Blog

Štvorročné gymnáziá v Bratislave

Ste rodič dieťaťa, ktoré sa chce prihlásiť na štvorročné gymnázium, no nevie sa rozhodnúť pre konkrétnu školu? Prípadne sa prihlásilo na viacero gymnázií a má zmätok v tom, čo bude potrebovať na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok?

S nasledujúcim článkom, ktorý sme pre vás pripravili, budete mať stručný prehľad o bratislavských štvorročných gymnáziách, na ktoré sa deti hlásia najčastejšie. Na jedno miesto sme zozbierali ich kontaktné informácie a kritériá prijatia.

Gymnázium Bilíkova 24 (Dúbravka)

Bilíkova 24
844 19 Bratislava
02/602 975 59
gymbil@gymbilba.sk
https://gymbilba.edupage.org/a/prijimacie-skusky-1

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 40 bodov z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry – ukážka testov k dispozícii na stránke školy
 • 40 bodov z písomného testu z matematiky – ukážka testov k dispozícii na stránke školy
 • 40 bodov za testovanie T9 (podrobný rozpis uvedený na stránke školy)
 • 40 bodov za olympiády a podobné aktivity (napr. Hviezdoslavov Kubín)
 • 40 bodov za študijné výsledky podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, cudzieho jazyka. Za známku výborný získa uchádzač 5 bodov, za známku chválitebný 3 body. Za samé jednotky z predošlých dvoch školských rokov získa 5 bodov.

Gymnázium Grösslingova 18 (Staré mesto)

Grösslingová 18
811 09 Bratislava
02/529 630 97
riaditelstvo@gamca.sk
https://www.gamca.sk/

Gymnázium

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 50 bodov z písomného testu z matematiky (úroveň ISCED 2) (v prípade dosiahnutia min. 90 % z testovania T9 dieťa automaticky dostane 150 bodov)
 • 50 bodov z druhej časti písomného testu z matematiky (preverí logické myslenie a tvorivé ovládanie učiva ZŠ.) (v prípade dosiahnutia min. 90 % z testovania T9 dieťa automaticky dostane 150 bodov)
 • 50 bodov z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry (úroveň ISCED 2)
 • 10 bodov za 1. – 5. miesto krajského alebo okresného kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, matematiky, fyziky, chémie, biológie, fyziky
 • 30 bodov za Testovanie 9

 

Pri dištančných vedomostných testoch môže uchádzač získať maximálne:

 • 20 bodov za test z matematiky
 • 20 bodov za test z logiky

Matematické gymnázium

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 50 bodov z písomného testu z matematiky (úroveň ISCED 2)
 • 50 bodov z druhej časti písomného testu z matematiky (preverí logické myslenie a tvorivé ovládanie učiva ZŠ.)
 • 50 bodov z písomného testu zo všeobecných študijných predpokladov
 • 10 bodov za úspešné riešenie krajského alebo okresného kola Matematickej olympiády Z9 v rokoch 2022/2023 a 2023/2024
 • 30 bodov za Testovanie 9

 

Pri dištančných vedomostných testoch môže uchádzač získať maximálne:

 • 20 bodov za test z matematiky
 • 20 bodov za test z logiky

Gymnázium Hubeného 23 (Krasňany)

Hubeného 23
834 08
 Bratislava
0948/939 952
riaditel@ghubeneho.sk
tajomnik@gymls.edu.sk
www.ghubeneho.edupage.org

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 50 bodov z písomného testu z matematiky
 • 50 bodov z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry
 • 25 bodov za 1. – 5. miesto krajského alebo okresného kola predmetových olympiád alebo súťaží (podrobný rozpis bodov je uvedený na stránke školy)
 • 26 bodov za Testovanie 9 (podrobný rozpis bodov je na stránke školy)
 • 64 bodov za študijné výsledky za 2. polrok 8. ročníka ZŠ a za 1. polrok 9. ročníka ZŠ zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, matematiky, fyziky, biológie, chémie (za známku výborný 4 body, za známku chválitebný 3 body, za známku dobrý 1 bod)

Gymnázium I. Horvátha 14 (Ružinov)

Ivana Horvátha 14
82103 Bratislava
Slovakia

Riaditeľka: 02/43 42 36 77

skola@horvatha.sk, gym.horvatha@region-bsk.sk

https://horvatha.edupage.org/?

