Manuál používania Fuga

Manuál používania informačného systému moje.freedu

Na tejto stránke nájdeš základné informácie ohľadom systému Fugo –  čo to Fugo je, opis jeho základných funkcií a v neposlednom rade ako ho používať.

moje.freedu.sk je interný systém vytvorený priamo pre Freedu, ktorý budeš využívať počas svojho celého pôsobenia u nás vo Freedu. Slúži predovšetkým na zapisovanie odučených lekcií tvojich skupinových alebo individuálnych kurzov. Taktiež slúži na vyhľadávanie voľných kurzov o ktoré vieš prejaviť záujem. V neposlednom rade si môžeš pravidelne prehliadať počty svojich odučených hodín a tvoje výplaty – predošlé i aktuálne.

Čo mám o moje.freedu vedieť ?

Všetko, čo potrebuješ vedieť, je zoskupené do nasledovných kategórií. Aby si mohol/mohla niektorú z nich prehliadať, klikni na okno s jej názvom. Ak chceš niektorú časť zatvoriť, stačí, ak znova klikneš na rovnaké okno.

Prihlásenie

Po tom, ako budeš do Freedu prijatý/á, niektorá z našich koordinátoriek ti formou mailu pošle Tvoje prihlasovacie údaje. Pomocou nich sa budeš počas celého pôsobenia vo Freedu prihlasovať do svojho účtu. Aby si sa do Fuga prihlásil/a, otvor si stránku moje.freedu.sk. Po jej otvorení sa Ti zobrazí stránka na prihlásenie. Aby si sa prihlásil/a, vyplň svoje prihlasovacie údaje v strede stránky. Tvoje používateľské meno bude spravidla Tvoje meno a priezvisko (bez diakritiky či veľkých písmen). Už v spomínanom maile dostaneš aj svoje heslo. Pre dokončenie prihlásenia následne stačí kliknúť na tlačidlo Prihlásiť.

Prihlásením budeš presmerovaný/á do systému Fugo na prvú funkciu – Lekcie. Navigačný panel je zobrazený z pravej hornej strane, kde sú odkazy na jednotlivé funkcie, ktoré budeš používať.

 

 

 

 

 

Orientácia v systéme

V navigačnom panely nájdeš odkazy pre päť rôznych funkcií. Zároveň sa tu môžeš zo svojho účtu odhlásiť:

 • Lekcie – tu nájdeš zoznam všetkých svojich odučených, preložených, zrušených aj naplánovaných lekcií a budeš pomocou tejto funkcie zapisovať svoje odučené hodiny, prípadne hodiny, ktoré budeš zastupovať.
 • Výplaty – po tom, ako si zapíšeš svoje odučené hodiny, každá z týchto hodín je automaticky zapísaná do Tvojich výplat – môžeš si tu prehliadať svoju aktuálnu výplatu a zároveň výplaty z minulých mesiacov.
 • Môj rozvrh – pomocou tohto odkazu si môžeš prezrieť rozvrh všetkých Tvojich aktuálnych hodín.
 • Moje prebiehajúce kurzy – pomocou tohto odkazu si môžeš pozrieť všetky tvoje kurzy ktoré prebiehajú.
 • VOĽNÉ KURZY -nájdeš tu zoznam voľných kurzov ktoré môžeš učiť. Stačí si vybrať kurzy ktoré Ti vyhovujú a stlačiť na tlačidlo „Mám záujem“.
 • Spätné väzby na mňa od rodičov – tu si vieš pozrieť všetky spätné väzby ktoré rodičia alebo žiaci písali na teba a kurz.
 • Moje Spätné väzby na deti – tu uvidíš všetky spätné väzby ktoré si ty písala/písal pre tvojich žiakov.
 • Základné údaje – tu nájdeš všetky tvoje základné údaje ohľadom dohody

Nájdeš tu ešte aj panel s názvom “Main Menu” ktorý ťa presmeruje na našu webovú stránku. Ten je však určený pre našich klientov a teda ho používať nebudeš.

