Test zo slovenčiny – Prípravný kurz na prijímačky na bilingválne gymnáziá

Online test zo slovenčiny

Prípravný kurz na prijímačky na bilingválne gymnázium

Online testy pre naše prijímačkové kurzy slúžia predovšetkým na získanie predstavy o úrovni aktuálnych vedomostí žiaka/žiačky. Po vyplnení testu Ti mailom pošleme výsledok vo forme počtu správnych odpovedí.
Testy sú zároveň dôležitým nástrojom pre našich lektorov a lektorky – už pred prvou hodinou majú predstavu o učivách či príkladoch, ktoré deťom spôsobujú problémy.

Ako správne vyplniť test ?

  • Test obsahuje 38 otázok a je zostavený z príkladov, ktoré sa typicky vyskytujú na prijímačkových testoch.
  • K vyplneniu testu máš k dispozícii 60 minút. Po uplynutí tohto času nie je možné na teste pracovať a môžeš ho iba odoslať. Čas Ti začne byť odrátavaný v momente, kedy vyplníš svoje kontaktné údaje a potvrdíš tlačidlom ďalej.
  • Test obsahuje úlohy s jedinou správnou odpoveďou, úlohy s viacerými správnymi odpoveďami a zároveň úlohy s krátkou otvorenou odpoveďou.
  • Pokiaľ odpoveď nevieš, netipuj. Otázku radšej vynechaj. Správnym tipovaním môžeme zle odhadnúť Tvoje znalosti.
  • Odporúčame nepoužívať žiadne pomôcky (učebnice, slovníky), aby si sa dozvedel/a skutočnú úroveň svojich znalostí.

Prajeme Ti veľa úspechov pri vypracovaní testu!

Pred začatím testu prosím vyplňte Vaše kontaktné údaje:

Vaše meno a priezvisko
Vaša emailová adresa

Koľko chýb v písaní i, y je v nasledujúcom texte?
V ktorej z uvedených možností nie je chyba v písaní veľkých písmen?

V ktorej z uvedených možností nie je chyba v písaní čiarok?

V ktorej z nasledujúcich možností sa neuplatňuje rytmický zákon?

Označ možnosť so slabikotvornou spoluhláskou:

Doplň nasledujúcu poučku:


Slová, ktoré inak znejú, ale majú rovnaký alebo podobný význam, sa nazývajú

Doplň nasledujúcu poučku:


Slová, ktoré rovnako znejú, ale pomenúvajú rozdielne javy, sa nazývajú

Doplň nasledujúcu poučku:


Slová, ktoré sú rovnakého slovného druhu, ale s opačným významom, sa nazývajú

Označ možnosti, v ktorých sa nachádzajú združené pomenovania:

Označ možnosť, v ktorej nie je chyba pri zápise skracovaných slov:

Ktoré tvrdenie je pravdivé?

Podľa akého vzoru sa skloňuje nasledujúce pomnožné podstatné meno ?


noviny

Podľa akého vzoru sa skloňuje nasledujúce pomnožné podstatné meno ?


Alpy

Podľa akého vzoru sa skloňuje nasledujúce pomnožné podstatné meno ?


okuliare

Podľa akého vzoru sa skloňuje nasledujúce pomnožné podstatné meno ?


Košice

Označ možnosť, v ktorej sú správne napísané koncovky nasledujúcich slov:


dva kábl_, nílsk_ krokodíl_, čierne kocúr_, zúriv_ ako dva lev_, na klavír_

Označ možnosť, v ktorej sú všetky prídavné mená vzťahové:


 

Označ možnosť, v ktorej sú všetky slovesá v dokonavom vide:

Označ možnosť, v ktorej poradie vetných členov zodpovedá slovám v nasledujúcej vete:


Držiteľ Nobelovej ceny dostáva pamätnú medailu.

V nasledujúcej vete urči, akým slovným druhom je tvorený podmet:


Títo traja nás včera prenasledovali.

V nasledujúcej vete urči, akým slovným druhom je tvorený prívlastok:


Títo traja nás včera prenasledovali.

Pri nasledujúcom tvrdení odpovedaj áno alebo nie (tvrdenie sa týka vety označenej modrou farbou):


Nasledujúca veta je jednočlenná: Pichlo ma pri srdci.

Pri nasledujúcom tvrdení odpovedaj áno alebo nie (tvrdenie sa týka vety označenej modrou farbou):


Nasledujúca veta je dvojčlenná úplná: Bubnovanie mu hučalo v hlave.

Pri nasledujúcom tvrdení odpovedaj áno alebo nie (tvrdenie sa týka vety označenej modrou farbou):


Nasledujúca veta je jednočlenná: Pozývame Vás na návštevu.

Pri nasledujúcom tvrdení odpovedaj áno alebo nie (tvrdenie sa týka vety označenej modrou farbou):


Nasledujúca veta je dvojčlenná neúplná: Vonku neustále jemne prší.

Uveď názov literárneho žánru, na ktorý sa vzťahuje nasledujúca definícia:


Literárny žáner o živote svätých, v ktorom sa miešajú reálne fakty s fiktívnymi prvkami.

Uveď názov literárneho žánru, na ktorý sa vzťahuje nasledujúca definícia:


Poučne ladený príbeh v ktorom zvieratá konajú ako ľudia.

Uveď názov literárneho žánru, na ktorý sa vzťahuje nasledujúca definícia:


Tradíciou prenášaná predstava alebo rozprávanie zo života pohanských bohov, o vzniku sveta, o tajomných prírodných javoch, o hrdinoch starých čias.

Označ možnosť, v ktorej sa nachádza literárny druh, do ktorého patria definíciami opísané žánre z predchádzajúcich úloh:  • Literárny žáner o živote svätých, v ktorom sa miešajú reálne fakty s fiktívnymi prvkami.


  • Poučne ladený príbeh v ktorom zvieratá konajú ako ľudia.


  • Tradíciou prenášaná predstava alebo rozprávanie zo života pohanských bohov, o vzniku sveta, o tajomných prírodných javoch, o hrdinoch starých čias.

Pri nasledujúcom spojení urči, o aký umelecký prostriedok ide:


Ruže sa zasmiali

Pri nasledujúcom spojení urči, o aký umelecký prostriedok ide:


Krvavý mesiac

Pri nasledujúcom spojení urči, o aký umelecký prostriedok ide:


Srdce ako z kameňa

K tomuto textu sa vzťahuje viacero úloh (text je zobrazený pri každej úlohe). Pozorne si prečítaj úlohu a vyrieš ju:


 


Označ správne tvrdenie, ktoré vyplýva z textu:

K tomuto textu sa vzťahuje viacero úloh (text je zobrazený pri každej úlohe). Pozorne si prečítaj úlohu a vyrieš ju:


 


Označ správne tvrdenie, ktoré nevyplýva z textu:

K tomuto textu sa vzťahuje viacero úloh (text je zobrazený pri každej úlohe). Pozorne si prečítaj úlohu a vyrieš ju:Koľko odsekov má daná ukážka ?

K tomuto textu sa vzťahuje viacero úloh (text je zobrazený pri každej úlohe). Pozorne si prečítaj úlohu a vyrieš ju:V ukážke je použitý slohový postup:

K tomuto textu sa vzťahuje viacero úloh (text je zobrazený pri každej úlohe). Pozorne si prečítaj úlohu a vyrieš ju:Aký jazykový štýl je použitý v ukážke ?

K tomuto textu sa vzťahuje viacero úloh (text je zobrazený pri každej úlohe). Pozorne si prečítaj úlohu a vyrieš ju:Akým iným pomenovaním možno nazvať býčie zápasy ?