Slovenčina pre cudzincov

Slovenčina pre ľudí z Ukrajiny

Podklady pre každú lekciu

Osnovy

Osnovy vytvorila naša lektorka Anastasiia Chernetská ako kombináciu materiálov od Studia Academica Slovaca – Centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk a svojich vlastných materiálov.

V osnovách nájdeš podklady pre každú lekciu. Tieto materiály môžeš používať ako uznáš za vhodné a prispôsobiť ich svojej skupine. Na kurzoch môžeš samozrejme používať aj vlastné materiály.

10 hodinový kurz pre deti od 10 rokov

1 hodina_deti – Čo viete o Slovensku?, Slovenska abeceda, samohlásky a spoluhlásky, dvojhlásky, prvé užitočné výrazy na pozdrav a lúčenie.

2 hodina_deti – Osobné zámená, sa a si, sloveso “byť” a “mať”. Užitočné začiatočné frázy.

3 hodina_deti – Kde bývame? Interiér. Prídavné mena v nominatíve singuláru a plurálu. Ukazovacie zámená “ten, tá, to”. Adjektíva. “Aký, aká, aké?” Vs. “čí, čia, čie?” Vs. “ktorý, ktorá, ktoré?”

4 hodina_deti – Kto je to? Čo to je? Aký je? Farby. Kde bývame? Aké miestnosti sú vo vašom dome? Príslovky.

5 hodina_deti – Číslovky. Koľko je hodín? Dátum: deň – mesiac – rok. Dni v týždni.

6 hodina_deti – Časovací vzor “pracovať”. Modálne slovesa. Výslovnosť “de, te, ne, le, di, ti, ni, li. Časovanie nepravidelného slovesa “ísť”.

7 hodina_deti – Ako cestujete? Kupujeme si cestovný lístok. Sloveso “cestovať”.

8 hodina_deti – Čo môžeme robiť vo voľnom čase? Fázy dňa. Slovesa “spať”, “stretnúť”, “vidieť”. Predpoveď počasia.

9 hodina_deti – Vzdelanie na Slovensku. Môj rozvrh hodín. Cudzí jazyk.

10 hodina_deti – Kde môžeme jesť a piť? Čo jeme a pijeme? Aké je jedlo? Jedlá-jedálny lístok-nápojový lístok. Výrazy v reštaurácii. Časovanie slovies vzoru “chytať”. Časovanie slovies “jesť”, “ísť”, “stáť”, “piť”. Zvratné zámeno “sa”.

10 hodinový kurz pre dospelých

1 hodina – Čo viete o Slovensku?, Slovenska abeceda, samohlásky a spoluhlásky, dvojhlásky, prvé užitočné výrazy na pozdrav a lúčenie.

2 hodina – Slová a výrazy témy “patrí sa pozdraviť”, “kto je to?”, “na univerzite/práci”, “v rodine”, “pri zoznamovaní”, “prajeme si…”, “užitočné nápisy”. Slovesa byť, mať, volať sa, rozdiel medzi sa a si.

3 hodina – Téma “poďme sa zoznámiť”, “aké veci sú alebo nie sú”, “farby”, “koho je to?”, “neurčité vs. negatívne zámená”. Pravidla používania antroponým v slovenčine, prídavné mená v nominatíve singuláru a plurálu, ukazovacie zámena. Cvičenia na tie témy a na výslovnosť.

4 hodina – Slová a výrazy téma “orientujeme sa v priestor”, “ročne obdobia, mesiace, dni v týždni”, “výrazy času”, “čísla”, “koľko je hodín?”. “Čo robíme cez deň?” s fázami dňa.

5 hodina – Časovací vzor “pracovať”, morálne slovesa, mäkká výslovnosť de, te, ne, le, di, ti, ni, li, rozdiel medzi “aký” a “ktorý”, opakovanie predchádzajúcich tém.

6 hodina – Téma “na cesty”, precvičovanie výrazov a slov na tému “cestovania”, “kupovanie lístkov”. Časovanie slovies “cestovať” a “ísť”.

7 hodina – Predložky do, k, ku; pre, pri, s, so a z, zo. Výrazy a slova témy “ide sa nakupovať”, “v reštaurácii” + časovanie slovies jesť, ísť, stať, piť.

8 hodina – Slova a výrazy na tému “potrebujem…” a “ups, mám problém” + cvičenia “vytvorte dialóg s používaním nových výrazov”.

9 hodina – Slova a výrazy na tému “necítim sa dobré” + “časti tela orgány” + cvičenia “vytvorte dialóg s používaním nových výrazov”.

10 hodina – Cvičenia na rôzne témy, čítanie textu

Slovenčína pre Ukrajincov

Učebnica KRÍŽOM KRÁŽOM

Univerzita Komenského, Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk

AUDIO MATERIÁLY a pracovné listy k učebnici Krížom krážom (kliknite na prelink)

Učebnicu si stiahnite kliknutím na obrázok.

Prvá pomoc po slovensky

Univerzita Komenského v spolupráci s lektormi slovenského jazyka a kultúry na univerzitách v zahraničí zrealizovala projekt, ktorý je súčasťou vzdelávacieho programu Slovenčina ako cudzí jazyk.

Tento projekt je kreatívna forma prezentácie jazyka a kultúry v kocke, most k štúdiu slovenčiny a tiež prvé kroky k poznávaniu slovenských špecifík.

Slovenčina pre azylantov a žiadateľov o azyl

Táto publikácia bola vydaná ako súčasť projektu “JOPA – jazyková a odborná príprava azylantov a žiadateľov o azyl” financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL.

Rady a tipy k učeniu