Všeobecné obchodné podmienky pre Freedu e-shop

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) definujú vzájomné obchodné vzťahy medzi predávajúcim IFDU, s r. o. (ďalej len “Freedu”), a odberateľmi v rámci internetovej stránky www.freedu.sk (ďalej len „e-shop“).

Článok 1 – Základné ustanovenia

1. PREDÁVAJÚCI

IFDU s r. o., (ďalej len OPI)

Černockého 5/A

831 53 Bratislava
IČO: 47869976
DIČ: 2024126852
Bankové spojenie:

Predávajúci je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. pod spisovou značkou Sro, vložka číslo 100105/B.

Predávajúci nie je platiteľom DPH.

2. ODBERATEĽ je každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s Freedu vystavením záväznej objednávky prostredníctvom e-shopu www.freedu.sk alebo objednávkou podľa zákona č. 102/2014 Z.z.

3. TOVAROM sú všetky učebnice, metodické príručky a metodické poznámky, pracovné zošity, cvičebnice, zbierky, testy a ďalšie publikácie uvedené v e-shope www.freedu.sk.

Článok 2 – Objednávanie tovaru

1. Odberateľ objednáva tovar vo Freedu odoslaním záväznej objednávky e-mailom, alebo stlačením tlačidla ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU. Vyjadruje tým, že VOP porozumel, overil si správnosť kontaktných údajov, množstvo objednávaných kusov a súhlasí s výslednou sumou na objednávke.

2. V každej záväznej objednávke musia byť vyplnené a overené požadované identifikačné údaje spolu s opisom tovaru a počtom kusov. Záväzné objednávky vybavuje distribučné oddelenie Freedu v poradí, v ktorom prichádzajú.

3. Freedu má právo objednávku zrušiť v prípade, keď tovar z rôznych príčin nie je možné zabezpečiť. V takomto prípade bude o tom odberateľ telefonicky alebo elektronickou poštou informovaný.

Článok 3 – Dodacie podmienky

1. Štúdijné materiály Freedu posiela všetkým odberateľom podľa štandardných podmienok len v rámci územia Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. (listové zásielky) a podľa zmluvných podmienok prepravnej spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (balíkové zásielky).
Objednávky adresované do zahraničia sa vybavujú podľa osobitných pravidiel: k objednávkam do zahraničia sa účtuje poštovné podľa platnej tarify pošty, resp. kuriéra. Pri objednávkach adresovaných do zahraničia sa neakceptuje platba internet bankingom.

2. Odberateľom, ktorých úhrada bola pripísaná na účet firmy Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o., prostredníctvom internet bankingu, posiela OPI tovar prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. a prepravnej spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. V tomto prípade sa poštovné neúčtuje.

3. Odberateľom (školám po prihlásení do systému) OPI posiela tovar po prijatí objednávky spolu s faktúrou a poštovou poukážkou, ktorú treba uhradiť do dátumu splatnosti. Do zaplatenia plnej sumy je tovar majetkom firmy Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o.

4. Ostatným odberateľom (a neprihláseným školám) posiela OPI tovar formou dobierkovej služby Slovenskej pošty, a. s.(listové zásielky) alebo prepravnej spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (balíkové zásielky). V tomto prípade účtuje OPI k sume poštovné podľa platného cenníka Slovenskej pošty, a. s. a podľa zmluvných podmienok prepravnej spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

5. Rozhodnutie o spôsobe posielania študijných materiálov je plne v kompetencii Freedu.

6. Freedu sa zaväzuje poslať objednaný materiál odberateľovi na mailovú adresu, ktorú uvedie v záväznej objednávke.

7. Ak si odberateľ zaslané materiály nepreberie z dôvodu, o ktorom Freedu neinformoval, Freedu mu tovar opätovne nepošle.

8. Materiály Freedu dodáva zabezpečené unikátnym heslom. Odberateľ je povinný skontrolovať funkčnosť hesla k zaslaným materálom, bezodkladne po ich obdržaní. V prípade nezrovnalostí odberateľ kontaktuje Freedu.

