MATEMATIKA – Monitor 2016

MATEMATIKA - Monitor 2016

Dôležité informácie k riešeniu testu:

 • na vyplnenie testu máte 60 minút (začne sa odpočítavať až po otvorení prvej otázky)
 • pri teste môžete používať kalkulačku
 • v odpovediach zadávajte iba číslo, bez jednotky
 • desatinné čísla môžete udávať s použitím čiarky alebo bodky (test zarátava obe možnosti ako správne)
 • pri úlohách s výberom možností je správna vždy iba jedna odpoveď
 • k otázkam sa môžete vrátiť kliknutím na tlačidlo "Predchádzajúca" v spodnej časti stránky
 • po odoslaní testu sa test automaticky vyhodnotí a Vám sa zobrazia správne riešenia jednotlivých úloh

 

Pre začatie testu kliknite na tlačidlo "Ďalšia".

Tvoje meno a priezvisko
Tvoja emailová adresa
Akú školu navštevuješ ?
1.

Otec natankoval do auta 40 litrov benzínu za 61,40 eur. Potom natankoval 8 litrov toho istého benzínu do prázdneho kanistra. Koľko eur stál benzín v kanistri?

1 out of 20
2.

Pri tovare B bola ponuka: Ak si zoberiete 6 kusov, zaplatíte len za 4 kusy. Jeden kus tohto tovaru stojí 7 eur. Mária si zobrala do košíka 31 kusov tohto tovaru. Koľko eur zaplatila za tento tovar?

2 out of 20
3.

Obdĺžnik JANO má dĺžky strán |JA| = 16 cm a |AN| = 12 cm. Bod S je stred strany JO a bod T je stred strany JA. Vypočítajte obvod päťuholníka STANO v cm.

3 out of 20
4.

Zistite, ktoré číslo treba doplniť do okienka tak, aby platila rovnosť:

4 out of 20
5.

Súčin troch čísel je 224. Prvé z nich je 10, druhé je 50-krát menšie ako prvé. Vypočítajte tretie číslo.

5 out of 20
6.

Ktoré číslo treba doplniť do okienka tak, aby koreňom rovnice bolo číslo 3?

6 out of 20
7.

Každý štvorec siete má obsah 25 mm². Vypočítajte obsah trojuholníka DEF v cm². Výsledok vyjadrite v tvare desatinného čísla s presnosťou na tri desatinné miesta.

7 out of 20
8.

V tabuľke sú uvedené ceny za výkopové práce v štyroch rôznych firmách. Vypočítajte, koľko eur je priemerná cena práce ručného výkopu za m³ v uvedených firmách.

8 out of 20
9.

Na polici je uložených 27 atlasov, 29 slovníkov, 8 učebníc a 16 encyklopédií. Aká je pravdepodobnosť, že náhodne vybraná kniha z tejto police je encyklopédia? Výsledok uveďte v percentách.

9 out of 20
10.

Na tenisovom turnaji sa zúčastnilo 8 tenistov. Boli rozdelení do dvoch skupín po štyroch. V každej skupine hral každý s každým jedenkrát. Víťaz prvej skupiny hral s víťazom druhej skupiny vo finále. Iné zápasy sa nehrali. Zistite, koľko zápasov sa spolu odohralo na tomto turnaji.

10 out of 20
11.

V hoteli je hosťom k dispozícii 28 izieb, z toho sú 4 izby jednoposteľové, 3 izby trojposteľové a zvyšné dvojposteľové. V reštaurácii tohto hotela sa nachádza 100 miest na sedenie a v kaviarni 65 miest. Sú tu aj dva salóniky, každý s 35 miestami na sedenie. Recepčná hotela pripravila grafický prehľad o počte ubytovaných hotelových hostí podľa ročných období.

Na základe údajov zobrazených v grafe a uvedených v texte boli vyslovené nasledovné tvrdenia. 1. Počet dvojposteľových izieb a počet všetkých izieb je v pomere 3 : 4.

 2. Počet detí a počet dospelých ubytovaných v zime je v pomere 23 : 24.


Posúďte pravdivosť týchto dvoch tvrdení a vyberte správnu možnosť.

11 out of 20
12. V hoteli je hosťom k dispozícii 28 izieb, z toho sú 4 izby jednoposteľové, 3 izby trojposteľové a zvyšné dvojposteľové. V reštaurácii tohto hotela sa nachádza 100 miest na sedenie a v kaviarni 65 miest. Sú tu aj dva salóniky, každý s 35 miestami na sedenie. Recepčná hotela pripravila grafický prehľad o počte ubytovaných hotelových hostí podľa ročných období.


V ktorej možnosti kruhový diagram správne zobrazuje rozdelenie počtu miest na sedenie v tomto hoteli?


12 out of 20
13.

Do nádoby tvaru kocky sa zmestí presne 8 cm³ kúpeľnej soli. Koľko cm³ kúpeľnej soli sa zmestí do nádoby tvaru kocky s hranou dvakrát dlhšou?

13 out of 20
14.


Žiaci vyslovili dve tvrdenia o útvare narysovanom v pravouhlej sústave súradníc. 1. Útvar je osovo súmerný podľa osi y.

 2. Útvar je stredovo súmerný podľa bodu [0, 0].


Posúďte pravdivosť týchto dvoch tvrdení a vyberte správnu možnosť.

14 out of 20
15.

V tabuľke sú uvedení najlepší štyria brankári na MS v hádzanej v Chorvátsku.


Vypočítajte percentuálnu úspešnosť jednotlivých brankárov v chytaní striel. Druhú najlepšiu percentuálnu úspešnosť má:

15 out of 20
16.

Pre súčet s veľkostí vnútorných uhlov mnohouholníka, kde n je počet jeho strán, platí vzťah s = (n – 2) 180°


Koľko strán má mnohouholník, ak súčet veľkostí jeho vnútorných uhlov je 900°?

16 out of 20
17.

Na nástenke je kruhový diagram, na ktorom je znázornené zastúpenie počtu členov atletického oddielu podľa pohlavia. O koľko stupňov sa zväčší uhol kruhového výseku znázorňujúci počet chlapcov v kruhovom diagrame, ak do oddielu pribudnú dvaja chlapci a počet dievčat sa nezmení?

17 out of 20
18.

Lesnú škôlku s rozlohou 180 hektárov tvorí 15 rovnakých pozemkov tak, ako to zobrazuje obrázok. Na pozemkoch sú vysadené sadenice piatich druhov drevín. Na koľkých hektároch sú vysadené sadenice jedle?

18 out of 20
19.

Adam a Eva počítali príklady. • Adam uviedol, že výsledok príkladu 0 – (–2)³ je 8.

 • Eva uviedla, že výsledok príkladu (–3)² – 1 je –8.


Vyberte pravdivé tvrdenie.

19 out of 20
20.

Vypočítajte.

20 out of 20