Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Všeobecné informácie o spoločnosti

Spoločnosť IFDU s.r.o., Černockého 5A, 831 53 Bratislava, IČO: 47869976, DIČ: 2024126852, (ďalej len „Freedu“) je poskytovateľom vzdelávacích služieb deťom, mládeži a dospelým (ďalej len „Klient“).

Vzdelávacie služby Klientom sa poskytujú formou kurzu podľa aktuálnej ponuky zverejnenej na internetovej stránke www.freedu.sk.

 

2. Vznik zmluvného vzťahu

Klient si vyberie vhodný kurz a odošle Prihlášku, ktorá sa nachádza na internetovej stránke www.freedu.sk. Zmluvný vzťah medzi Freedu a Klientom vzniká dohodnutím podrobností kurzu a okamihom doručenia mailu – potvrdenia Prihlášky Klientovi (ďalej len „Potvrdenie“) zo strany Freedu.

 

3. Platobné podmienky

Cena kurzu je uvedená v ponuke jednotlivých kurzov na internetovej stránke www.freedu.sk. Freedu a Klient sa dohodnú na splatnosti kurzu. Platí nevyvrátiteľná domnienka, že zaplatením kurzu Klient súhlasí so  Všeobecnými obchodnými podmienkami a zároveň udeľuje súhlas so spracovaním týchto svojich osobných údajov uvedených v prihláške v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

V prípade neuhradenia ceny kurzu zmluvný vzťah zaniká.

 

4. Neúčasť a zrušenie hodiny kurzu

V prípade individuálneho kurzu, ak Klient ospravedlní svoju neúčasť na hodine kurzu v termíne do 24 hodín pred začiatkom hodiny kurzu, sa mu táto hodina nepočíta ako odučená a kurz pokračuje kontinuálne ďalej v dohodnutých termínoch.

V prípade skupinového kurzu, Klient nemá nárok na náhradný termín ani na vrátenie alikvotnej časti ceny kurzu pripadajúcu na zameškané hodiny.

Zrušenie hodiny alebo predčasné ukončenie kurzu pre závažný osobný dôvod sa posudzuje individuálne. Za závažné osobné dôvody sa nepovažuje zmena pracovných alebo študijných povinností Klienta.

Ak sa hodina kurzu nemôže uskutočniť z dôvodov na strane , má Freedu povinnosť informovať o tejto skutočnosti Klienta vhodnou formou.

 

5. Ochrana osobných údajov

Freedu vyhlasuje, že všetky Klientom poskytnuté osobné údaje budú zhromaždené a spracované iba na účely poskytovania vzdelávacích služieb a na marketingové účely. Týmto sa Freedu zaväzuje spracovať a nakladať s osobnými údajmi v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

6. Ostatné

Freedu a Klient sa môžu dohodnúť v priebehu kurzu na organizačných zmenách.

Freedu prideľuje vyučujúcich k jednotlivým kurzom a vyhradzuje si právo na ich zmenu aj počas trvania kurzu.

V prípade nespokojnosti Klienta s vyučujúcim (kvalita, spôsob výučby) má Klient právo na pridelenie náhradného vyučujúceho v prípade, ak Freedu zistí opodstatnenosť nespokojnosti Klienta s vyučujúcim.

V prípade hrubého porušenia disciplíny, ak Klient svojím správaním ohrozuje zdravie alebo majetok ostatných účastníkov kurzu alebo zamestnancov Freedu, alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu, je Freedu oprávnené od zmluvy odstúpiť. V takomto prípade nemá vylúčený Klient nárok na vrátenie alikvotnej sumy kurzu.

 

7. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 01.12.2020.