne sa zaujímame o rôzne spôsoby vzdelávania. Máme prehľad o najaktuálnejších trendoch vo vzdelávaní na Slovensku aj v zahraničí. Freedu, ako vzdelávacie centrum od svojho vzniku v roku 2006 zastáva princípy, ku ktorým má najbližšie fínsky vzdelávací systém. Preto budujeme školu, ktorá je inšpirovaná týmto úspešným, moderným vzdelávacím systémom.

Našim cieľom je umožniť každému dieťaťu využiť a rozvinúť svoj talent a schopnosti naplno v pohodovom, podnetnom a slobodnom prostredí. 

Freedu školu staviame na princípoch školy 21. storočia:

  1. Podpora jedinečného potenciálu – každé dieťa prichádza do školy so svojimi vlastnými potrebami, schopnosťami a talentom. K deťom pristupujeme ako k jedinečným osobnostiam. Každé dieťa vo Freedu vnímame ako jednotlivca, ktorý má svoje vlastné myšlienky, spôsoby učenia sa. Deťom ponúkame priestor na individuálne skúmanie toho ako veci okolo nich fungujú.
  2. Radosť, zvedavosť a tvorivosť – záleží nám na tom, aby sa každé dieťa malo dobre, aby sa tešilo z objavovania nových poznatkov a svojho nadania. Aby zažívalo radosť z učenia a tvorenia. Vo Freedu škole pomáhame deťom rozvíjať svoj talent v tvorivej atmosfére.
  3. Rešpekt a partnerstvo – k deťom pristupujeme ako ku partnerom v celom vzdelávacom procese. Deti sa vzájomne učia rešpektovať rôzne potreby, aktívne načúvať odlišným názorom a reflektovať na myšlienky iných.
  4. Spolupráca a tímovosť – vytvárame priestor, kde sa deti vzájomne podporujú a prirodzene zdieľajú svoje nápady s inými. Učíme ich byť súčasťou skupiny, ale aj viesť skupinu. Spolu prichádzame na to, ako riešiť konfliktné situácie a ako nastavovať pravidlá konštruktívnej spolupráce.
  5. Zodpovednosť – deti sú vedené k zodpovednosti za svoje konanie a okolie. Podporujeme ich v starostlivosti o iných ľudí, zvieratá a rastliny. Riešime otázky životného prostredia a udržateľnosti.
  6. Dôvera a samostatnosť – veríme, že deti vedia samé nachádzať riešenia v rôznych situáciách, že sú schopné samostatne sa rozhodovať a kriticky vyhodnocovať situácie. Deti podporujeme v tom, aby rozvíjali tieto svoje kompetencie primerane k ich veku.
  7. Sebapoznávanie – deťom ponúkame rôzne spôsoby ako objavovať svoje silné a slabé stránky. Pomáhame každému individuálne pracovať sám so sebou a nadobúdať tak zdravé sebavedomie.
  8. Kritické myslenie – učíme deti ako kriticky prehodnocovať ponúkané informácie, či už z internetu, alebo od iných ľudí a vyvárať si z nich vlastné názory, podložené na objektívnych poznatkoch.

škola 21. storočia vs. škola 20. storočia

učenie – vyučovanie

zmysluplnosť – vedomosti

budovanie sústavy vedomostí – sprostredkovanie poznatkov

priestor pre spontánnosť – prísne tempo

sebaorganizácia – inštrukcia

učenie individuálnym tempom – učenie v rovnakom tempe

kreativita – vyplňovanie pracovných zošitov

otvorené priestory na učenie – zatvorené dvere

rozmanité odpovede – správne a nesprávne odpovede

rôznorodosť je hodnota – heterogenita je zbytočná

spolupráca – konkurenčný boj 

zmysel pre spoločenstvo – egoistické myslenie

radosť z tvorivosti – potreba usmerňovať

dôvera a odvaha – strach

hľadanie nových vzorov – prispôsobovať sa za každú cenu

“Všeobecné vzdelanie znamená celkové rozvíjanie človeka, teda aj jeho osobnosti a práve to by malo byť základným poslaním škôl. Rozvíjanie osobnosti sa zakladá na skúsenostiach, nedá sa naučiť z kníh… Spôsob učenia sa je rovnako individuálny ako náš potenciál.

Zdroj: Školy v pohybe. Ako pripraviť dnešné deti na svet zajtrajška. Margret Rasfeld a Stephan Breidenbach. 

ČO A AKO UČÍME

Vo Freedu škole máme dostatočný čas a priestor na to, aby každé dieťa objavovalo, skúmalo a využívalo svoje talenty.

Obsah vzdelávania vo Freedu je primeraný veku a dobe, v ktorej žijú dnešné deti. Vďaka podpore silných stránok sú deti vnútorne motivované, učenie ich baví a prirodzene chcú vedieť viac. Bežné “predpísané” učivo vieme s deťmi prebrať spôsobom, ktorý bude pre nich atraktívny a pútavý.

Našim cieľom stavať na jedinečných talentoch detí, pričom vieme dôležité a nevyhnutné poznatky jednoduchým spôsobom zakomponovať do obľúbených tém.

Nerozdeľujeme učenie na 45 minútové izolované predmety, ale využívame všetky benefity medzi-predmetového vyučovania. Poznatky spájame do súvislostí a v rámci jednej témy (napríklad “voda”) sa naučíme všetko potrebné z každého predmetu.

