Test z matematiky – Prípravný kurz na prijímačky na bilingválne gymnáziá

Online test z matematiky

Prípravný kurz na prijímačky na bilingválne gymnáziá

Online testy pre naše prijímačkové kurzy slúžia predovšetkým na získanie predstavy o úrovni aktuálnych vedomostí žiaka/žiačky. Po vyplnení testu Vám mailom pošleme výsledok vo forme počtu správnych odpovedí.
Testy sú zároveň dôležitým nástrojom pre našich lektorov a lektorky – už pred prvou hodinou majú predstavu o učivách či príkladoch, ktoré deťom spôsobujú problémy.

Ako správne vyplniť test ?

  • Test obsahuje 15 otázok a je zostavený z príkladov, ktoré sa typicky vyskytujú na prijímačkových testoch.
  • K vyplneniu testu máte k dispozícii 60 minút. Po uplynutí tohto času nie je možné na teste pracovať a môžte ho iba odoslať. Čas Vám začne byť odrátavaný v momente, kedy vyplníte svoje kontaktné údaje a potvrdíte tlačidlom ďalej.
  • Podľa úspešnosti, ktorú v teste dosiahnete Vám následne mailom pošleme naše odporúčanie pre výber dĺžky kurzu (10, 20 alebo 40 hodín).
  • Test obsahuje úlohy s jedinou správnou odpoveďou, úlohy s viacerými správnymi odpoveďami a zároveň úlohy s krátkou otvorenou odpoveďou (vpisovanie výsledku).
  • Pri odpovediach s jednotkami, jednotku nevpisujte, VŽDY VPISUJETE IBA ČÍSLO!
  • Pokiaľ neviete odpoveď, netipujte. Otázku radšej vynechajte. Správnym tipovaním Vám môžeme odporúčiť nesprávnu dĺžku kurzu.
  • Pri riešení môžte používať kalkulačku, avšak vyhnite sa používaniu iných pomôcok (knihy, internet), aby ste sa dozvedeli skutočnú úroveň Vašich znalostí a následne boli zaradený/á do vhodnej skupiny.

Prajeme Vám veľa úspechov pri vypracovaní testu!

Pred začatím testu prosím vyplňte Vaše kontaktné údaje:

Vaše meno a priezvisko
Vaša emailová adresa
Otázka 1 z 15

Zo štyroch nižšie vypísaných čísel hľadáme také, ktoré spĺňa nasledujúce podmienky:  • je deliteľné číslom 6

  • po vydelení číslom 10 zostane párny zvyšok

  • najmenej dve z jeho číslic sú prvočísla


Ktoré z nasledujúcich čísel vyhovuje týmto podmienkam ?

Otázka 2 z 15

Bazén je naplnený do 40% svojho objemu. Za tri minúty natečie do bazéna 135 litrov vody. Ak vodu necháme pritekať 97 minút, naplní sa do polovice. Koľko vody sa vojde do celého bazéna ? Výsledok uveď v litroch.

Otázka 3 z 15

Zo všetkých osôb, ktoré sa zúčastnili školského výletu, tvorili dievčatá štyri sedminy a chlapci jednu tretinu. Okrem nich sa výletu zúčastnili aj dvaja učitelia. Koľko dievčat bolo na výlete ?

Otázka 4 z 15

Ktorý z nasledujúcich číselných výrazov má najväčšiu hodnotu ?

Otázka 5 z 15

Ivan prebehol dve tretiny trate. Teodor prebehol päť šestín trate. O koľko viac metrov prebehol Teodor než Ivan, ak je trať dlhá 1,5 km ?

Otázka 6 z 15

Žiaci sa počas prázdnin rozhodli vymaľovať školskú jedáleň. Minulý rok to trom žiakom trvalo 36 hodín. Koľko hodín by žiakom vymaľovanie jedálne trvalo, ak by sa k nim pridal ešte jeden žiak ?

Otázka 7 z 15

V jednej z nasledujúcich premien jednotiek je chyba. Označ v ktorej:

Otázka 8 z 15

Koľko sekúnd bude trvať autu idúcemu rýchlosťou 72 km/h vzdialenosť 72 m ?

Otázka 9 z 15

Aká je veľkosť uhla δ, ak vieš, že ABCD je rovnobežník?

Otázka 10 z 15

Ak mám našetrených 600€ a rozhodnem sa kúpiť x kusov knihy, ktorá stojí 11€ a 3 počítačové hry, z ktorých každá stojí 35€, koľko € mi zostane po nákupe ? (viac než jedna odpoveď je správna)

Otázka 11 z 15

Súťaže sa zúčastnilo 9 súťažiacich. Výsledky vyhlasovali od prvého miesta. Tomáš si po vyhlásení prvého miesta spočítal pravdepodobnosť, že skončil druhý. Aká bola táto pravdepodobnosť v percentách ?

Otázka 12 z 15

K nasledujúcim grafom sa vzťahuje viacero úloh (graf je zobrazený pri každej úlohe). Pozorne si prečítaj úlohu a vyrieš ju:
Stĺpcový graf znázorňuje vývoj celkového počtu narodených detí v obci Neznáma za každý rok v rozmedzí rokov 2013 až 2019. Výsekový graf znázorňuje počet narodených chlapcov a dievčat v niektorom z rokov 2013 až 2019. Aký rok znázorňuje tento výsekový graf ?

Otázka 13 z 15

K nasledujúcim grafom sa vzťahuje viacero úloh (graf je zobrazený pri každej úlohe). Pozorne si prečítaj úlohu a vyrieš ju:
Stĺpcový graf znázorňuje vývoj celkového počtu narodených detí v obci Neznáma za každý rok v rozmedzí rokov 2013 až 2019. Výsekový graf znázorňuje počet narodených chlapcov a dievčat v niektorom z rokov 2013 až 2019. Koľko detí sa priemerne narodilo ročne v období 2015 až 2019 ? Zapíš ako desatinné číslo zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Otázka 14 z 15

K nasledujúcim grafom sa vzťahuje viacero úloh (graf je zobrazený pri každej úlohe). Pozorne si prečítaj úlohu a vyrieš ju:
Stĺpcový graf znázorňuje vývoj celkového počtu narodených detí v obci Neznáma za každý rok v rozmedzí rokov 2013 až 2019. Výsekový graf znázorňuje počet narodených chlapcov a dievčat v niektorom z rokov 2013 až 2019. V akom pomere bol počet narodených chlapcov k počtu narodených dievčat znázornených na výsekovom grafe ? Zapíš ako pomer v základom tvare.

Otázka 15 z 15

K nasledujúcim grafom sa vzťahuje viacero úloh (graf je zobrazený pri každej úlohe). Pozorne si prečítaj úlohu a vyrieš ju:
Stĺpcový graf znázorňuje vývoj celkového počtu narodených detí v obci Neznáma za každý rok v rozmedzí rokov 2013 až 2019. Výsekový graf znázorňuje počet narodených chlapcov a dievčat v niektorom z rokov 2013 až 2019. Označ z nasledujúcich tie, ktoré sú nepravdivé alebo nevyplývajú z uvedených grafov.