Blog

Čo sú testy všeobecných študijných predpokladov a všeobecných jazykových schopností?

Rozmýšľate so svojím dieťaťom nad bilingválnym gymnáziom? Pripravili sme pre vás článok o tom, čo sú to všeobecné študijné predpoklady a všeobecné jazykové schopnosti. Text ku článku nám poskytla firma Exam Testing, ktorá testy pre celé Slovensko vytvára a s ktorou úzko spolupracujeme.

Zdarma prístup na examino.sk od nás!

Vo Freedu máte v rámci veľkých a stredných kurzov neobmedzený prístup na stránku examino.sk od tvorcov prijímačiek na biling. gymnáziá Exam Testing. V examino nájdete desiatky testov na všeobecné študijné predpoklady a všeobecné jazykové schopnosti. Tieto testy preberáme aj na kurzoch.

Skúšaním množstva testov aj na kurzoch u nás vo Freedu a aj doma získavajú deti lepšiu zručnosť porozumieť zadaniu, osvoja si štýl príkladov a tak znižujú chyby z nepozornosti.

Všeobecné študijné predpoklady

Učenie sa v škole je špecifickou činnosťou, na úspešné zvládanie ktorej sú potrebné isté kognitívne predpoklady. Pri akademickom, prevažne teoretickom vzdelávaní, ktoré je charakteristické pre náš vzdelávací systém, sa uplatňujú predovšetkým verbálne schopnosti, práca s textom, čítanie s porozumením, práca s abstraktnými pojmami, analytické myslenie, logické myslenie, práca s informáciami, kvantitatívne uvažovanie a v značnej miere aj pamäť. Žiaci, ktorí majú dobre rozvinuté tieto psychické funkcie, sú lepšie vybavení na tento typ vzdelávania a majú lepšie predpoklady dosahovať v ňom dobré výsledky.

Testy všeobecných študijných predpokladov majú obdobné zameranie.

Aké schopnosti testujeme vo všeob. študij. predpokladoch?

1. Verbálne schopnosti

Väčšina vyučovania prebieha verbálne: výklad učiteľa i texty v učebniciach sú verbálnymi prejavmi. Je preto dôležité, aby žiaci ovládali vyučovací jazyk, aby presne rozumeli významu jednotlivých slov, a to aj menej častých či cudzích. Tiež je dôležité, aby rozoznávali významové odtiene často používaných slov a poznali ich synonymá a antonymá.

Aby žiak bol schopný učiť sa z učebníc a z iných študijných textov a materiálov, je potrebné, aby dokázal čítať s porozumením – schopnosť porozumieť informáciám, ktoré sú v ňom obsiahnuté a ďalej s nimi pracovať, schopnosť orientovať sa v texte.

2. Analytické schopnosti

Pod tento pojem zahrňujeme také kognitívne schopnosti a operácie ako analytické myslenie, vnímanie a používanie kauzality, logické myslenie, logické úsudky, rozpoznávanie analógií medzi pojmami, porovnávanie, zovšeobecňo­va­nie, logickú a kritickú analýzu textu, pojmové myslenie, osvojovanie si nových pojmov a prácu s nimi atď.

3. Kvantitatívne schopnosti a práca s údajmi

V súčasnom svete má čoraz viac dôležitých informácií povahu kvantitatívnych dát. Každodenne sa dozvedáme mnohé fakty vo forme numerických dát, tabuliek, grafov, schém, nákresov, diagramov. Tieto formy prezentácie dát sa hojne vyskytujú a využívajú aj vo vyučovaní, najmä prírodovedných predmetov. Orientácia v takto formátovaných údajoch, porozumenie ich významu a schopnosť aktívne s nimi pracovať sú preto dôležitými predpokladmi na efektívne učenie.

Príklady:

Všeobecné jazykové schopnosti

Bilingválne gymnáziá postavili autorov diagnostických testov pred špecifickú úlohu: posúdiť či dokonca objektívne odmerať predpoklady jednotlivých uchádzačov pre učenie sa cudzieho jazyka, a to bez toho, aby bol tento konkrétny jazyk v teste použitý. Dôvodom je skutočnosť, že školy nechcú znevýhodňovať žiakov, ktorí sa daný jazyk ešte neučili, keďže sa predpokladá, že sa ho naučia v priebehu nultého ročníka. Cieľom teda nie je testovať úroveň zvládnutia konkrétneho jazyka, ale tzv. všeobecné jazykové schopnosti.

Aké schopnosti testujeme vo všeob. jazyk. schopnostiach?

1. Vnímavosť na cudzie jazyky

Aj keď dieťa vyrastá v monolingválnom prostredí, nevyhnutne sa s cudzími jazykmi občas stretáva. V televízii, na internete, v hudbe, počas zahraničných dovoleniek, ale aj v rodnom jazyku prostredníctvom cudzích slov. Väčšina detí tak má aspoň sporadický kontakt s češtinou, angličtinou, francúzštinou, nemčinou. V našich testoch sledujeme, do akej miery je respondent na tieto cudzie jazyky vnímavý.

2. Schopnosť analyzovať neznámy jazyk

Mnoho bežne používaných cudzích slov má svoj pôvod v latinčine či gréčtine. Žiaci s dobrými jazykovými schopnosťami spravidla poznajú význam týchto cudzích slov a vedia ho zužitkovať na porozumenie jednodu­chým nápisom či citátom v latinčine či gréčtine. Dokážu tiež analyzovať štruktúru umelých jazykov (ako Esperanto) a správne vydedukovať význam jednoduchých viet či textov.

3. Sluchová dispozícia na učenie sa jazykov

Sluchovú dispozíciu by bolo najvhodnejšie testovať s pomocou počúvania nahrávok. To by však v podmienkach prijímacích i talentových skúšok bolo organizačne pomerne zložité. Čiastočnú náhradu tvoria otázky, v ktorých testujeme schopnosť žiakov rozpoznať a rozlíšiť tzv. rytmus slov.

4. Verbálne myslenie

Rozumie sa ním schopnosť aktívne pracovať so slovnou zásobou a napríklad generovať slová daných vlastností. Túto schopnosť testujeme pomocou rôznych anagramov, doplňovačiek, prešmyčiek a ďalších špeciálnych typov otázok.

5. Slovná zásoba

Dôležitým indikátorom jazykových schopností je rozsah a kvalita slovnej zásoby vo vlastnom rodnom jazyku. Preto v rámci testovania všeobecných študijných predpokladov overujeme znalosť málo frekventovaných slovenských slov, znalosť synoným, antoným, homoným, porozumenie idiómov, rozlišovanie vidov (dokonavé a nedokonavé tvary slovies), znalosť významu cudzích slov atď.

Príklady:

 

Ukážkové testy:  Gymnázia L. SáruBilíkováC.S.Lewis.

Vaše otázky vám radi zodpovedia naše koordinátorky kurzov a pomôžu s výberom toho najlepšieho pre vaše deti. Už 18 rokov úspešne organizujeme kurzy doučovania. Pretože učenie nás baví a vo vzdelávaní vidíme budúcnosť!

Vaše Freedu