Venovať sa budeme zručnostiam, ktoré sú užitočné pre dnešné deti ako je – digitálne občianstvo, kritické myslenie, schopnosť prezentácie, samostatnosť, zdravá asertivita, efektívna spolupráca, seba poznanie a ďalšie. Využívať budeme blízky les, ale aj exkurzie na rôzne zaujímavé miesta spojené s praktickým skúmaním poznatkov.

Deti sa po celý čas učia hravou, praktickou a zážitkovou formou. Všetko čo potrebujú vedieť do školy absolvujú v škole, deti z Freedu nedostávajú domáce úlohy.

HODNOTENIE

Deti dostávajú priebežné slovné hodnotenie počas celého školského roka ústne aj písomne. Na konci školského roka dostanú komplexné záverečné slovné hodnotenie z každej oblasti (predmetu). Hodnotenie je zamerané na rozvoj silných stránok a podporu slabších oblastí dieťaťa. Jedným z cieľom hodnotenia je naučiť deti sebahodnoteniu, vďaka ktorému budú vedieť samé zhodnotiť možnosti na sebarozvoj. Deti vo Freedu nie sú hodnotené štandardným známkovaním 1-5.

Prečo práve fínsky vzdelávací systém?

Ako zdroj inšpirácie a know-how pre našu školu sme vybrali fínsky vzdelávací systém.
Vo Freedu sa stotožňujeme s princípmi a filozofiou vzdelávania, ktorá je obsiahnutá aj v osnovách pre 1. a 2. ročník.

V osnovách odporúčajú u detí rozvíjanie napríklad aj týchto kompetencii:
1. Myslenie a učenie, ako sa učiť (Thinking and learning to learn)
2. Kultúrne kompetencie, interakcie a seba-vyjadrenie (Cultural competence, interaction, and self-expression)
3. Starostlivosť o seba a vedieť si manažovať deň (Taking care od oneself and managing daily life)
4. Multigramotnosť* (Multiliteracy)
5. Vedieť používať informačno-komunikačné technológie** (ICT competence)
6. Zručnosti pre pracovný život a podnikanie (Working life competence and entrepreneurship)
7. Účasť, zapájanie sa a tvorenie udržateľnej budúcnosti (Participation, involvement and building a sustainable future)

* Multigramotnosť je schopnosť identifikovať, interpretovať, vytvárať a komunikovať význam v rôznych vizuálnych, ústnych, telesných, hudobných a abecedných…
** IKT kompetencia znemená sebavedomé a kritické používanie elektroniky, a rôznych médií pre prácu, voľný čas a komunikáciu. Tieto kompetencie súvisia s logikou, kritickým myslením, zručnosťou spravovať informácie a s komunikačnými schopnosťami.”

Zdroj: Finnish National Agency for Education – National Core Curriculum for BASIC EDUCATION (Publications 2016:5)

NÁŠ TÍM

Jana KišoňováJana Kišoňová, zakladateľka školy.

Freedu ako vzdelávacie centrum sme vybudovali z nuly na najväčšie doučovacie centrum na Slovensku. Rada spoznávam nové trendy vo vzdelávaní a spájam ich s vlastnými predstavami o vzdelávaní detí v 21. storočí. Veľmi sa teším na ďalšiu etapu Freedu, ktorou je vznik a budovanie školy. Založiť školu po 16tich rokoch práce s deťmi základných škôl vnímam ako prirodzený vývoj.
Moje myšlienky a úvahy o vzdelávaní si môžete prečítať aj v rozhovore pre internetový časopis HEROES.
Som mamou 5,5 ročného syna. Vo voľnom čase rada bicyklujem a cestujem.

Učiteľky a učitelia sú jednou z najdôležitejších súčastí školy.

V priebehu mája a júna budeme vyberať pre našu školu ľudí, ktorí:
– majú prirodzene vo svojej povahe základné princípy Freedu školy
– majú nadšenie pre vzdelávanie, talent deti zaujať a chuť deťom načúvať
– majú skúsenosť so samostatným vedením detí
– vedia nazerať na deti ako na partnerov vo vzdelávacom procese
– sú pripravení na každodenné výzvy, nezľaknú sa chýb svojich, ani chýb detí, učia sa z nich.
– vďaka školnému budú naše učiteľky a učitelia adekvátne ohodnotení za svoju prácu.

Inšpirácie

Fínsky vzdelávací systém:

https://www.asociacesds.cz/https://www.oph.fi/en/statistics-and-publications/publicationshttps://www.oph.fi/sites/default/files/documents/finnish_education_in_a_nutshell.pdfhttps://www.oph.fi/sites/default/files/documents/key-figures-on-early-childhood-and-basic-education-in-finland.pdf

https://slobodnaskola.sk/

https://www.ted.com/topics/educationsir_ken_robinson_do_schools_kill_creativityrita_pierson_every_kid_needs_a_champion

Skvelý učiteľ a učiteľka vie načúvať deťom – https://www.youtube.com/watch?v=vrU6YJle6Q4

Skvelý učiteľ a učiteľka ma rád/rada deti, pretože deti sa nebudú učiť od niekoho kto ich nemá rád 😉 https://www.youtube.com/watch?v=SFnMTHhKdkw

učiť k odhodlanosti, vytrvať aj keď niečo nejde, pokračovať aj keď zlyhám – https://www.youtube.com/watch?v=H14bBuluwB8

mať priestor robiť chyby, chyby nás posúvajú ďalej, na chybách sa učíme