Zapisovanie mojich lekcií

Po odučení (prípadne preložení alebo zrušení) každej hodiny zapíšeš jej status. Lekcie/hodiny zapisuješ ihneď po ich odučení v daný deň. Čiže keď učíš napr. od 15.00-18.00 vkuse, tak po 18.00 zapíšeš všetky hodiny. Je to jednoduché cez mobil/notebook, alebo na pobočke si môžeš požičať notebook a zapísať si ich.

Je to dôležité hlavne z toho dôvodu, že zapísaním odučenej hodiny sa žiakom a rodičom odomknú a zobrazia materiály z hodiny, ktoré ste práve preberali.

Aby si si mohol/mohla svoje hodiny zapísať, v navigačnom paneli, ktorý nájdeš v ľavej časti obrazovky, klikni na odkaz “Lekcie“. V hlavnej časti stránky sa Ti následne zobrazí zoznam lekcií (systém automaticky zobrazí Tvoje naplánované hodiny):

V prípade, že u nás vedieš viacero kurzov, zoznam s lekciami sa môže zdať neprehľadný a manuálne hľadanie jednotlivých hodín Ti môže zabrať veľa času. Práve preto sa nad zoznamom lekcií nachádza aj panel pre filtrovanie hodín. Nastavením niektorých z parametrov, ktoré tu nájdeš a stlačením tlačidla “Filter” sa Ti zobrazia hodiny, ktoré vyhovujú Tebe zvoleným podmienkam.

 

 

 

 

 

 

 

 

Po tom, ako nájdeš svoju lekciu, stačí ak klikneš na jej názov (číselný kód označujúci poradie hodín). Aby si si bol/a istý/a, či si našiel správnu hodinu, riaď sa informáciami o tejto hodine – predmet, deň v týždni, dátum, čas, prípadne prihlásení žiaci. Ak si hodinu ešte nezapisoval/a, jej status bude určený ako “Naplánovaná“.

Po kliknutí na názov hodiny budeš presmerovaný/á na stránku, kde budeš zapisovať túto konkrétnu hodinu. Väčšina podrobností ohľadom hodiny (deň, začiatok, koniec, dĺžka hodiny a miestnosť) už budú predvyplnené a nemusíš ich meniť – ak sa však nejakým spôsobom zmenia aj tieto, môžeš meniť aj tieto (robiť to budeš v prípade doučovaní, kedy sa Ti niektoré hodiny preložia a Ty budeš musieť prepísať dátum). Aby si hodinu mohol/mohla úspešne zapísať, najskôr zmeň status hodiny z “Naplánovaná” na “Odučená(možnosti zobrazíš rozkliknutím okna). V okne “Odkaz pre teba” nájdeš informácie od našich koordinátoriek, takže toto okno nevypĺňaj (nájdeš tu predovšetkým informáciu o spätných väzbách, ktoré budeš vytvárať v polovici kurzu).

Pri každej hodine taktiež uvidíš aj dve okná ohľadom každého žiaka, ktorý sa v kurze/doučovaní nachádza – status žiaka a krátka spätná väzba k žiakovi. V okne status žiaka môžeš nastaviť, či bol žiak prítomný alebo neprítomný – toto je veľmi dôležité nastaviť predovšetkým pri kurzoch s viacerými žiakmi.

Okno krátka spätná väzba k žiakovi slúži pre Tvoje krátke poznámky k žiakom, ktorí sú v kurze. Toto okno nie je povinné vypĺňať, keďže však budeš v polovici kurzu písať na jednotlivých žiakov spätné väzby, tieto krátke poznámky o jednotlivých žiakoch na konkrétnych hodinách Ti môžu výrazne uľahčiť prácu so spätnými väzbami.

Po každej hodine, ktorú však odučíš, je dôležité, aby si opísal/a priebeh hodiny v okne popis hodiny. Prioritne toto okno slúži na zápis učív, ktoré ste na hodine preberali. To je znova dôležité pre tvorbu spätných väzieb, prípadne sa sám môžeš pozrieť, ktoré učivá ste spolu na kurze už preberali. Toto okno zároveň môžeš využiť na opis priebehu hodiny – všetko, čo Ti pomôže pri tvorbe spätných väzieb.