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 30 bodov z písomného testu z matematiky – ukážka testov k dispozícii na stránke školy (v prípade dosiahnutia min. 90 % z testovania T9 dieťa automaticky dostane za oba predmety 60 bodov)
 • 30 bodov z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry – ukážka testov k dispozícii na stránke školy (v prípade dosiahnutia min. 90 % z testovania T9 dieťa automaticky dostane za oba predmety 60 bodov)
 • 70 bodov za študijné výsledky zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, cudzieho jazyka, dejepisu, geografie, biológie, fyziky, chémie podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (počet bodov za jednotlivé predmety a známky podrobne rozpísaný na webovej stránke)
 • 60 bodov za olympiády a súťaže zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, cudzieho jazyka, dejepisu, fyziky, chémie, biológie, geografie a Pytagoriáde (počet bodov podrobne rozpísaný na webovej stránke)
 • 10 bodov za samé jednotky z 6. a 7. ročníka
 • 60 bodov za Testovanie 9 (počet bodov podrobne rozpísaný na webovej stránke školy)

Gymnázium Ladislava Sáru 1 (Karlova Ves)

Ladislava Sáru 1
841 04 Bratislava
02/654 294 48
tajomnik@gymls.edu.sk
www.gymlsba.edupage.org 

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 30 bodov z písomného testu z matematiky (v prípade dosiahnutia min. 90 % z testovania T9 dieťa automaticky dostane za oba predmety 60 bodov)
 • 30 bodov z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry (v prípade dosiahnutia min. 90 % z testovania T9 dieťa automaticky dostane za oba predmety 60 bodov)
 • Body za študijné výsledky koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka, podrobne špecifikované na stránke školy
 • Body za súťaže a olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, dejepisu, matematiky, biológie, geografie, podrobne špecifikované na stránke školy
 • 10 bodov za Testovanie 9 (podrobný rozpis bodov je na stránke školy)

Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35 (Petržalka)

Einsteinova 35
852 03 Bratislava
02/634 531 93
gymnazium@einsteinova.sk
www.einsteinovaedupage.org

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 60 bodov z písomného testu z matematiky (úroveň ISCED 2) – škola ponúka prípravné konzultácie cez ZOOM
 • 60 bodov z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry (úroveň ISCED 2)
 • 48 bodov za študijné výsledky z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka na 2. polroku 6., 7., 8. ročníka a na 1. polroku 9. ročníka (za známku výborný 6 bodov, za známku chválitebný 4 body, za známku dobrý 2 body)
 • 120 bodov za Testovanie 9: podrobný rozpis bodov je na stránke školy (v prípade dosiahnutia min. 90 % z testovania T9 je dieťa automaticky prijaté)
 • 15 bodov za samé jednotky z posledných troch školských rokov (5 bodov za školský rok)
 • Body za olympiády a súťaže (počet bodov podrobne rozpísaný na webovej stránke)

Gymnázium Metodova 2 (Ružinov)

Metodova 2
821 08 Bratislava
02/501 024 12
office@gmet.sk
www.gmet.edupage.sk 

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 50 bodov z písomného testu z matematiky
 • 50 bodov z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry
 • 40 bodov za správanie a prospech na ZŠ: známky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, cudzí jazyk (v prípade dvoch cudzích jazykov sa započíta lepšia známka), biológia, fyzika, geografia, fyzika, chémia a dejepis na polročnom vysvedčení 9. ročníka a na koncoročnom vysvedčení 8. ročníka (počet bodov je podrobne rozpísaný na webovej stránke školy)
 • 15 bodov za olympiády a súťaže v školskom roku 2022/2023 a 2023/2024 (biologická, fyzikálna, chemická, matematická olympiáda, olympiády v cudzích jazykoch, olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, Pytagoriáda). Počet bodov je podrobne rozpísaný na webovej stránke školy.
 • 40 bodov za Testovanie 9 (podrobný rozpis bodov je na stránke školy)
 • v prípade dosiahnutia min. 90 % z testovania T9 dieťa automaticky dostane plný počet bodov

Gymnázium J. Hronca, Novohradská 3 (Ružinov)

Novohradská 3
821 09 Bratislava
02/210 283 00
karacsonyova@gjh.sk
www.gjh.sk

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 20 bodov z písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry ukážka testov k dispozícii na stránke školy
 • 20 bodov z písomnej skúšky z matematiky – ukážka testov k dispozícii na stránke školy
 • 40 bodov za Testovanie 9 (podrobný rozpis bodov je na stránke školy)
 • 10 bodov za 1. – 3. miesto olympiád a súťaží zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka, biológie, dejepisu, fyziky, geografie, chémie (1 bod za každú súťaž)
 • 5 bodov za účasť v súťaži KSM 9
 • v prípade dosiahnutia min. 90 % z testovania T9 dieťa automaticky dostane

Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2 (Ružinov)