9. Dodacia lehota elektronických materiálov je okamžitá.

Článok 4 – Ceny a platobné podmienky

1. Zoznam študijných materiálov aj s aktuálnymi predajnými cenami je uverejnený v e-shope www.freedu.sk.

2. Freedu si vyhradzuje právo tento cenník podľa potreby aktualizovať.

3. Platby sa uskutočňujú v eurách (EUR). Freedu uplatňuje vždy jeden z nasledujúcich spôsobov platby pri dodávke objednaného tovaru:

Platba prostredníctvom internet bankingu – spôsob platby pri objednávaní cez portál www.freedu.sk. Platba sa realizuje na serveri konkrétnej banky a firma Freedu je bankou informovaná o zrealizovaní platby. Výška platby vypočítaná systémom sa musí zhodovať s výškou úhrady prevedenou z banky odberateľa. Do zaplatenia plnej sumy nie je objednávka platná.

Článok 5 – Zodpovednosť

Freedu nenesie zodpovednosť za technické nedostatky na strane odberateľa, ktoré mu znemožnia prevziať štúdijné materiály. Nenesie zodpovednosť za nesprávne zadané údaje prijímateľa.

Článok 6 – Reklamácia

1. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený v OPI.

2. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný poškodený tovar vrátiť a preukázať sa faktúrou. Reklamácie sa vybavujú v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho a Obchodného zákonníka.

3. Ak odberateľ – spotrebiteľ (ďalej len „odberateľ) nie je spokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho právo, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na odbyt@orbispictus.sk.
Ak predávajúci žiadosť odberateľa zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má odberateľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Subjektami ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má odberateľ. Odberateľ môže podať návrh spôsobom podľa § 12 zák. č. 391/2015 Z.z.

4. Odberateľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na webovej stránke:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

5. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len odberateľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania, alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi odberateľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Subjekt ARS je oprávnený požadovať od odberateľa úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu do výšky maximálne 5 eur s DPH.

Článok 7 – Odstúpenie od zmluvy

1. Odberateľ, ktorý je fyzická osoba – spotrebiteľ, má právo v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov odstúpiť od uzavretej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

2. Odberateľ je povinný do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru doručiť OPI oznámenie o odstúpení od zmluvy v listinnej forme na adresu Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava alebo e-mailom na adresuodbyt@orbispictus.sk. Formulár na odstúpenie od zmluvy možno stiahnuť tu.

3. Nepoužitý a nepoškodený tovar v pôvodnom stave je odberateľ povinný vrátiť na adresu sídla OPI spolu s kópiou faktúry do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša podľa zákona odberateľ. Zodpovednosť za tovar do momentu odovzdania tovaru OPI nesie odberateľ. Odberateľ je povinný pri vrátení tovaru zvoliť primeraný spôsob dopravy.

4. Cena bude odberateľovi vrátená v zákonnej lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a to rovnakým spôsobom, aký použil odberateľ pri svojej platbe, avšak odberateľ sa s OPI môže dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia ceny tovaru.

5. Odstúpenie od zmluvy nemožno podľa zákona uplatniť na rozbalené CD alebo DVD.

Článok 8 – Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných informácií

1. Osobné údaje odberateľa – fyzickej osoby sa spracovávajú a poskytuje sa im ochrana v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Registráciou alebo odoslaním objednávky cez e-shop OPI odberateľ vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorými sú: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, fakturačné údaje, fakturačná a dodacia adresa.

3. Odberateľ poskytuje osobné údaje za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov z nej vyplývajúcich (vybavenie objednávky, vystavenie faktúry, dodanie objednaného tovaru a pod.). OPI vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje odberateľa nepoužije na iné účely ani ich nesprístupní tretím osobám, okrem osôb vykonávajúcich dodanie tovaru.

4. Odberateľ súhlasí so zasielaním obchodných informácií o aktuálnej ponuke na poskytnutú e-mailovú alebo poštovú adresu, ktorú odberateľ poskytol OPI pri registrácii alebo objednaní tovaru. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky môže odberateľ kedykoľvek požiadať prostredníctvom internetového odkazu uvedeného na konci informačného e-mailu alebo e-mailom na adrese listaren@orbispictus.sk.

Článok 9 – Záverečné ustanovenia

1. Odberateľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať všetky ustanovenia autorského zákona o kopírovaní, rozmnožovaní a šírení publikácií vydavateľstva OPI v akejkoľvek forme v zmysle platného Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorského zákona) č. 618/2003 Z.z..

2. Od momentu vzniku obchodného vzťahu – po stlačení tlačidla ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU v záväznej objednávke – sú obe zmluvné strany viazané týmito VOP a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3. Právne vzťahy a podmienky neupravené v týchto VOP sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 1. februára 2016.

V Bratislave 1. 2. 2016
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o.