Ak si vyplnil/a všetky okná, ešte raz sa presvedč, či si zmenil status hodiny na “Odučená(ak status nezmeníš, hodina sa nezapíše do Tvojich výplat) a potvrď stlačením tlačidla “Uložiť“. Ak si sa rozhodol/rozhodla hodinu nezapísať, prípadne si zvolil/a nesprávnu hodinu, na vrátenie sa k zoznamu hodín používaj tlačidlo “Zrušiť“.

Voľné kurzy

Kategória Voľné kurzy slúži na to aby si sa hlásil/a na kurz ktorý vieš že môžeš učiť. Nemusíš už čakať na ponuku od koordinátoriek, ale sám/sama sa vieš v predstihu hlásiť na konkrétne kurzy.
Pre lepšiu orientáciu v kurzoch si vieš vyfiltrovať dátum začiatku, dni, čas, predmet a pobočku.
Napríklad, keď môžeš učiť pondelky a stredy od 15:00 v Dúbravke matematiku, tak sa ti zobrazia presne tie kurzy ktoré môžeš učiť. Stačí stlačiť na “Mám záujem” a nám do mailu príde oznámenie.

Spätné väzby

Kategória Spätné väzby na mňa slúži na to aby si na jednom mieste mala/mal všetky spätné väzby od rodičov a žiakov. Pre lepšiu orientáciu si vieš vyfiltrovať kód kurzu, stav kurzu a meno žiačky/ žiaka.

V kategórii Moje spätné väzby na deti uvidíš všetky tvoje spätné väzby ktoré si písala/písal pre tvojích žiakov. Pre lepšiu orientáciu si vieš vyfiltrovať kód kurzu, stav kurzu, názov lekcie a meno žiačky/ žiaka. 

Preložená a zrušená lekcia

V niektorých prípadoch budeš zapisovať aj hodiny, ktorým priradíš iný status ako “Odučená“. Okrem naplánovanej a odučenej hodiny vo Freedu ešte rozlišujeme dva statusy hodín ktoré budeš používať pri individuálnych kurzoch:

 • Preložená hodina – tento status hodine priradíš, ak sa hodina neuskutoční, ale preloží sa na iný deň a teda ju odučíš inokedy – toto sa ti bude stávať predovšetkým pri hodinách individuálneho doučovania.
  Príklad:
  Vedieš individuálny kurz každý piatok. Žiačka ochorie, tak sa dohodnete, že tretiu lekciu si preložíte. Vo Fugo dáš  Lekciu 3/16 ako preloženú. Systém automatický lekciu preloží na ďalší piatok. Ďalší piatok hodina už prebieha tak si v systéme nájdeš lekciu 3/16 v naplánovaných a zapíšeš ju. Kurz sa teda predĺži a nasledujúce lekcie sa automatický preplánujú.

  Ako koordinátorky vidia správne preloženú hodinu:
 • Zrušená hodina – ak Ti niektorá z našich koordinátoriek oznámi, že hodina je zrušená,  alebo žiak/žiačka sa ti nepripojí/nepríde na hodinu a Ty si na hodinu pripravená/ý, znamená to, že hodina sa zrušila a teda sa neuskutoční ani v náhradnom termíne.V tomto prípade sa Ti táto hodina ihneď zapíše do výplat, aj keď odučená nebola.

Filtrovanie v zozname lekcií

Občas môže byť náročné orientovať sa medzi všetkými lekciami, ktoré vo Fugu máš zapísané. Či už sa to týka tvojich naplánovaných hodín alebo už odučených hodín. Z rôznych dôvodov budeš občas chcieť zobraziť iba niektoré konkrétne hodiny (či už budeš chcieť vyhľadať nezapísanú hodinu alebo odučené hodiny kvôli tvorbe spätných väzieb). Pre toto môžeš použiť funkciu filtrovania lekcií. Po otvorení odkazu “Lekcie,” nájdeš panel s touto funkciou nad zoznamom lekcií. Po výbere údaja, podľa ktorého chceš filtrovať (zobraziť výsledky), klikni na tlačidlo “Filter” pre aktualizáciu zoznamu hodín. Nižšie nájdeš vysvetlené spôsoby filtrovania, ktoré budeš využívať.