Tomášikova 2
827 29 Bratislava

+421 2 4342 2552

norbert.kyndl@gln.sk

https://glnt.edupage.org/

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 100 bodov z písomného testu z matematiky
 • 100 bodov z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry
 • 200 bodov za Testovanie 9 (percentá sa prepočítavajú na body – 100 bodov za každý predmet)
 • 100 bodov za 1. – 3. miesto v okresnom, krajskom alebo celoštátnom kole predmetových olympiád a súťaží (podrobný rozpis bodov je na stránke školy)
 • 100 bodov za prospech na koncoročnom vysvedčení v 8. ročníku a na polročnom vysvedčení v 9. ročníku zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky a anglického jazyka (podrobný rozpis bodov je na stránke školy)

Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6 (Staré mesto)

Vazovova 6
811 07 Bratislava
02/577 898 39
vedenie@vazka.sk
www.vazka.sk

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 30 bodov z písomného testu z matematiky
 • 30 bodov z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry
 • 40 bodov za Testovanie 9 (20 bodov za každý predmet)
 • body za okresné a vyššie kolá predmetových olympiád, Pytagoriády. Započítavajú sa umiestnenia za 8. – 9.ročník (1. miesto – 10 bodov, 2. miesto – 8 bodov, 3. miesto – 7 bodov)
 • v prípade dosiahnutia min. 90 % z testovania T9 dieťa automaticky dostane plný počet bodov

Gymnázium a OA pre TP Mokrohájska cesta 3

Mokrohájska 3
844 13 Bratislava

02/ 5477 1826

skola@mokrohajska3.sk

https://mokrohajska3.edupage.org/ 

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 60 bodov z písomného testu z matematiky
 • 60 bodov z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry
 • 100 bodov za Testovanie 9 (50 bodov za každý predmet)
 • 80 bodov za na konci 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka za predmety SJL, MAT, cudzí jazyk s lepšou známkou, DEJ, FYZ, BIO, CHE, GEG (5 bodov za jednotku, 3 body za dvojku, 1 bod za trojku)
 • v prípade dosiahnutia min. 90 % (gymnázium) alebo 80 % (obchodná akadémia) z testovania T9 dieťa nemusí písať prijímačky

Gymnázium F. Garcia Lorcu, Hronská 3 (Podunajské Biskupice)

Hronská 3
821 07 Bratislava
02/452 425 85
gymhron@gymhron.edu.sk
www.gymhron.sk

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 50 bodov z písomného testu z matematiky (úroveň ISCED 2)
 • 50 bodov z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry (úroveň ISCED 2)
 • 40 bodov za Testovanie 9
 • 40 bodov za správanie a prospech z koncoročnej klasifikácie z 8.ročníka a z polročnej klasifikácie z 9.ročníka z SJL, MAT, cudzí jazyk s lepšou známkou, DEJ, FYZ/CHE, BIO, GEG (podrobný rozpis bodov je na stránke školy)
 • 15 bodov za najvyššie umiestnenie v súťažiach a olympiádach z MAT, FYZ, CHE, BIO, DEJ, GEG, CUJ, SJL, technickej olympiády, Pytagoriády, matematickej olympiády Pangea (celoslovenské kolo), súťaže Hviezdoslavov Kubín a súťaže Európa v škole (podrobný rozpis bodov je na stránke školy)
 • v prípade dosiahnutia min. 90 % z testovania T9 dieťa automaticky dostane plný počet bodov

Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4A (Staré mesto)

Jesenského 4/A
81102 Bratislava
+421254433694 kancelária
+421948 680 951 kancelária

gymnazium.alexia@gmail.com

https://gma.edupage.org/?

 

Dieťa môže pri prijímacom konaní získať maximálne:

 • 50 bodov z písomného testu z matematiky
 • 50 bodov z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry
 • 40 bodov za Testovanie 9
 • 30 bodov za správanie a prospech z koncoročnej klasifikácie v základnej škole na konci 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka spolu. (Priemer z predmetov: slovenského jazyka a literatúry, 1. a 2. cudzieho jazyka, matematiky, fyziky, chémie, biológie, dejepisu a geografie.)
 • 20 bodov za najvyššie umiestnenia v v 7., 8. alebo 9. ročníku v predmetových olympiádach, celoštátnych športových súťažiach (podrobný rozpis bodov je na stránke školy)
 • 20 bodov za náboženstvo (8 b Absolvovanie predmetu náboženská výchova/náboženstvo v 8. a 9. ročníku základnej školy, 12 b aktívna účasť v súťažiach s náboženskou tematikou)
 • v prípade dosiahnutia min. 90 % z testovania T9 dieťa automaticky dostane plný počet bodov