 • Filtrovanie podľa dňa v týždni – túto možnosť budeš využívať najčastejšie; pomôže Ti zobraziť hodiny v zvolený deň.
 • Filtrovanie podľa lektora – prioritne sú v tejto možnosti nastavené Tvoje lekcie, avšak môžeš filtrovať aj lekcie priradené inému lektorovi – toto budeš využívať pri zastupovaných hodinách, kedy budeš vyhľadávať hodiny lektora, za ktorého zastupuješ.
 • Filtrovanie podľa dátumu – ak potrebuješ nájsť lekciu, ktorá sa uskutoční v určitý dátum, zadaj dátum do prvého z týchto okien. Kliknutím na ikonu kalendára sa ti zobrazí kalendár, kde zvolíš deň. Taktiež môžeš použiť kombináciu oboch okien a určiť tak rozpätie dátumov, v ktorých lekciu hľadáš. (Ak chceš dátumy vymazať, klikni znova na ikonu kalendára a klikni na možnosť “Vymazať“)
 • Filtrovanie podľa prihlásených študentov – do tohto poľa môžeš zadať priezvisko žiaka, ktorý sa v kurze nachádza (vyhľadávanie podľa krstného mena nie je možné)
 • Filtrovanie podľa statusu hodiny – prioritne je nastavené, aby sa ti zobrazovali naplánované hodiny, avšak môžeš si zvoliť vyhľadávanie aj medzi hodinami so statusom “Odučená,” “Preložená,” a “Zrušená“.

Zapisovanie lekcií, ktoré zastupujem

Vo Freedu sa ti častokrát stane, že budeš zastupovať hodinu za niektorého z našich lektorov. To znamená, že hodinu odučíš a zaplatenú ju budeš mať ty. Aby sa ti však zapísala do tvojich výplat, je nutné, aby si si ju vo Fugu zapísal/a. Podobne, ako pri zapisovaní tvojich vlastných hodín, po prihlásení vo Fugu klikneš na odkaz “Lekcie“. Budú tu zobrazené Tvoje lekcie. Aby si zobrazil lekcie iného lektora, v časti na filtrovanie výsledkov je nutné v okne “Lektor/ka” nájsť meno lektora, za ktorého zastupuješ.

Po vybratí lektora sa Ti zobrazia jeho lekcie. Vyhľadaj hodinu, ktorú chceš zapísať a následne pokračuj ako pri zapisovaní svojej vlastnej lekcie (po otvorení niektorej z lekcií Ti systém automaticky priradí Tvoje meno a teda ho nemusíš meniť).

Prehliadanie výplat

moje.freedu ti taktiež umožňuje mať vždy aktuálny prehľad o tvojej aktuálnej výplate, či výplatách z minulých mesiacov. Aby si si mohol/mohla výplaty zobraziť, v navigačnom paneli v ľavej časti stránky klikni na odkaz “Výplaty“. Pre zobrazenie detailov aktuálnej výplaty, klikni na tlačidlo “Klik pre zobrazenie” v hornej časti stránky. Ak chceš prehliadať niektorú z minulých výplat, klikni na dátum v stĺpci “Vytvorené”. Po zobrazení aktuálnej alebo minulej výplaty sa zobrazia detaily každej odučenej hodiny.

Môj rozvrh

Po tom, ako vo Freedu začneš viesť hodiny, budú ti zapísané do Fuga a budeš si môcť prehliadať svoje aktuálne hodiny v rozvrhu. K tomu sa dostaneš tak, že v navigačnom paneli v ľavej časti stránky klikneš na odkaz “Môj rozvrh“. V možnostiach zobrazených nad hlavnou časťou rozvrhu, môžeš nájsť nástroje pre prehliadanie rozvrhu:

 • môžeš sa rozhodnúť zobraziť rozvrh z pohľadu jedného konkrétneho dňa, týždňa alebo dokonca celého mesiaca
 • zároveň si môžeš zvoliť konkrétny dátum (deň/týždeň/mesiac), v ktorom chceš Tvoje kurzy zobraziť

Nepomohol ti tento návod alebo tu niečo chýba ?